Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

COVID-19

Havengemeenschap zet zich schrap tegen COVID-19

Eind februari 2020 maakt Nederland kennis met de eerste COVID-19-besmetting. Een inwoner van Loon op Zand blijkt positief getest op het COVID-19-virus. Op 9 maart vertelt premier Rutte dat we geen handen meer mogen schudden. 12 maart volgt de afgelasting van evenementen en de oproep om thuis te gaan werken. In de loop van maart volgen nog aanvullende maatregelen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft dan al diverse scenario’s klaarliggen om de gevolgen van een lockdown het hoofd te kunnen bieden. Een jaar COVID-19 in tekst en (bewegend) beeld en vier betrokkenen in de haven delen hun ervaringen.

13 februari 2020

In februari komt er een ‘crisisteam’ binnen het Havenbedrijf Rotterdam bij elkaar om de gevolgen van de toenemende besmettingen met COVID-19 en de al zichtbare wereldwijde gevolgen te bespreken. Twijfel is er niet. Op 13 februari uit Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, bij de presentatie van de jaarcijfers 2019 al zijn ongerustheid over de gevolgen van een mogelijke pandemie. Het Rotterdamse haven- en industriecomplex is vitaal voor Nederland en Europa en meer in het bijzonder voor de Nederlandse en Noord-Europese economie. De operatie moet daarom altijd doorgang vinden. Anticiperend op mogelijke overheidsmaatregelen en andere ontwikkelingen formuleert het ‘crisisteam’ eind februari diverse draaiboeken. Als in maart premier Rutte de intelligente lockdown afkondigt, kan het Havenbedrijf Rotterdam direct adequaat acteren.

12 maart: Evenementen afgelast en oproep tot thuiswerken

Het kabinet roept landelijk maatregelen af. Ze gelden in eerste instantie tot 31 maart. Thuiswerken is het devies. De medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam verruilen vanaf half maart hun bureau in het World Port Center en andere locaties voor een werkplek thuis. De maatregel geldt niet voor de medewerkers die in de operationele dienst werken, die onder complexere omstandigheden hun werk voortzetten.

Vitaal proces

Scheepvaartafwikkeling is door de overheid aangemerkt als een vitaal proces. De Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam is hiervoor verantwoordelijk. Wat onder het vitale proces scheepvaartafwikkeling moet worden geschaard, is door de rijksoverheid niet verder gespecificeerd. Voorop staat het belang dat de scheepvaartafwikkeling als geheel doorgang kan vinden. Het vitale proces van scheepvaartafwikkeling beschouwen we daarom breder dan alleen de Divisie Havenmeester. Daarom gaat het, naast scheepvaartafhandeling en direct daaraan gerelateerde havenprocessen, ook om gerelateerde achterlandtransportprocessen en warehousing. Immers, als we dit ketenproces niet als geheel uitvoeren, ontstaat er congestie in de haven en in het aanloopgebied, net als schaarste op de markt.

Bas Janssen is directeur van Deltalinqs, de belangenbehartiger van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam.

‘We zagen begin 2020 heel voorzichtig een aanboduitval in China ontstaan en het aantal 'blank sailings' nam toe. Grote zorgen waren er eigenlijk nog niet. Dat veranderde natuurlijk toen COVID-19 het noorden van Italië bereikte en de eerste gevallen in Nederland bekend werden. De lockdown was aanstaande, vitale processen moesten doorgaan. De vraag was wel of wij als haven en industrie tot die categorie zouden worden gerekend. De bevestiging kwam snel, de haven en industrie was van vitaal belang. Vrijwel direct startte ook het Corona Haven Overleg op initiatief van Allard Castelein. Ik weet nog goed dat hij me belde, zijn verzoek was helder. We moesten snel komen tot een vast overleg met vertegenwoordigers uit alle belangrijke geledingen van de haven. Belangrijkste taken: het waarborgen van de veiligheid van alle mensen die in het haven- en industriecomplex hun werk doen en zorgen voor continuïteit van de operatie. We brachten de besmettingsrisico’s in kaart en maakten een plan van aanpak om de risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Let wel, alles met de beperkte kennis van dat moment. Door het Corona Haven Overleg hebben we heel veel vraagstukken goed kunnen adresseren. Voor de industrie in de haven diende zich al snel het vraagstuk van bouw en onderhoud aan. Hoe noodzakelijk is het en kunnen we het uitstellen? Lastige vragen, waarop we met elkaar de antwoorden vonden. Inmiddels zijn we alweer een stuk verder. Soms zeilen we nog steeds in de mist, zoals premier Rutte het zo treffend verwoordde. In die mist kunnen we als havengemeenschap wel op elkaar rekenen. Het is goed om in de kleedkamer af en toe te knokken, maar op het veld staan we er als één team. We hebben veel kansen in de haven en industrie, die kunnen we verzilveren door het slim en met elkaar te doen.’ 

De eerste maatregelen

In de in februari ontwikkelde scenario’s speelt communicatie een belangrijke rol. Om ervoor te zorgen dat de haven 24/7 operationeel blijft, vindt vanaf 20 maart onder leiding van Allard Castelein twee keer per week het Haven Corona Overleg plaats met vertegenwoordigers van nautische dienstverleners, terminals, belangenorganisaties en andere ketenpartners. Ook verschijnt er al direct een nieuwsbrief met belangrijke informatie voor alle betrokkenen.

Veel van onze klanten en leveranciers zien hun omzet plotseling teruglopen door de uitbraak van COVID-19. Sommigen doen een beroep op ons om hen tegemoet te komen door bijvoorbeeld uitstel van betaling. Een speciaal in het leven geroepen Credit Committee beoordeelt de aanvragen.

Vanaf dat moment adresseren we onderwerpen, vraagstukken en acties met de gehele keten.

Het streven is erop gericht de haven van Rotterdam open te houden voor business. Dat lukt. Alle sectoren zijn volop in bedrijf: van container- tot bulkterminals en van industrie tot logistiek en dienstverlening, zoals de roeiers, slepers en loodsen. De operatie in de Rotterdamse haven gaat onverminderd door. Meerdere keren per dag is er een brede afstemming. Er wordt intensief samengewerkt met Veiligheidsdirectie, GGD en de gemeente Rotterdam en er is dagelijks contact tussen het Havenbedrijf Rotterdam, het havenbedrijfsleven en de dienstverleners. In alle sectoren in de Rotterdamse haven neemt men hygiëne in acht, is er een scheiding van ploegen en personeel en de focus op de gezondheid van de mensen is onverminderd groot.

Tjitte de Groot is voorzitter van de Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond (RLc-RR). RLc-RR loodst jaarlijks met 220 onafhankelijke professionele loodsen duizenden schepen (56.000 loodsreizen) vlot en veilig de havens in en uit. 

‘We dachten in eerste instantie dat we te maken zouden krijgen met bijvoorbeeld een vergelijkbare situatie als Mexicaanse griep. Dat leidde tot de boodschap aan de loodsen om de hygiëne goed in de gaten te houden. We hebben bijvoorbeeld een pandemieprotocol, maar we zagen het nog niet als zoiets groots. Bij onze mensen was wel ongerustheid over hoe ze de schepen uit China moesten beloodsen. Het kantelpunt was half maart, toen de besmettingen ook in Nederland opliepen. Dat leidde ertoe dat een aantal binnenlopende schepen de loodsen als potentieel besmettingsgevaar zagen. In overleg met de divisie Havenmeester schaalden we snel op. De lijn met René de Vries was kort, we konden altijd een beroep op hem doen. We stuurden een protocol uit waarin stond wat wij deden om besmettingen te voorkomen, beschermende middelen waren er nauwelijks. Later vroegen we de schepen ook apparatuur schoon te maken en het personeel op de brug zoveel mogelijk te beperken. Iedereen voelde de druk, dus petje af voor alle collega’s. Op een gegeven moment kwamen er schepen binnen met COVID-19-besmettingen aan boord. Ook dan ging een loods aan boord, natuurlijk met beschermende middelen. Een heel enkele keer gebeurde dat zonder dat de Havenmeester of wij ervan afwisten. Ook bij de afhandeling van die reizen werkten we goed samen met de divisie Havenmeester en de andere partijen in de haven. We waren enige tijd bang dat we de helft van onze capaciteit kwijt zouden raken aan bijvoorbeeld een groot aantal besmettingen en later ook door quarantainemaatregelen. We hadden voldoende loodsen nodig om 200 schepen per dag af te handelen. De druk op de organisatie was groot. Op ons intranet hielden we iedereen voortdurend op de hoogte. Nog steeds is de meest actuele informatie beschikbaar. Dat werkt goed en zorgt voor rust en vertrouwen. Het Corona Haven Overleg was ook belangrijk. Ik zat daarin namens de dienstverleners. We dachten voortdurend in oplossingen. Ik kon intern communiceren dat knelpunten breed werden opgepakt, met directe lijnen richting Den Haag en Brussel. En er was en is ook veel respect voor onze belangrijke taak in de haven.’ 

17 maart 2020

De Nederlandse overheid en de gemeente Rotterdam treffen tijdelijke steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandige ondernemers die in financiële moeilijkheden komen als gevolg van COVID-19. Voor individuele bedrijven in de Rotterdamse haven die gebruikmaken van de overheidssteun, maar desondanks overbruggingsproblemen kennen, geeft het Havenbedrijf Rotterdam aan tijdelijke maatoplossingen te willen bieden.

24 maart 2020

Op 24 maart treft het kabinet aanvullende en aangescherpte maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Het beperken van evenementen en samenkomsten staat hierin centraal, samen met nog tal van andere maatregelen.

Heldere boodschap

Allard Castelein heeft de volgende boodschap voor de havengemeenschap en de eigen medewerkers:

Ik ben er trots op hoe snel iedereen zich heeft aangepast aan de nieuwe omstandigheden en hoe er, ondanks de lastige situatie, hard wordt doorgewerkt. Voor een deel vanuit huis, maar voor een groot deel ook vanaf de RPA's, verkeercentrales, HCC en andere locaties die gewoonweg bemand moeten zijn. Gelukkig hebben we met elkaar een modus kunnen vinden waarin, onder deze omstandigheden, veiligheid en gezondheid - want die zijn en blijven voor ons topprioriteit - hand in hand kunnen gaan met een volledig operationele haven. Mijn dank en complimenten daarvoor! Beide zijn ook van toepassing op alle bedrijven in het haven- en industriecomplex. Onze operatie, een essentiële schakel in de bevoorrading van Europa, draait door. Dankzij de inventiviteit en het improvisatievermogen van velen, kan Nederland blijven vertrouwen op de Rotterdamse haven. Door de COVID-19-maatregelen en alle nawerkingen kunnen ook bedrijven in onze haven zo maar met 20 tot 30 procent minder omzet in het tweede kwartaal worden geconfronteerd. Dat is heftig. Vanzelfsprekend zullen we er alles aan doen om daar te ondersteunen waar het kan. 

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Intern op stoom blijven

Een volledig operationeel haven- en industriecomplex heeft natuurlijk de hoogste prioriteit. Maar daar is ter ondersteuning wel de inzet van de interne organisatie van het Havenbedrijf Rotterdam voor nodig. De medewerkers werken van de ene op de andere dag vanuit huis. Directie en management moeten het thuiswerken direct goed organiseren.

Vanuit huis makkelijk communiceren

Al voor de COVID-19-crisis is het Havenbedrijf Rotterdam bezig met het voorbereiden van de bedrijfsbrede invoering van Office Teams ter vervanging van Skype. Een gedoseerde uitrol is het plan, in de praktijk loopt het anders. In negen dagen ontvangen de eerste collega’s de app thuis op hun laptop. Enkele weken later hebben alle laptopgebruikers Teams. Een effectief middel om met elkaar te communiceren. Vanaf het begin van de lockdown is videobellen al een optie.

Operatie 'Stofwolk'

Eind maart is duidelijk dat thuiswerken voorlopig de standaard blijft. De directie besluit medewerkers thuis van onder meer beeldschermen, toetsenborden en bureaustoelen te voorzien. Begin april komen er honderden aanvragen binnen. Operatie ‘Stofwolk’ gaat van start. Een klein team verzamelt hardware van de etages in het World Port Center. De spullen gaan in pakketten naar de medewerkers thuis. Zo optimaliseren we binnen enkele dagen honderden thuiswerkplekken.

CFO Vivienne de Leeuw werkt samen met veel anderen aan de Operatie 'Stofwolk'

Dagelijkse COVID-19-update

Op het thuisweb van het Havenbedrijf Rotterdam vinden medewerkers dagelijks een COVID-19-update en via online sessies informeert de Algemene directie de medewerkers regelmatig over de gevolgen van COVID-19 en andere belangrijke zaken. De interesse in deze digitale bijeenkomsten is groot. In april kijken 800 medewerkers naar een live sessie. Hieruit blijkt onder meer de grote betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie.

Mei 2020

Aandacht voor zorg bemanningen van zeeschepen in de haven van Rotterdam

Vanwege alle strenge COVID-19-reismaatregelen laat de wisseling van bemanningen op zeeschepen soms maanden op zich wachten. Bovendien is walbezoek niet langer toegestaan, waardoor het lange verblijf aan boord ook een onafgebroken verblijf wordt.

Repatriëring bemanningsleden

De Havenmeester zorgt er samen met andere autoriteiten en de grensbewakingspolitie voor dat bemanningsleden vanuit Rotterdam kunnen repatriëren: zo kunnen al vroeg in de COVID-19-crisis 4.000 bemanningsleden van cruiseschepen, met medewerking van Cruise Port Rotterdam, via Rotterdam naar huis vertrekken. Daarna vinden er ook op andere plekken in de haven wisselingen plaats.

Nieuw Statendam (HAL) was één van de schepen in de repatriëringsactie

Rotterdam Port Welfare Committee

Als de effecten van de pandemie op bemanningen op schepen duidelijk worden, wijst het Rotterdam Port Welfare Committee (RPWC) een aantal organisaties aan die in overleg met het RIVM en de GGD als ‘geaccrediteerde’ organisaties aan boord mogen. Zij zijn bereid om aan boord te gaan voor pastorale en maatschappelijke ondersteuning wanneer daar behoefte aan is bij een bemanningslid. RPWC steunt deze organisaties, waarvan de mensen werken volgens een protocol en RIVM-voorschrift en zijn uitgerust met mondkapjes en handschoenen. Het welzijnswerk aan boord gebeurt alleen met toestemming van de kapitein en als daaraan bij zeelieden behoefte is.

De organisaties bezorgen gedurende het jaar honderden cadeaus, inclusief telefoonkaarten. Met deze kaarten kan er beter en meer contact met het thuisfront worden gehouden. Op de jaarbijeenkomst van het RPWC, onder voorzitterschap van Havenmeester René de Vries, noemen zeevarenden Rotterdam de 'meest menselijke haven ter wereld'.

Zeevarenden in hotel

Het Havenbedrijf Rotterdam regelt dat in een hotel zeevarenden opgevangen worden die in quarantaine moeten of COVID-19-bevestigd zijn. Deze opvang kan de wisseling van bemanningen bespoedigen. Sinds het begin van de COVID-19 zijn meer dan 700 havengerelateerde mensen in quarantaine opgevangen. Zeevarenden die worden ondergebracht, zijn niet (erg) ziek. Wanneer dat wel het geval is, gaan ze naar een zorglocatie en als het nog erger is naar een ziekenhuis. Gelukkig komt dat niet vaak voor. Opvang in het hotel is belangrijk voor de mensen zelf, maar ook voor het havenproces; het scheepsbezoek wordt minder verstoord als mensen aan de wal opgevangen kunnen worden, in plaats van isolatie aan boord.

12 mei 2020

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van COVID-19 blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Operationeel is alles onder controle. Het ziekteverzuim bij de operationele diensten (Havenmeester, loodsen, roeiers en slepers) is niet anders dan normaal rond deze tijd van het jaar. Terminals geven aan dat ze onverminderd doordraaien, net als de bedrijven in het petrochemische cluster. We zien wel dat de daling in de overslag ten opzichte van 2019 doorzet. De verminderde overslag geldt zowel voor droge- als natte bulk, containers als roll on/roll off en overig stukgoed.

Rob Bagchus is Chief Public Affairs & Public Relations Officer van Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT), één van de grootste container terminal operators van Europa. 

‘Wij werden al in een vroegtijdig stadium met COVID-19 geconfronteerd. In eerste instantie ging onze zorg vooral uit naar eventuele besmettingen op de schepen die uit China kwamen. In onze eerste op 28 januari 2020 verschenen nieuwsbrief over dit onderwerp, werd de RIVM nog geciteerd. Het RIVM ging er op dat moment nog vanuit dat het COVID-19-virus niet zo besmettelijk zou zijn en nauwelijks van mens-tot-mens overdraagbaar. Helaas is niets minder waar gebleken. De aandacht verschoof dan ook al snel naar de gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit van ons bedrijfsproces als onderdeel van het vitale proces van de scheepvaartafwikkeling. Hoe zorg je voor veilige werkplekken en voldoende afstand; thuiswerken is voor een groot deel van onze werkzaamheden geen optie. Dat zijn enkele voorbeelden van nog veel meer vragen. De druk om snel voor oplossingen te zorgen was enorm. Interessant was en is dat je met z’n allen dit proces instapt, maar dat de werkelijkheid voortdurend verandert. Je moet dus continu meebewegen en je bent afhankelijk van de meest actuele informatie om adequate beslissingen te kunnen nemen. Dat is in Rotterdam goed gegaan, het Corona Haven Overleg speelde daarin in aanvulling op onze eigen acties en die van andere terminals een belangrijke rol. Ik vertegenwoordigde in dat overleg de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO). We zaten meerdere keren per week virtueel met alle belangrijke partijen aan tafel. Snel informatie uitwisselen, knelpunten benoemen en oplossingsgericht werken. Belangrijkste vragen: hoe houden we de haven open en wat en wie hebben we daarvoor nodig? Voor dat laatste waren de korte lijnen van onder anderen Allard met nationale en internationale overheden heel belangrijk. Natuurlijk speelde ook René de Vries in zijn rol als Havenmeester een belangrijke en vooral verbindende rol. We zijn in Rotterdam een goed samenwerkende gemeenschap, altijd gericht op het wegnemen van mogelijke belemmeringen en het benutten van kansen.’

Spoorgoederenvervoer gaat onverminderd door

De afhandeling in de haven verloopt goed. Door een terugloop van passagiersvervoer is meer capaciteit beschikbaar voor goederenvervoer. Waar mogelijk breiden spoordiensten uit. Ook het werk aan het Theemswegtracé gaat door, uiteraard in lijn met de adviezen van het RIVM. De eerste van de twee spoorbruggen in het nieuwe spoortracé, die over de Rozenburgsesluis, wordt naar haar definitieve locatie gereden. Veiligheid en gezondheid staan hierbij voorop; zo blijft bijvoorbeeld het gebied tijdens deze operatie gesloten voor publiek.

Projectteam COVID-19

Een speciaal projectteam COVID-19 is inmiddels begonnen met het COVID-19-proof maken van het gebouw. Op dat moment is er de hoop dat over enkele maanden een deel van het personeel weer naar kantoor zal komen. Ontsmettingspunten worden ingericht, afdelingen 1,5-meter-proof gemaakt, bewegwijzering aangebracht en in het hele pand wordt eenrichtingsverkeer ingesteld.

Versoepeling COVID-19-maatregelen

Het kabinet maakt op 19 mei een versoepeling van de COVID-19-maatregelen bekend. De ingangsdatum is 1 juni. Vanaf dat moment lijkt het erop dat de pandemie onder controle is. We denken voorzichtig na over een beperkte terugkeer naar het World Port Center. Mondjesmaat werken er weer mensen op kantoor, echter alleen als dat echt noodzakelijk is.

Haven Rotterdam volledig operationeel in eerste helft 2020, COVID-19-pandemie drukt goederenoverslag

De haven van Rotterdam realiseert in de eerste zes maanden van 2020 een overslag van 218,9 miljoen ton. Dat is 9,1% minder dan in het eerste halfjaar van 2019, hetgeen destijds een overslagrecord was. Ondanks de ontwrichtende impact van de COVID-19-pandemie op economie, productie en logistiek, blijft de Rotterdamse haven volledig operationeel. De economische impact door COVID-19 is de belangrijkste verklaring voor de volumedaling.

Quickscan invloed COVID-19-crisis

In juni en juli verricht het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport (UPT) in opdracht van SmartPort en in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Hutchison Ports ECT Rotterdam en Vopak, een quickscan naar de impact (lange termijn) van deze COVID-19-crisis op de haven. Van de verschillende conclusies springen er twee uit. De COVID-19-pandemie versterkt de trend tot herontwerp van supplychains (nearshoring), waarbij digitalisering cruciaal is. Daarnaast kunnen bedrijven in het haven- en industriecomplex, mede door de recessie die de COVID-19-pandemie meebrengt, terughoudender worden in hun investeringen.

Ben Maelissa is CEO van de Danser Group, een onafhankelijke logistieke dienstverlener en één van de grootste containeroperators van Europa (binnenvaart). 

‘Wij hebben regelmatig te maken met calamiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de laagwatersituatie in 2018. COVID-19 is natuurlijk van een heel andere orde, maar als organisatie zijn we gewend om snel op een veranderende situatie in te spelen. Minder containers, betekent minder achterlandvervoer en het afschalen van in te zetten schepen. Met bijvoorbeeld de schippers/eigenaren hebben we de afspraak dat we af kunnen schalen. Daardoor brengen we vraag en aanbod met elkaar in evenwicht en kunnen we ook weer onmiddellijk opschalen. Het is fijn om deze optie te hebben, maar er was natuurlijk meer aan de hand. Je kijkt in eerste instantie naar de veiligheid van je mensen. Thuiswerken was voor ons kantoorpersoneel direct mogelijk. Voor het scheepspersoneel lag het ingewikkelder. Onze bemanningen worden om de 14 dagen afgelost. We hebben overwogen om personeel aan boord te houden en in isolatie te laten varen. Uiteindelijk besloten we toch anders omdat we niet wisten hoe lang we met COVID-19 te maken zouden hebben. Ons buitenlandse personeel stond in het begin voor gesloten grenzen. Dat is opgelost met een EU-verordening op zak en met een brief van ons als werkgever. Bij dat soort oplossingen speelde het Corona Haven Overleg ook een belangrijke rol. In de Elzas kon een aantal sluizen door toename van besmettingen niet meer 24/7 worden bemand. Allard had toevallig op dat moment met minister Kaag een overleg en nam dit punt direct mee. Dat heeft ongetwijfeld geholpen bij de oplossing die er kwam. Wat ik ook knap vind van Rotterdam is dat ze er als een van de weinige havens in de wereld voor zorgden dat zeeschepen van bemanning konden wisselen. Heel belangrijk omdat het om mensen gaat. Ik vind dat het Havenbedrijf Rotterdam een compliment verdient. Partijen zijn bij elkaar gebracht, zodat de haven kon blijven presteren. We weten elkaar nog steeds heel goed te vinden.’

September 2020

Na eerst een daling van het aantal besmettingen en een korte periode van stabiliteit neemt het aantal besmettingen in september weer toe. Aanvullende maatregelen om de pandemie te beteugelen zijn aanstaande. Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht in september dat de economie zich voorzichtig zal herstellen. De volumes in de haven zullen daardoor niet verder dalen, maar van volledig herstel van de volumes zal waarschijnlijk geen sprake zijn. Daarom zal het totale overslagvolume voor heel 2020 naar verwachting lager uitkomen dan in 2019. Het laatste kwartaal van 2020 is dan aanstaande.

4 en 5 september 2020

De Wereldhavendagen in Rotterdam trekken jaarlijks honderdduizenden bezoekers en is daarmee het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland. De 43e editie vindt in verband met COVID-19 niet plaats als publieksevenement. Onder de naam 'Port Stories 2020' wordt op 4 en 5 september de Rotterdamse haven op diverse manieren in het zonnetje gezet. Zo is er op zaterdag 5 september de Digital Port Day, waarbij de website en sociale media van de Wereldhavendagen de hele dag in het teken staan van talloze bijzondere havenverhalen en hoogtepunten van vorige edities van het evenement.

14 oktober 2020

In september houdt het Havenbedrijf Rotterdam een medewerkersonderzoek. Belangrijk om de vinger aan de pols te houden tijdens COVID-19. Op 14 oktober volgt de uitslag. Op bevlogenheid (werkplezier) scoren we net als vorige keer (november 2019) een 7,8. Hieruit concluderen we dat we goed kunnen omgaan met verandering. Betrokkenheid stijgt 0,3, waardoor we bij het top kwartiel van de industriebenchmark horen. Wij staan achter onze organisatie en werken er graag. Efficiency laat de meest opvallende stijging zien, namelijk 0,8 punt. Het thuiswerken zal zeker een aandeel hebben in de efficiencybeleving. Tegelijkertijd werken we hard om efficiency te verbeteren en dat werpt zijn vruchten af.

21 oktober 2020

Op deze dag melden we dat het volume van goederenoverslag tot en met het derde kwartaal van 2020 in de haven van Rotterdam 322,3 miljoen ton bedraagt. Dat is 8,8% minder dan dezelfde periode in 2019. De daling betreft vooral de overslag van ruwe olie, ijzererts, kolen en minerale olieproducten. Groei is er in het segment agribulk. De daling in de overslag van containers blijft beperkt. In vergelijking met het tweede kwartaal 2020 vertonen diverse segmenten duidelijk stijgende volumes. Vooral agribulk, ijzererts & schroot, biomassa en roll on/roll off veren aan het eind van het derde kwartaal sterk terug naar pre-COVID-19-volumes. Ook worden in het derde kwartaal duidelijk meer containers overgeslagen dan in het tweede kwartaal. Allard Castelein zegt daarover:

‘Het is nu nog te vroeg om te concluderen dat we economisch gezien uit het dal zijn. Toch ben ik optimistisch over de wederopleving van internationale handelsstromen en over de veerkracht van de economie. Het Havenbedrijf Rotterdam, de overheid en bedrijven in onze haven kunnen onze economie samen een kickstart geven door investeringen sneller te starten. Zo behouden we werkgelegenheid, creëren we welvaart en realiseren we verduurzaming in Nederland.’

Hiermee verwijst Allard Castelein naar het eerder in 2020 geïntroduceerde project ‘Startmotor’.

24 november 2020

We werken inmiddels al ruim acht maanden volgens de richtlijnen van het RIVM. Thuiswerken is de standaard, tenzij het absoluut niet anders kan. Op 24 november besluit de Algemene directie dat het Havenbedrijf Rotterdam in de toekomst een mengvorm gaat hanteren. Gemiddeld 40% van de tijd zal worden thuisgewerkt. De Ondernemingsraad stemt in met deze beslissing. De beslissing houdt ook in dat er bij deze hybride vorm bandbreedtes worden gehanteerd voor zowel het thuiswerken (maximum 60%) als het werken op kantoor (minimaal 20%). Deze bandbreedtes geven richting bij de verdere uitwerking, bijvoorbeeld het gebruik en de inrichting van het kantoor en parkeerplekken, thuiswerkbeleid, arbeidsomstandigheden, mobiliteitsbeleid en ICT-faciliteiten.

December 2020

We gaan de laatste maand van het jaar in, in de wetenschap dat de vaste rituelen die bij december horen, op afstand gaan plaatsvinden. Kinderen van medewerkers krijgen hun sinterklaascadeautjes met de post en het kerstfeest vindt digitaal plaats met de ‘Grote HavenKerstQuiz’. Natuurlijk kijken we ook al vooruit naar het nieuwe jaar. In zijn nieuwjaarsboodschap zegt Allard Castelein dat we ‘in 2021 volop aan de bak moeten om onze ambities maximaal te kunnen waarmaken. Onze strategie staat en we hebben goede projecten opgetuigd. Het is nu aan ons om daar stappen in te zetten en het verschil te maken. Woorden én daden! We moeten nú de juiste acties ondernemen en opschakelen. Dat is dan ook mijn oproep aan eenieder. 2020 is achter de rug; 2021 biedt volop mogelijkheden. Laten we gezamenlijk, met hernieuwde energie de uitdagingen aangaan en doorpakken. Samen maken we impact!’

Deel deze pagina: