Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de haven van Rotterdam. In de herijkte Havenvisie 2030 staat de ambitie om in 2030 Europa’s best verbonden haven te zijn. Om ook op langere termijn een excellente multimodale bereikbaarheid te garanderen, zijn de lange termijn bereikbaarheidsopgaven in beeld gebracht. Deze zijn onderverdeeld op basis van geografische ligging:

  • Optimalisatie van het ‘knooppunt’ Rotterdam (haven- en industriecomplex/regio);

  • Versterking van de goederencorridors Oost en Zuidoost, in het netwerk Rotterdam-Antwerpen-Ruhrgebied;

  • Versterking van de verbindingen met groeiregio's en economische centra via de goederencorridors Oost en Zuidoost en TEN-T corridors.

We vertaalden de overslagprognoses 2030-2040 naar volumes voor de verschillende modaliteiten en voerden een capaciteitsanalyse uit op de beschikbare netwerken. In het fysieke infrastructuurnetwerk levert dit een aantal knelpunten op. We vertaalden ze naar twintig hoofdopgaven in het haven- en industriecomplex/regio en op de nationale en internationale (TEN-T) goederenvervoercorridors.

Samen met onze partners werken we oplossingsrichtingen uit die bijdragen aan de opgaven: we richten ons op het beter benutten van de bestaande infrastructuur (capaciteitsmanagement) en investeren samen met andere partijen in bestaande en nieuwe infrastructuur. De inzet van slimme informatiesystemen en de uitwisseling van data tussen verschillende ketenpartijen helpen ook bij een betere bereikbaarheid. Binnen het Havenbedrijf Rotterdam beschouwen we digitalisering als de 'vijfde modaliteit', naast water, weg, spoor en buisleidingen. U leest er hier meer over.

Wij streven naar een optimale verbinding via alle modaliteiten. Modal shift is daar een essentieel onderdeel van. Hiermee streven we naar een andere verdeling over het spoor, de weg en de binnenvaart. Vanuit Rotterdam worden containers op korte afstanden hoofdzakelijk per vrachtwagen naar hun bestemming vervoerd, terwijl op langere afstanden binnenvaart en spoor een belangrijke rol vervullen. Samen met overheden en het bedrijfsleven in de haven streven we ernaar het aandeel van het spoor in het Europese goederenvervoer verder te laten groeien. Diverse projecten helpen ons daarbij. Voorbeelden hiervan zijn PortShuttleTheemswegtracé en de Container Exchange Route.

Havenbedrijf Rotterdam KPI bereikbaarheid. Spoordiensten, reistijdverschil

De score van de KPI 'aantal bestemmingen waarop spoordiensten vanuit Rotterdam worden aangeboden' is lager dan in 2019. Dit komt doordat een deel van de data afkomstig is uit een andere bron, waardoor sommige bestemmingen in 2020 niet meetellen. Er zijn wel enkele nieuwe directe bestemmingen bijgekomen.

De KPI 'reistijdverschil tussen Rotterdam en Antwerpen van en naar Noord-Brabant' is dit jaar voor het eerst gemeten. Er waren in 2020 slechts meetdata beschikbaar voor de maanden november en december, waardoor we geen jaarscore kunnen presenteren. 

MIRT-programma Goederenvervoercorridors

Het Havenbedrijf Rotterdam is sinds 2017 partner van het MIRT-programma Goederenvervoercorridors (MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Hierin werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Topsector Logistiek, de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland en het Havenbedrijf Rotterdam samen om de logistieke corridors Oost en Zuidoost te optimaliseren.

De corridor Oost strekt zich uit van Rotterdam via Arnhem/Nijmegen naar Duitsland (A15, Betuweroute, Waal). De corridor Zuidoost loopt van Rotterdam door Noord-Brabant en Limburg naar Duitsland (A16/A58/A67, Brabantroute, Maas en Brabantse kanalen, buisleidingen). Inzet is dat deze corridors in 2030 een vlot, betrouwbaar, robuust, veilig en duurzaam transportsysteem faciliteren, waarbij groei samengaat met een goede leefkwaliteit langs de corridors. Binnen het programma werken we in vijf pijlers, met concrete projecten binnen iedere pijler: toekomstbestendige verbindingen tussen mainport Rotterdam en het Europese achterland, internationale multimodale bereikbaarheid van het knooppuntennetwerk, duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling van knooppunten, verduurzaming van de twee corridors en de meest moderne digitale voorzieningen.

Deel deze pagina: