Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nautische veiligheid

Rotterdam is een veilige haven, zowel op het water als op het land. Dit is een basisvoorwaarde. Alle spelers in de haven hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. De Divisie Havenmeester (DHMR), onderdeel van het Havenbedrijf Rotterdam, ziet in opdracht van de gemeente Rotterdam en het Rijk toe op de maritieme orde en veiligheid op het water en begeleidt en handhaaft het scheepvaartverkeer dag en nacht met moderne middelen.

Om deze taken uit te voeren, richten we ons op onder andere: 

  • Hoofdprocessen: verkeersplanning, verkeersbegeleiding en toezicht & handhaving. 

  • Betere en integrale registratie van scheepsongevallen en verbetering van de datakwaliteit zorgt voor meer inzicht. 

  • Er wordt met betere analysehulpmiddelen gekeken naar trends in de geregistreerde incidenten om daar leerpunten uit te halen.

  • Gerichte aandacht op die verkeerssegmenten die de grootste risicofactor vormen (recreatievaart en passagiersvaart). 

  • Trends op nautische veiligheid, onder andere in de Safety Evaluation Board. Dit onafhankelijke adviesorgaan binnen DHMR bestaat uit interne en externe leden, waarmee de onafhankelijkheid wordt vergroot en het perspectief op veiligheid verbreed. 

  • Professionalisering van Risk Management (nautische veiligheid), met meer nadruk op transparantie, het betrekken van stakeholders en interactiviteit.  

  • Technologische ontwikkelingen die uiteindelijk zouden kunnen uitmonden in autonoom varen.

We voeren de taken uit door onder andere patrouilles met vaartuigen en verkeersbegeleiding vanuit de verkeerscentrales. De (Rijks)Havenmeester begeleidt de scheepvaart op afstand door middel van monitoren, informeren, adviseren en instrueren. Daarnaast zorgen onze multifunctionele patrouillevaartuigen voor een vlotte en veilige begeleiding van het scheepvaartverkeer ter plekke. De (Rijks)Havenmeester is ook havenmeester van Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht.

Ongevallen

2020 was een veilig jaar voor de scheepvaart in de Rotterdamse haven. De veiligheid van het scheepvaartverkeer rapporteren we aan de hand van de Nautische Safety Index (NSI). Dit is een rapportcijfer waarbij we de ernst van ongevallen meewegen. In 2020 kwam de NSI met 7,99 boven de norm van 7,0 uit. Het aantal scheepsongevallen en het aantal incidenten zonder schade bleef nagenoeg gelijk aan die in 2019. Het aantal ernstige scheepsongevallen nam af van vier naar één. Hierdoor steeg de NSI-score.

Extra aandacht voor recreatievaart

We constateren een relatief grote groep nieuwe gebruikers van de recreatievaart. Ze zijn vaak onervaren en niet bekend met de Rotterdamse wateren. We ondernemen actie om met name onder deze gebruikers het veiligheidsbewustzijn te vergroten. In augustus startte een pilot om met behulp van waterstewards zoveel mogelijk recreanten op het water voor te lichten. 

Digitalisering van verkeersprocessen bij de Divisie Havenmeester

In 2018 startte het programma Harbour Master Next Generation om de Divisie Havenmeester voor te bereiden op een nog betere digitale toekomst. Diverse afdelingen werken in veel processen en interacties samen met agenten, loodsen, slepers en schepen. Sommige van die processen brengen veel administratieve handelingen met zich mee. Door het gebruik van nieuwe digitale toepassingen kunnen we klanten, dienstverleners en schippers sneller en efficiënter helpen. Daardoor krijgen we meer tijd voor controle op de toelatingseisen, tijd voor complexere zaken, monitoring op veiligheid en analyse van gegevens. 

Voor de Havenmeester betekent het gebruik van drones een extra middel om te zorgen voor veiligheid in de haven.

Hier leest u meer over digitalisering van verkeersprocessen bij de Divisie Havenmeester.

Havencoördinatiecentrum

Nieuwe vlootvisie

De Divisie Havenmeester zette in 2020 met de nieuwe Vlootvisie de koers voor de komende jaren uit. ​​​​​​​De visie loopt tot 2026 en geeft richting aan waar de Havenmeester voor staat: op professionele en klantvriendelijke manier bijdragen aan een toonaangevende, veilige, efficiënte en duurzame haven door: 

  • Doelgericht te werken;

  • Samen met zowel interne als externe stakeholders;

  • Wendbaar te zijn in de manier waarop mensen en middelen zijn georganiseerd en kunnen worden ingezet.  

Deel deze pagina: