Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Diversiteit en inclusiviteit

Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit op de werkvloer bevorderend werkt voor de kwaliteit van teams, besluitvorming en de wendbaarheid en innovatie van onze organisatie. In een inclusieve organisatie heerst een veilige en open cultuur, waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar mening te geven. Daarnaast sluit een diverse samenstelling van medewerkers beter aan op de veranderende arbeidsmarkt. Onze doelstelling is om tegelijkertijd zowel de diversiteit als de inclusiviteit binnen het Havenbedrijf Rotterdam te verbeteren. Onze initiatieven om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen zijn gericht op: een betere verhouding man-vrouw, een betere diversiteit in leeftijd, het aantrekken van medewerkers met een andere culturele achtergrond en het actief zoeken naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Bij een vacature kijken we op afdelingsniveau naar zowel de huidige als de gewenste samenstelling (verhouding man/vrouw, leeftijdsopbouw, aantal internationale mensen). Op basis van het principe de beste mens op de juiste plek hebben we per doelgroep doelstellingen geformuleerd.

Vanuit de doelstelling maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en werkgeverschap is er al een doelstelling op het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (participatiewet). Binnen onze cao is afgesproken dat we vijf arbeidsplaatsen beschikbaar stellen ten behoeve van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2020 was er één arbeidsplaats ingevuld.

Op basis van de Wet Bestuur en Toezicht geldt een norm dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ieder voor ten minste 30% uit vrouwen bestaat. In de Algemene directie vervult Vivienne de Leeuw sinds 2019 de functie van CFO. De Raad van Commissarissen bestaat uit drie mannen en twee vrouwen. Daarmee voldoen we aan de diversiteitsnorm.

Daarnaast streeft het Havenbedrijf Rotterdam ook verder in de organisatie naar een meer evenwichtige verdeling van het aantal vrouwen en mannen per afdeling en in managementposities (minimaal 30% vrouw). In 2020 lag het gerealiseerde percentage vrouwen in managementposities op 31,4%. In 2019 was dit 32,9%.

Management

Om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten, is afgesproken dat jaarlijks 15% van het management rouleert. Dit jaar rouleerde 14,8% van het management. In 2019 was dit 14%. 

In 2020 is het nieuwe leiderschapsprogramma CONNECTING gestart. In eerste instantie voor alle leidinggevenden binnen het Havenbedrijf Rotterdam. Het programma sluit aan bij de huidige uitdagingen en ambities van het Havenbedrijf Rotterdam en ieders persoonlijke leervragen. In het programma staan samenwerking, ondernemendheid, slagvaardigheid, verandermanagement en stijlflexibiliteit centraal. Deze thema’s komen enerzijds voort uit de ondernemingsstrategie en anderzijds uit een analyse van de leerwensen van leidinggevenden.

Deel deze pagina: