Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ruimte voor transitie

De haven staat voor grote uitdagingen om vitaal en competitief te blijven. De schaalvergroting in de logistiek, de impact van digitale technologieën en de transitie naar duurzame energie stellen hoge en deels nog onbekende eisen aan het haven- en industriecomplex. In de praktijk zien we dat de druk op de beschikbare fysieke ruimte en milieugebruiksruimte toeneemt. Dit vraagt om een goede balans tussen beide voor de ontwikkeling van het haven- en industriecomplex, goede bereikbaarheid, ruimte voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en voor een groeiend stedelijk gebied.

Beschikbare ruimte

Met de nieuwe Omgevingswet (1 januari 2022) krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid voor het vastleggen van hun integrale visie op de leefomgeving en de ruimtelijke ontwikkelingen. Dit raakt de (nieuwe) activiteiten in de haven. Een succesvolle transitie van de haven vraagt om creativiteit en commitment van alle partijen en blijft afhankelijk van voldoende fysieke ruimte, een aantrekkelijk investeringsklimaat en zekerheid over de beschikbare milieugebruiksruimte voor een breed type aan activiteiten. Zo kunnen we ook in de toekomst samen economische en maatschappelijke waarde creëren.

Dilemma: industrielawaai en woningbouw langs het water

Het water langs de haven heeft een grote aantrekkingskracht. Recreëren en genieten van het uitzicht op grote zeeschepen. We wonen ook graag aan het water. Woningbouw en bedrijvigheid staan helaas vaak op gespannen voet met elkaar. Woningbouw in de nabijheid van de haven en richting het achterland langs de vervoerscorridors kan de ontwikkelruimte van de haven beperken en daarnaast kunnen de bedrijven in de haven en scheepvaart geluidhinder veroorzaken, wat leidt tot klachten van omwonenden.

Wat vinden de stakeholders?

Gemeenten hebben een grote woningbouwopgave. Een groot deel van deze opgave realiseren zij binnen het stedelijke gebied. In sommige gevallen is sprake van herstructurering van bedrijventerreinen of (beperkte) uitbreidingen, ook richting de haven. De gemeenten willen graag betaalbare woningen bouwen, maar hebben hier in stedelijk gebied weinig ruimte voor. Zij willen ook voorkomen dat woningen duurder worden door gevelisolatie.
Het bedrijfsleven is bevreesd voor de steeds dichterbij komende woningbouw. Bedrijven vinden dat woningbouw en industrie vaak niet samengaan en vrezen voor nieuwe overlastsituaties. Ook vrezen zij beperking van hun groei. De zogenaamde milieugebruiksruimte voor de industrie, waaronder de geluidruimte, is namelijk schaars. Ook investeren bedrijven al veel geld in het nemen van overlastbeperkende maatregelen.
Nieuwe bewoners kunnen zich soms moeilijk inleven in de consequenties van het wonen dichtbij de haven. Daarmee bestaat de kans dat zij op termijn het geluid vanuit de haven als hinder gaan ervaren.

Wat vindt het Havenbedrijf Rotterdam?

De economische en sociale transitie van het haven- en industriecomplex vragen om een attractieve regio, waarin bedrijven willen investeren en mensen graag wonen. De realisatie van de woningbouwopgave is daarmee in het belang van de haven. De transitie vraagt om evenwicht tussen ruimte voor woningbouw en een aantrekkelijke leefomgeving enerzijds en de fysieke en milieugebruiksruimte die nodig is voor de haven anderzijds.

Door de nieuwe Omgevingswet (1 januari 2022) worden het haven- en industriecomplex en de regio geconfronteerd met nieuwe kaders op het gebied van industrielawaai. Deze kaders hebben gevolgen voor de ontwikkeling van de haven, maar ook voor de realisatie van de woningbouwopgave in de regio. Concreet moet bijvoorbeeld het geluid van afgemeerde schepen, het zogenaamde nestgeluid, worden meegeteld bij het industrielawaai. Het nestgeluid komt daarmee in het geluidproductieplafond voor industrielawaai. 

Het meetellen van nestgeluid bij industrielawaai leidt niet tot meer geluid buiten. Het nestgeluid bestaat nu immers ook al. Wel leidt het anders omgaan met industrielawaai ertoe dat bijvoorbeeld de afstand tussen haven en woningen moet toenemen of het industrielawaai vanuit de haven moet verminderen. Om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven, wordt gewerkt aan een maatregelenpakket. Dit wordt onderdeel van het Facetbestemmingsplan Geluid. Wij vragen gemeenten om vooruitlopend op de Omgevingswet en het Facetbestemmingsplan Geluid al rekening te houden met nestgeluid in de woningbouwplannen. Zo voorkomen we dat gemeenten in de toekomst woningen moeten saneren omdat zij onvoldoende gevelisolatie hebben.

De haven zal nooit stil worden en daarom blijven wij met onze stakeholders in gesprek over woningbouw in de omgeving van de haven. Hierbij betrekken we ook het Rijk. We doen dit zodat de haven zich kan blijven ontwikkelen om daarmee economische waarde en werkgelegenheid te creëren.

Deal Drecht Cities en het Havenbedrijf Rotterdam zetten samenwerking voort

Het Havenbedrijf Rotterdam en Deal Drecht Cities verlengden in 2020 de huidige samenwerking tot 2023. De verbintenis startte in 2016. Het Havenbedrijf Rotterdam is sinds 2013 verantwoordelijk voor de exploitatie en ontwikkeling van de haven in Dordrecht. Beide partijen zijn tevreden over de resultaten van de samenwerking. De focus lag de afgelopen periode op de ontwikkeling van vrije kavels en gebiedsontwikkeling. Daarin konden de partners elkaar goed vinden. Voor de komende jaren liggen er kansen op terreinen die nog ontwikkeld (kunnen) worden. Toekomstbestendigheid is hier het sleutelwoord, aangezien de partijen specifiek kijken naar duurzame en innovatieve ontwikkelingen. Deal Drecht Cities verzorgt de economische acquisitie en de promotie voor de zeven Drechtsteden gemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht).

Havenomgevingsfonds

Eind 2020 stopte het in 2005 begonnen BRG-programma (Bestaand Rotterdams Gebied, onderdeel van Project Mainportontwikkeling Rotterdam). Dit programma had de doelstelling om, naast het ontwikkelen van de Rotterdamse haven, gelijktijdig de leefomgeving in de regio te verbeteren. In de afgelopen jaren zijn vanuit het budget van het programma veel projecten in de regio mede mogelijk gemaakt, zoals de transformatie van het Quarantaineterrein en het nog authentieker renoveren van de Maaskade. In 2020 ontwikkelden we een nieuw Havenomgevingsfonds. In samenwerking met partners kan dit fonds de komende jaren weer leefbaarheidsprojecten in de omgeving steunen.

Deel deze pagina: