Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Blik op de toekomst

De geschetste trends zijn belangrijk bij het bepalen van onze visie op de toekomst. Nederland heeft als distributieland een open economie met nauwe verbindingen met andere (Europese) landen. Richting de toekomst speelt het Rotterdamse haven- en industriecomplex door haar schaal en concentratie van industrieën een belangrijke rol in de vernieuwing van de economie.

Aanpassingsvermogen, voldoende financiële ruimte en flexibiliteit spelen daarbij een belangrijke rol. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, ontwikkelde het Havenbedrijf Rotterdam vier toekomstscenario’s. Ze bieden inzicht in de mogelijke impact van trends op de lange termijn en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van de bestaande goederenstromen. Ontwikkelingen van nieuwe markten vertaalden we hierin nog niet, omdat ze zich nog moeilijk laten kwantificeren in prognoses voor nieuwe goederenstromen. In 2021 actualiseren we deze vier toekomstscenario's.

 • Fossil Forward

  Hoge groei wereldhandel en -economie. Lage snelheid wereldwijde energietransitie.

  Internationaal vertrouwen leidt tot sterke groei van de wereldhandel en bovengemiddelde economische groei. De wereld blijft afhankelijk van fossiele energie, maar zet wel in op het schoner produceren en gebruiken daarvan.

 • Green Unlimited

  Hoge groei wereldhandel en -economie. Hoge snelheid wereldwijde energietransitie.

  Door internationale overheidsaanpak gestimuleerde radicale innovatie in efficiency en duurzame energie zorgen voor versnelde energietransitie, internationaal vertrouwen en samenwerking. Dit zorgt voor bovengemiddelde economische groei.

 • Lean & Green

  Lage groei wereldhandel en -economie. Hoge snelheid wereldwijde energietransitie.

  Lage economische groei zorgt voor minder vraag naar energie. Verduurzaming wordt op nationaal niveau gestimuleerd, maar blijft een kostenpost. Subsidie- en belastingbeleid houdt inefficiënte oplossingen in stand.

 • Conservative Carbon

  Lage groei wereldhandel en -economie. Lage snelheid wereldwijde energietransitie.

  Lage economische groei, onder andere als gevolg van lage internationale samenwerking (protectionisme). Olie blijft dominant. Energieprijzen stijgen en duurzaamheid blijft een kostenpost, waardoor de energietransitie langzaam gaat.

Uit de scenario's ontstaat een bandbreedte waarbinnen de bestaande overslag in Rotterdam zich volgens de huidige inzichten redelijkerwijs kan ontwikkelen. Er kunnen ook nieuwe goederenstromen ontstaan, bijvoorbeeld waterstof.

Door disruptieve trends als energietransitie en digitalisering verandert de wereld om ons heen fundamenteel. Dit vormde de aanleiding voor het Havenbedrijf Rotterdam om samen met onze convenantpartners (het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en Deltalinqs) de bestaande ‘Havenvisie 2030’ uit 2011 te herijken.

In de in 2019 verschenen ‘herijkte Havenvisie’ kijken we met de inzichten van vandaag naar de invulling van de centrale concepten Rotterdam als 'industriecomplex van wereldniveau' en 'logistiek knooppunt' uit de Havenvisie 2030. Rotterdam streeft ernaar om koploper te zijn op het gebied van duurzame en efficiënte ketens en duurzame industrie. Doorslaggevend voor verduurzaming van de logistiek zijn de inzet van alternatieve brandstoffen, elektrificatie en transportefficiëntie van alle modaliteiten. Investeringen en gezamenlijke inspanningen zijn nodig om de infrastructuur in de haven en de belangrijke functie van logistiek knooppunt op orde te houden.

Een sterk logistiek knooppunt en industriecomplex bevorderen de internationale positie van Rotterdam als meest diverse en concurrerende maritieme hoofdstad van Europa (Rotterdam Maritime Capital) en andersom. Daarnaast bieden de transities kansen om meer hoogwaardige stedelijke economische activiteiten aan te trekken omdat de innovatieve maakindustrie, kennisinstellingen en zakelijke (digitale) dienstverlening steeds sterker in elkaar grijpen. Een hoogwaardig vestigings- en woonklimaat is cruciaal voor het aantrekken van 'nieuw' geschoolde werknemers en innovatieve bedrijven.

Deel deze pagina: