Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Startmotor jaagt economie aan

De regering wil dat Nederland zich uit de crisis investeert. Het Havenbedrijf Rotterdam deelt deze mening. In het haven- en industriecomplex hebben we te maken met druk op het investeringsklimaat als gevolg van problemen rond stikstof en PFAS. Daarnaast ondervinden we in de haven de gevolgen van COVID-19, die leiden tot dalende goederenstromen en mogelijke vertraging of uitstel van investeringen door klanten. Deze situatie vraagt om daadkrachtige oplossingen. Daarom komt het Havenbedrijf Rotterdam met de 'Startmotor'.

Concrete stappen voor het aanjagen van de economie

Wij zien de stip op de horizon als volgt. Voor onze energievoorziening maken we gebruik van windparken op zee en werken we met CO2-neutrale schepen, duurzame industrie en een circulaire economie. In onze digitaal ingerichte haven zijn de activiteiten voorspelbaar en veilig dankzij realtimegegevens. Een belangrijke concrete stap op weg naar deze slimme en duurzame haven is de in 2020 door het Havenbedrijf Rotterdam geïntroduceerde ‘Startmotor’. Een initiatief waarmee we werken aan een slimme, duurzame haven en tevens zorgen voor het door de regering gewenste aanjagen van de economie.

Drie belangrijke projecten

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft onder de noemer ‘Startmotor’ twaalf projecten bij het Rijk aangedragen die hieraan concreet invulling geven. Drie projecten spelen een belangrijke rol:

  • De ontwikkeling van een waterstofcluster in Rotterdam, met onder andere de productie van blauwe en groene waterstof en een transportleiding voor waterstof die de locaties voor productie en gebruik met elkaar verbindt.

  • Een buisleidingbundel tussen Rotterdam, Chemelot (Geleen) en Noordrijn-Westfalen voor transport van met name waterstof en CO2 hoort ook bij de plannen. De industrie in het achterland van Rotterdam kan daardoor verduurzamen en Rotterdam kan zijn positie als energiehub van Noordwest-Europa bestendigen.

  • Een derde sleutelproject is Porthos, het CCS-project om CO2 van de industrie af te vangen en op te slaan onder de Noordzee. Met CCS kunnen we op korte termijn veel CO2 uit de atmosfeer houden tegen lage kosten.

Met de Startmotorprojecten beoogt het Havenbedrijf Rotterdam actief bij te dragen aan de belangrijkste nationale doelstellingen op het gebied van klimaat, waterstof, circulariteit en bereikbaarheid. Die doelstellingen zijn vastgelegd in de nationale Groei-agenda, het Klimaatakkoord, de waterstofvisie, de circulaire agenda en de Havennota 2020 - 2030, die op hun beurt weer in lijn zijn met internationale doelstellingen zoals de EU Green Deal en het Parijsakkoord. Bovendien ondersteunt de Havennota 2020 - 2030 met de inzet op thema's, zoals energietransitie en digitalisering de uitvoering van onze ondernemingsstrategie. Zo willen wij een bijdrage leveren aan een internationale ontwikkeling, gericht op ombouw en opbouw van een nieuw energie- en grondstoffensysteem.

Toegevoegde waarde

Een financieel en strategisch adviesbureau onderzocht de effecten van de startmotor. Het adviesbureau concludeert dat de projecten op korte termijn een impuls aan de werkgelegenheid geven, vooral in de bouwsector, en structureel duizenden banen kunnen creëren. De verschillende projecten kunnen leiden tot een grote bijdrage aan het bruto binnenlands product en een reductie van de CO2-uitstoot. Wanneer de projecten volledig gerealiseerd zijn, is er meer hergebruik van grondstoffen, minder geluid en meer veiligheid, bijvoorbeeld door transport via buisleidingen. 

Startmotor projecten Havenbedrijf Rotterdam

We willen de haven verduurzamen en tegelijkertijd zo snel mogelijk uit het economische dal komen. Dat kan door deze projecten met spoed te realiseren. De Startmotorprojecten jagen andere investeringen aan. Helpt de overheid ons hiermee, dan kunnen we sneller toewerken naar een duurzame, economisch vitale haven die banen en welvaart creëert. 

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam
Deel deze pagina: