Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Impact meten

Het Rotterdamse haven- en industriecomplex is van strategisch en economisch belang voor de regionale, nationale en Europese economie. Het complex is als logistiek knooppunt en industrieel cluster bepalend voor de welvaart in Nederland, nu en in de toekomst.

Naast het creëren van waarde voor eigen werknemers en financiële waarde voor investeerders, is het Havenbedrijf Rotterdam ook verantwoordelijk voor een bredere maatschappelijke waarde, zoals bijvoorbeeld werkgelegenheid, de effecten op het klimaat en de leefomgeving. (Haven)infrastructuur vormt in Nederland een belangrijk fundament voor onze maatschappij en economie. Deze functie gaat hand in hand met de rol die wij innemen in de energietransitie en digitalisering. Het Havenbedrijf Rotterdam vindt het belangrijk dat haar projecten ook een positieve bijdrage leveren aan de CO2-reductie en werkgelegenheid. Door middel van Funnel Management spelen wij in op duurzame groeikansen om zo sturing te geven aan ons portfolio. 

In voorgaande jaren voerde het Havenbedrijf Rotterdam meerdere onderzoeken uit om de toegevoegde waarde en impact kwalitatief en kwantitatief inzichtelijk te maken op de verschillende thema’s. Zo verschenen in 2016 en 2017 onderzoeken die inzicht geven in de complexe opgaven van de energietransitie waarin verschillende scenario’s voor decarbonisatie van het Rotterdamse haven- en industriecomplex worden uitgewerkt. Eind 2018 werd het onderzoek ‘Het Rotterdam Effect’ gepubliceerd, waarin zowel de economische- als sociale impact van de Rotterdamse haven op de Nederlandse economie inzichtelijk wordt gemaakt.

In 2020 startte het Havenbedrijf Rotterdam samen met NGinfra een traject 'impact meten', onder begeleiding van het Impact Institute. Impactmeten is een methode om de effecten van onze bedrijfsvoering op maatschappelijke thema’s te kwantificeren. Deze indicatoren kunnen dienen om, samen met traditionele financiële indicatoren, een geïntegreerd beeld te genereren van waardecreatie op de vijf ‘kapitalen’: geproduceerd, financieel, menselijk, intellectueel en sociaal kapitaal. Ons waardecreatiemodel is ook op deze kapitalen gebaseerd. Het doorlopen van dit traject geeft een verdere aanzet tot het opschalen en uitwerken van impactmetingen.

Startpunt voor 'impact meten' was een raamwerk om de verschillende effecten op stakeholders te beschrijven. We beoordeelden deze effecten op basis van de materialiteitsmatrix van het Havenbedrijf Rotterdam en expert judgement. Op een aantal effecten is een impact meting uitgevoerd op basis van interne data, externe bronnen en waarderingscoëfficiënten.

  • Impact op werknemers: Het hebben van werk levert naast salaris ook welzijn op voor medewerkers in de vorm van zelfverzekerdheid en sociale relaties. Naast direct welzijn van eigen werknemers zijn er ook indirecte welzijnseffecten van werk in het havengebied. Ook zijn er negatieve effecten als werkgerelateerde ongevallen en uitval bij onze werknemers.

  • Impact op klimaatverandering: Het Havenbedrijf Rotterdam is een cruciale schakel in zowel zeevracht als de economische activiteiten rondom het havengebied. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft impact op klimaatverandering vanuit verschillende systemen: impact door eigen operaties, impact via leveranciers, impact als onderdeel van zeevracht en impact als onderdeel van het economisch gebied.

In 2021 onderzoeken we verder hoe we impact meten kunnen integreren in onze processen, om onze maatschappelijke waarde te vergroten.

Deel deze pagina: