Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze invloed op de keten

De CSR-principes met betrekking tot Veilige & Gezonde Omgeving, Klimaat & Energie en Mens & Werk passen we niet alleen toe op de eigen bedrijfsvoering. Ook in de samenwerking met partijen in onze keten spelen ze een belangrijke rol. Onze positie in de waardeketen is het faciliteren en exploiteren van haventerreinen, een veilig en efficiënt scheepvaartverkeer en het ondersteunen van het toekomstbestendig maken van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Onze samenwerking met onze belangrijkste ketenpartners vindt daarmee plaats in Nederland:

  • Opdrachtnemers en leveranciers
    Onze opdrachten aan aannemers en leveranciers richten zich voor een belangrijk deel op het onderhouden en ontwikkelen van infrastructuur. Een ander groot deel heeft betrekking op ICT en op inhuur en consultancy. In onze contracten met aannemers stellen we eisen op het gebied van veiligheid en milieu. 

  • Klanten in het haven- en industriecomplex
    Het Havenbedrijf Rotterdam wil dat de energietransitie in Rotterdam vorm krijgt en neemt hierin een voortrekkersrol. Lees hier meer over de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie waar we samen met klanten en stakeholders aan werken.

  • Klanten in de logistieke keten
    Wij zetten ons op verschillende manieren in om de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven te verbeteren en om de scheepvaart te verduurzamen. Zie bijvoorbeeld onze inzet om walstroomaansluitingen voor de zeescheepvaart te realiseren. Daarnaast zijn we actief om onze verantwoordelijkheid binnen de keten te nemen op het gebied van anti-corruptie, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Zo maken we bewuste keuzes voor onze activiteiten buiten Nederland. Deze activiteiten moeten passen binnen ons beleid en we voeren due diligence uit op potentiële partners.

Ons beleid en managementsystemen rondom ketenverantwoordelijkheid richten zich met name op onze directe opdrachtnemers en leveranciers. De belangrijkste potentiële misstanden bevinden zich hierbij in de gebieden van veiligheid en milieu. Om deze risico’s te mitigeren, hanteren wij bij onze aanbestedingen het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. We hebben de mogelijkheid om partijen uit te sluiten die zich onvoldoende aan deze regels houden. Verder vragen wij bij selectie van onze aannemers naar VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) en ISO 14001 (milieuzorg). De naleving van de vereisten monitoren we door regelmatige controles tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Zo voeren wij bijvoorbeeld zogenaamde Safety Walks uit op uitvoeringswerken, gericht op het verhogen van de veiligheid. Daarnaast passen we voor verduurzaming van grotere aanbestedingen de aanpak duurzaam GWW (Grond Water Weg) toe. Als resultaat van een duurzame aanbesteding in 2019 trad in 2020 een nieuw baggercontract in werking met CO2-beperkende maatregelen. 

Bij gebleken nalatigheid of overtreding van de afspraken, gaan we in dialoog, beëindigen we de relatie of leggen we andere sancties op overeenkomstig de afspraken. In geval van schade of risico’s communiceren wij met onze stakeholders, verrichten we onderzoek en treffen we tijdelijke of structurele maatregelen. Over de voortgang onderhouden wij contact met betrokkenen en informeren wij hen. Informatie over de genomen maatregelen en resultaten rapporteren wij in lijn met de wettelijke vereisten en in dit jaarverslag. Voor mogelijke herstelprocedures waarvoor wij verantwoordelijk zijn om aan mee te werken of aan bij te dragen, volgen wij eveneens als minimum de vereisten, zoals deze door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. 

Tenslotte kunnen bedrijven aanspreekbaar zijn op (vermeende) misstanden rondom ethische kwesties bij productie, transport of gebruik in de keten. Doordat veel handel- en goederenstromen door de Rotterdamse haven lopen, kan het gebeuren dat bedrijven in de haven aangesproken worden op hun ketenverantwoordelijkheid. Als Havenbedrijf Rotterdam zijn wij hier niet direct bij betrokken.

Onderstaande afbeelding geeft onze positie in de keten weer. 

Invloed Havenbedrijf Rotterdam op de keten

Bedrijfscode

In onze bedrijfscode staat hoe wij ons gedragen ten opzichte van onze omgeving. Daarbij verbinden we ons aan de business principles van het United Nations Global Compact (UNGC).

Deel deze pagina: