Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Water

Water is belangrijk voor de aan- en afvoer van goederen in het haven- en industriecomplex. Aan de zeezijde zorgt de goede nautische diepgang ervoor dat Rotterdam de allergrootste schepen vlot en veilig kan ontvangen.

Ook in het Noordzeeakkoord dat het Havenbedrijf Rotterdam samen met andere stakeholders en het Rijk ondertekende, wordt tijdens de energietransitie op de Noordzee de zeezijdige bereikbaarheid geborgd.

Binnenvaart

Aan de achterlandzijde is de binnenvaart verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle ladingstromen tussen de haven en het Europese achterland. Om dit vervoer efficiënt, betrouwbaar en duurzaam te laten verlopen, zetten we in op twee aspecten van bereikbaarheid voor de binnenvaart:

  1. Een vlotte en betrouwbare afhandeling in de haven zelf;

  2. Robuuste achterlandverbindingen.

Vlotte en betrouwbare afhandeling in de haven

De afstemming tussen partijen in de keten over planning en uitvoering van containervervoer in de zeehaven is complexer geworden. Piekbelasting leidt tot uitdagingen.

Sinds september 2017 werken marktpartijen samen in het Sectoroverleg containerbinnenvaartketen onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam aan het efficiënter inrichten van de containerbinnenvaartketen. We werken samen aan verbetering van de keten door initiatieven op het gebied van digitalisering, bundeling en (virtuele) overflow hubs.

Met Nextlogic werken we aan een integrale planning voor de afhandeling van containerbinnenvaart in Rotterdam. U leest er hier meer over.

In 2020 zijn de corridorinitiatieven per binnenvaart verder uitgebreid op de corridors Maas, Rijn en Noord-Nederland met betrouwbare verbindingen (fixed windows) per binnenvaart van en naar deepsea terminals in Rotterdam. De initiatieven dragen bij aan een betrouwbare afhandeling bij deepsea terminals, grotere call sizes, kortere verblijftijden in de haven en meer bargevolume.

Planningstool Navigate stelt verladers en expediteurs in staat de meest efficiënte en duurzame vervoersopties te kiezen voor containers die ze willen verschepen. U leest er hier meer over.

Het Rijk gaat de regelgeving voor het ontgassen van tankschepen aanscherpen; dit mag niet meer varend gebeuren. Daarom zet het Havenbedrijf Rotterdam, met steun van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met het bedrijfsleven in op de ontwikkeling van mobiele ontgassingsinstallaties. In 2020 voerden we hiervoor tests uit in de haven.

Robuuste achterlandverbindingen

De binnenvaart stopt niet bij de Van Brienenoordbrug. Alleen met hoge kwaliteit vaarwegen tot aan de bestemmingen in het achterland kan deze vervoerwijze excelleren. In 2018 is gebleken dat langdurige droogte voor grote problemen kan zorgen, terwijl ook achterstallig onderhoud van bruggen en sluizen risico’s vormen voor de beschikbaarheid van een vaarroute. Daarom participeert het Havenbedrijf Rotterdam in de MIRT goederencorridors Oost en Zuidoost, waarin we samen met onze partners een pakket maatregelen definieerden om het vaarwegennet robuust te maken. In de beleidsoverleggen MIRT maken we hierover afspraken.

Naast een betrouwbare infrastructuur werken we ook aan digitale tools om vaarweginformatie te verbeteren en reisplanning te optimaliseren (onder andere verder vooruit voorspellen om ketenpartijen handelingsperspectief te geven). We investeren ook in de transitie naar duurzame energie. Een voorbeeld hiervan is ZES.

Deel deze pagina: