Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord Algemene directie

Koers houden in bijzondere tijden

De titel van ons jaarverslag geeft goed weer hoe wij 2020 hebben beleefd. Het was een turbulent jaar, waarin we voortdurend oplossingen zochten en vonden voor steeds weer nieuwe vragen. In samenwerking met veel partijen lukte het ons om de haven volledig operationeel te houden. Daar zijn we trots op.

Het volume van de goederenoverslag in de haven van Rotterdam was in 2020 6,9% lager dan het jaar ervoor. Met een totale overslag van 436,8 miljoen ton goederen waren we ook in 2020 de grootste zeehaven van Europa en we realiseerden met 351,7 miljoen euro een mooi financieel resultaat. We ontvingen 28.170 zeeschepen en 92.552 binnenvaartschepen. Ook waren we als haven- en industriecomplex in staat om belangrijke stappen te zetten op weg naar de verduurzaming van het energiesysteem, het terugdringen van de CO2-uitstoot en het efficiënter maken van de logistieke ketens.

COVID-19

COVID-19 had een grote en uiteenlopende weerslag op het haven- en industriecomplex, waardoor we voortdurend moesten schakelen. Onze eerste aandacht ging uit naar de veiligheid van alle mensen in het haven- en industriecomplex. Daar horen uiteraard ook onze eigen medewerkers bij. We hielden en houden ons aan de strenge richtlijnen van het RIVM. Vanaf 13 maart 2020 werkten al onze medewerkers thuis, met uitzondering van onze collega’s in de operatie. Deze noodgedwongen andere manier van werken pakte iedereen goed op. Als organisatie toonden we veerkracht. De goede resultaten van verschillende medewerkersonderzoeken bevestigen dit. Daaruit blijkt dat onze medewerkers trots op elkaar zijn, dat men samen de schouders eronder zet, men zich goed geëquipeerd voelt het werk in deze tijd te verrichten en elkaar helpt.

COVID-19 bracht ons als havengemeenschap nóg dichter bij elkaar. Om de grote vraagstukken als gevolg van de pandemie zo doelgericht mogelijk te kunnen adresseren, organiseerden we vanaf 20 maart twee keer per week het Corona Haven Overleg. Dit gebeurde met vertegenwoordigers van nautische dienstverleners, terminals, belangenorganisaties en andere ketenpartners. Hierdoor hadden we voortdurend een goed overzicht over de operatie en een actueel beeld van de vele knelpunten en vraagstukken, inclusief een oplossingsgerichte actielijst. We constateerden ook dat sommige bedrijven in het haven- en industriecomplex door COVID-19 in de problemen kwamen. Met deze klanten gingen we direct in gesprek over hoe wij zouden kunnen bijspringen, bijvoorbeeld in de vorm van verlenging van de betalingstermijn.

Wij vinden het ook onze taak om scheepsbemanning in nood te helpen. Daarom hielp de Rotterdamse haven schepen die elders door COVID-19 waren gestrand. Dankzij die humanitaire aanpak, konden we in Rotterdam onder meer 4.000 bemanningsleden van cruiseschepen repatriëren.

Veiligheid

Veiligheid is een topprioriteit. Nautische veiligheid, transport- en milieuveiligheid, waterveiligheid, sociale veiligheid, cybersecurity en persoonlijke veiligheid staan daarbij centraal. Op dat laatste gebied introduceerden we in 2020 zeven ‘Life Saving Rules’, waarmee we ons richten op het versterken van ons eigen veiligheidsbewustzijn. 2020 was een relatief veilig jaar voor de scheepvaart in de Rotterdamse haven. Zeer ernstige scheepsongevallen deden zich niet voor. Ten opzichte van 2019 bleef het aantal scheepsongevallen nagenoeg gelijk. Het aantal ernstige scheepsongevallen nam af van vier naar één.  

Strategie

Wereldwijde trends en ontwikkelingen hebben invloed op economie en maatschappij, op onze klanten en hun klanten en daarmee op de toekomst van de haven. Onze nieuwe ondernemingsstrategie 2020 – 2024 speelt hier doelgericht op in met drie speerpunten: slimme partner in logistieke ketens, waardoor we efficiënte en betrouwbare logistieke ketens mogelijk maken; versneller van de verduurzaming van de haven, waarmee we bedrijven helpen processen te verduurzamen en duurzame activiteiten aan te trekken; ondernemende en een slagvaardige organisatie, waarmee we voor een duidelijke focus kiezen die ervoor zorgt dat we nog meer impact kunnen hebben, vooral voor onze klanten.

Investeringen

Het Havenbedrijf Rotterdam was ook in 2020 ondanks COVID-19 een echte investeringsmachine. In 2020 investeerden we 265,8 miljoen euro. We voeden de machine door solide financiële resultaten en een stevige balans. We investeren in vandaag met het onderhouden en uitbouwen van het bestaande portfolio en we investeren in morgen met een focus op digitalisering en energietransitie. Onze investeringsopgave voor de komende vijf jaar is met 1,5 miljard euro groot. Gezonde financiën zijn dus hard nodig.

Om het investeringsniveau op peil te houden, moet er een doorbraak komen in de stikstofproblematiek. De vergunningverlening voor de haven- en industriële bedrijven zit sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op slot. Hierdoor stagneert de noodzakelijke vernieuwing van de haven en industrie en investeringen dreigen elders in Europa plaats te vinden. Het is van belang dat de overheid een beter en uitnodigend vestigingsklimaat schept voor bedrijven die economische groei hand in hand laten gaan met zorg voor het milieu. Een breed gedragen en doortastende oplossing voor de stikstofproblematiek is daarvoor snel nodig. Daar dragen wij uiteraard aan bij. We werken al geruime tijd met diverse partners aan verschillende oplossingsrichtingen.

Ondernemende ontwikkelaar

Ondanks de stikstofproblematiek en COVID-19 werkten we hard aan onze infrastructuur. Het Theemswegtracé vergroot de bereikbaarheid per spoor voor de bedrijven richting het westelijke deel van de haven. Dit grote infrastructuurproject past in ons beleid om de achterlandverbindingen te verduurzamen en het spoor-, weg- en scheepvaartverkeer efficiënter te maken. Ook op het gebied van energietransitie boekten we winst. We werkten aan innovaties in de praktijk, pasten nieuwe technieken toe en verwelkomden duurzame bedrijven. Porthos stond volop in de aandacht. Het afvangen en opslaan van CO2 is uniek in de wereld en levert op korte termijn een noodzakelijke bijdrage aan de nationale verduurzamingsdoelstelling. Belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar waren het indienen van het milieueffectrapport (MER) en het maken van afspraken met bedrijven die van Porthos gebruik willen maken. Eind 2020 erkende de Europese Unie (EU) de waarde van Porthos door de toezegging om 102 miljoen euro aan het project bij te dragen.

De in 2020 door ons geïntroduceerde ‘Startmotor’ is onze reactie op de wens van de regering dat Nederland zich uit de crisis investeert. Met twaalf projecten willen we de economie verduurzamen, klimaatdoelstellingen dichterbij halen en ervoor zorgen dat onze economie ook op lange termijn onze welvaart ondersteunt. De Rotterdamse projecten zorgen voor meer structurele banen, een significante bijdrage aan het bruto binnenlands product en een grote CO2-reductie. Een van de plannen is de ontwikkeling van een waterstofcluster, met onder andere een transportleiding voor waterstof. Het realiseren van dergelijke projecten kunnen we niet alleen. Daarom zoeken en vinden we de samenwerking met partners die dezelfde ambities hebben. Daartoe rekenen we ook heel nadrukkelijk de overheid.

De kracht van samenwerking

Met deze initiatieven laten we de innovatiekracht van het Rotterdamse haven- en industriecomplex zien. De intensieve samenwerking met gelijkgestemde partners maakt Rotterdam tot de perfecte plaats voor vernieuwing, vooral gericht op duurzaamheid en digitalisering. Daarvoor zijn we dank verschuldigd aan alle partijen die ook in 2020 vertrouwen in ons stelden.

Onze klanten en andere stakeholders, voor wie wij ons werk doen, houden ons scherp en we waarderen hun betrokkenheid. Op deze plek spreken we ook onze waardering uit voor de inspanningen van onze medewerkers. Zij lieten in het bijzondere jaar 2020 zien dat wij vanuit een ondernemende en slagvaardige organisatie voor onze klanten het verschil kunnen maken. Met dezelfde motivatie en enthousiasme werken we ook in 2021 aan de toonaangevende, duurzame, veilige en efficiënte haven, waar onze klanten succesvol kunnen ondernemen.

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Rotterdam, 18 februari 2021

De Algemene directie

Allard Castelein, Vivienne de Leeuw, Boudewijn Siemons

Deel deze pagina: