Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bericht van de Raad van Commissarissen

De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht - controleren en adviseren - op het bestuur van de vennootschap, op de algemene gang van zaken en het met raad terzijde staan van de Algemene directie. Behalve de aandacht voor het managen van de COVID-19-crisis, keek de Raad van Commissarissen in 2020 vooral naar: 

 • De definitie van de juiste strategie voor het Havenbedrijf Rotterdam; 

 • De financiële verslaggeving en de realisatie van de doelstellingen; 

 • De risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 

 • Investeringsbeslissingen boven 10 miljoen euro; 

 • Successieplanning, organisatie, medewerkers en cultuur; 

 • De relatie met aandeelhouders;  

 • De voor de vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen en de naleving van de wet- en regelgeving.  

Verder is de Raad van Commissarissen in 2020 actief betrokken geweest bij de beslissingen over de verlenging van het contract van Ronald Paul, na 8 jaar in zijn rol als COO (Chief Operating Officer). Ronald Paul legde in september 2020 zijn functie als bestuurder neer en bleef op verzoek van de Raad van Commissarissen nog tot 1 maart 2021 beschikbaar als adviseur van het Havenbedrijf Rotterdam.  

De Raad van Commissarissen en de Algemene directie zijn buitengewoon dankbaar voor alles wat Ronald voor de Rotterdamse haven heeft betekend. Als COO leverde hij een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van het bedrijf en aan de reputatie naar onze klanten en stakeholders. Daarnaast droeg Ronald als directeur van de Tweede Maasvlakte bij aan de toekomstbestendigheid van de Rotterdamse haven, een groot en complex project dat onder zijn leiding op tijd en binnen budget is afgerond.  

Eén van de Commissarissen, Ingrid Thijssen, moest helaas haar rol binnen de Raad van Commissarissen neerleggen in verband met haar benoeming als voorzitter van VNO/NCW. De Raad van Commissarissen dankt Ingrid bijzonder voor haar belangrijke bijdrage aan het Havenbedrijf Rotterdam en wenst haar heel veel succes in haar nieuwe rol. Wij zijn blij met de terugkeer van Ruud Sondag in de Raad van Commissarissen. Ruud Sondag was van 1 april 2017 tot 31 mei 2018 commissaris bij het Havenbedrijf Rotterdam. Zijn vertrek destijds hing samen met zijn benoeming tot CEO van Eneco om de verkoop van Eneco te begeleiden. Dit is eerder dit jaar afgerond. De Raad van Commissarissen is tevens blij met het toetreden van Nynke Dalstra tot de Raad van Commissarissen. Nelleke van den Bos is Corporate Secretary van het Havenbedrijf Rotterdam en in die hoedanigheid ook secretaris van de Raad van Commissarissen. 

Onderstaand brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden in 2020. 

Financiële verslaggeving 

In 2020 hield het Havenbedrijf Rotterdam zijn financiële gezondheid vast. De omzet van 753,3 miljoen euro nam met 6,6% toe ten opzichte van 2019. Het resultaat voor belasting bedraagt 272,6 miljoen euro en is daarmee 31,6 miljoen euro (13%) hoger dan in 2019. De haven van Rotterdam realiseerde in 2020 een overslag van 436,8 miljoen ton. Dat is 6,9% minder dan in 2019. De belangrijkste verklaring voor de volumedaling is de economische impact door COVID-19. Ondanks de ontwrichtende impact van de COVID-19-pandemie op economie, productie en logistiek, bleef de Rotterdamse haven volledig operationeel. 

Zoals gebruikelijk besprak de Raad van Commissarissen in aanwezigheid van de accountant PricewaterhouseCoopers (PwC) de jaarrekening 2019, het jaarverslag 2019, de interne toelichting en het concept accountantsverslag, waarna de jaarrekening en – jaarverslag 2019 werden goedgekeurd. Gedurende het hele jaar beoordeelden we de actuele financiële resultaten op basis van de maand-, kwartaal- en halfjaarcijfers. Verder boog de Raad van Commissarissen zich over het budgetproces voor 2021 en het financiële vijfjarenplan. De Raad van Commissarissen bevestigt dat het Havenbedrijf Rotterdam een gezonde balans (5,8 miljard euro) en eigen vermogen (4,2 miljard euro) heeft. Ook in 2020 bleef de Raad van Commissarissen zich bewust van de kostenontwikkelingen van het Havenbedrijf Rotterdam. In dialoog met de Algemene directie is er voortuitgang geboekt met sturing op de kosten. 

COVID-19 

De Algemene directie besprak de COVID-situatie en de gevolgen ervan met de Raad van Commissarissen in reguliere en ingelaste vergaderingen door het jaar heen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de gezondheidscrisis uitstekend gemanaged. De operatie in de haven ging door, een breed havenoverleg zorgde voor oplossingen op steeds weer nieuwe vragen en veel medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam verruilden het kantoor voor een thuiswerkplek. Als Raad van Commissarissen werden we voortdurend op de hoogte gehouden over de stand van zaken ten aanzien van het 24/7 operationeel houden van de haven. We overlegden met de Algemene directie over de veiligheid, lichamelijke en geestelijke gezondheid van de medewerkers, de ontwikkelingen rond de cashflow, de impact op de financiële positie van het Havenbedrijf Rotterdam, de relatie met de klanten, de ontwikkelingen van de verschillende marktsegmenten en over ontwikkelingen rond de investeringen. 

Kern havenactiviteiten en investeringen  

COVID-19 had veel invloed in het haven- en industriecomplex, maar hield de operationele activiteiten en de vooruitgang niet tegen. De Rotterdamse haven blijft door haar schaal en concentratie van industrieën een belangrijke rol spelen voor de Nederlandse economie. De toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven inclusief achterwaartse indirecte effecten bedroeg in 2019 (laatst bekende cijfer) 24,5 miljard euro. Dat is 3% van het Nederlandse bruto binnenlands product. Dit blijkt uit de ‘Havenmonitor 2020’. De Rotterdamse haven blijft veruit de grootste haven van Europa.  

De Raad van Commissarissen volgt de kerntaken nauwkeurig als de essentiële basis voor het bestaansrecht van het Havenbedrijf Rotterdam en keurde in 2020 een aantal grote investeringen goed:  

 • Uitgifte van 30 ha in DPMV-West ten behoeve van DHG voor de ontwikkeling van ODIN Warehousing; 

 • Investering in Agro Food Cluster, Kop van de Beer; 

 • Investering in Fase 2 MV-Spoor C2-Bocht en Emplacement MV Zuid; 

 • Investering in Palen 81/82/84 in het Calandkanaal om het aantal ligplaatsen uit te breiden voor het aantrekken van nieuwe ladingstromen.  

We delen de zorg van de Algemene directie over uitgestelde projecten in het haven- en industriecomplex als gevolg van de stikstofproblematiek en weten dat de Algemene directie er alles aan doet om oplossingen te vinden.  

Geopolitieke ontwikkelingen 

Globaal spelen de handelsconflicten tussen de Verenigde Staten (VS) en China een belangrijke rol. Naast de VS wordt China steeds meer een economisch zwaartepunt. Ook via het Belt & Road initiatief, gericht op de ontsluiting van grondstoffen en het veiligstellen van afzetmarkten. Hierdoor kan nieuwe concurrentie op het Europese achterland ontstaan. In 2020 hadden we veel aandacht voor de voorbereidingen van de Brexit door het Havenbedrijf Rotterdam. De Raad van Commissarissen besprak de voorbereidingen en maatregelen regelmatig met de Algemene directie tijdens de diverse vergaderingen. We concluderen dat het Havenbedrijf Rotterdam goed is voorbereid op de logistieke gevolgen van de Brexit. We volgen deze ontwikkelingen op de voet.  

Strategie & Financieel Plan 2020-2024  

De Raad van Commissarissen stond in diverse strategische sessies met de Algemene directie stil bij de diverse geopolitieke en digitale ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor de ondernemingsstrategie. Dit gebeurde met een onderbouwing per sector van de omzet, winstgevendheid en groeiperspectief en leidde tot een definitie van prioriteiten. De nieuwe strategie stelt het Havenbedrijf Rotterdam in staat om scherpere keuzes te maken en de transitie naar een toekomstbestendige organisatie en haven- en industriecomplex te versnellen. De haven heeft een goede uitgangspositie door de diversiteit van activiteiten en een sterke concurrentiepositie. De uitdaging blijft het ruimtebeslag en de planning op het haven- en industriecomplex. 

De financiële doorvertaling van de ondernemingsstrategie is uitgewerkt in het financiële vijfjarenplan (2020-2024).  

Energie infrastructuur en diensten 

De Raad van Commissarissen ziet de ontwikkeling van de rol van het Havenbedrijf Rotterdam tegen de achtergrond van de energie- en grondstoffentransitie vooral als een ’provider’ van de nieuwe energie infrastructuur en diensten om haar concurrentiepositie ten opzichte van met name de andere Europese havens te versterken. De invulling van de nieuwe energie infrastructuur zal vooral worden gerealiseerd door:

 • Het ontwikkelen van een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee (Porthos);  

 • Het ontwikkelen van een waterstofcluster, met onder andere een transportleiding voor waterstaf;  

 • Het bouwen van een warmtenetwerk;  

 • Het stimuleren en faciliteren van de circulaire economie; 

 • De voorziening van walstroom in plaats van de huidige dieselgenerator als elektriciteitsvoorziening.  

Behalve in de energietransitie, ziet de Raad van Commissarissen voor het Havenbedrijf Rotterdam ook een rol in het helpen van bestaande klanten om te verduurzamen, het aantrekken van op duurzaamheid gerichte klanten en het creëren van duurzame clusters zoals bijvoorbeeld een offshore wind cluster. Daarmee wordt bijgedragen aan het uitbouwen van een robuust en duurzaam haven- en industriecomplex.

Porthos

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan (Carbon Capture Utilisation and Storage, kortweg CCUS). Porthos speelt daarin een belangrijke rol en was in 2020 regelmatig een belangrijk onderwerp van overleg. Het project kwam een belangrijke fase verder en nadert de definitieve investeringsbeslissing.  

Waterstof

De rol van waterstof als energie van de 21e eeuw en als bouwsteen in de duurzame chemie komt in een stroomversnelling. De Raad van Commissarissen steunt het initiatief om eerst te bestuderen welke rol het Havenbedrijf Rotterdam bij de ontwikkelingen rond waterstof moet spelen.  

Aangezien CO2-afvang en waterstofprojecten grote investeringen en risico’s met zich meebrengen, ziet de Raad van Commissarissen de rol van het Havenbedrijf Rotterdam in de ‘Project Design’ fase van dit type projecten in eerste instantie vooral als ‘aanjager’ oftewel ’project developer’ die de partijen in en buiten het haven- en industriecomplex bij elkaar kan brengen om een nieuw project tot een levensvatbare fase te begeleiden. 

In de volgende fase van project implementatie is het Havenbedrijf Rotterdam bereid om te investeren in de uiteindelijk op te richten joint ventures om de project implementatie te waarborgen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft niet de ambitie om het operationele management van dit type energieprojecten te leiden of te delen, maar wel om gedeeltelijk eigenaar te zijn van de assets van de nieuwe energie infrastructuren. Voorbeelden hiervan zijn Project Porthos (Carbon Capture and Storage) en de diverse waterstof initiatieven. 

Digitalisering

Ook de digitale strategie was een belangrijk onderwerp van aandacht en overleg. Intern maakte het Havenbedrijf Rotterdam een belangrijke stap met de introductie van de integrale digitale strategie. De huidige investeringen zorgen voor procesoptimalisatie en maken het bovendien mogelijk om nog doelgerichter wereldwijd havens en logistieke ketens te laten profiteren van de door het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelde digitale producten en diensten. Daarmee speelt het Havenbedrijf Rotterdam in op het groeiende belang van efficiëntie. De samenwerking met partners zoals Portbase is essentieel voor het meer efficiënt en goedkoper kunnen laten functioneren van de haven.  

Veiligheid

Voor het Havenbedrijf Rotterdam is veiligheid een topprioriteit. Dit geldt voor de scheepvaart en onze medewerkers, maar onder andere ook voor omwonenden, werknemers in de haven, bedrijven en voor (recreatieve) gebruikers van het havengebied. Er is aandacht voor nautische veiligheid, transport- en milieuveiligheid, persoonlijke veiligheid, waterveiligheid en cybersecurity. In 2020 was er door COVID-19 extra zorg over de veiligheid van mensen in en rond de haven. Een belangrijk aandachtspunt van overleg was ook het nog meer integraal bekijken en aanpakken van de diverse veiligheidsdomeinen. Wij juichen ook het in 2020 geïntroduceerde interne veiligheidsprogramma ‘neem de tijd voor veiligheid’ toe. Het programma richt zich op versterking van het veiligheidsbewustzijn. Onderdeel zijn de zeven ‘Life Saving Rules’ die beogen de medewerkers te beschermen tegen de grootste risico’s op ernstig letsel ten gevolge van werkzaamheden. Met de Algemene directie spraken we ook over de voortgang die het afgelopen jaar is geboekt om de digitale weerbaarheid van het Havenbedrijf Rotterdam en het wijdere haven- en industriecomplex te verhogen. 

Organisatie en cultuur

Omdat we te maken hebben met een sterk veranderende wereld om ons heen, en de medewerkers ons echte ’goud’ zijn, is een wendbare en slagvaardige organisatie een belangrijke voorwaarde voor het halen van strategische doelstellingen en het waarmaken van de ambities op het gebied van digitalisering en energietransitie. Daarom onderkennen we het belang van het ontwikkelen van de juiste en ook nieuwe competenties en de noodzaak om multidisciplinair samen te kunnen werken in plaats van in ‘silo’s’. Tot wendbaarheid behoren ook doorstroom van medewerkers, het rouleren van het management en de successieplanning. Over deze onderwerpen spraken we herhaaldelijk met de Algemene directie en de HR-specialisten.  

Overleg met de Ondernemingsraad 

In 2020 spraken we met de Ondernemingsraad over zeer diverse onderwerpen. Hiertoe behoorden onder meer de strategie van het Havenbedrijf Rotterdam, de voorliggende investeringsbesluiten, evenals de voortgang op voor de onderneming belangrijke projecten en een breed scala aan onderwerpen op personeelsgebied, zoals de uitkomsten van het medewerkersonderzoek. De Raad van Commissarissen had wederom zijn jaarlijkse vergadering met alle OR-leden, wat leidde tot een wederzijds als open en constructief ervaren dialoog over een aantal specifieke onderwerpen. De Raad van Commissarissen is blij met de kwaliteit van de discussies en de open relatie met de Ondernemingsraad en danken hen hiervoor.  

Omgang met de aandeelhouders 

We voeren regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de aandeelhouders van het Havenbedrijf Rotterdam. Afgelopen jaar spraken we onder meer over de samenstelling en het functioneren van de Algemene directie en de Raad van Commissarissen; de benoeming van een nieuwe COO; de nieuwe ondernemingsstrategie; de grote investeringsvoorstellen; de energieprojecten en de algemene ontwikkelingen. De Raad van Commissarissen is blij met de kwaliteit van de relatie met beide aandeelhouders en waardeert de tijd, moeite en professionaliteit die zij in het Havenbedrijf Rotterdam steken.  

Waardering voor betrokkenheid 

Wij hebben veel waardering voor de inzet van de medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam, die zeker in deze uitdagende COVID-tijden, hun uiterste best doen om hun verantwoordelijke taken uit te voeren. Hun grote betrokkenheid en inzet zijn indrukwekkend! Verder bedanken wij de Algemene directie en het Directieteam voor de open en constructieve samenwerking. Hierdoor konden we onze toezichthoudende en adviserende taken ten volle uitvoeren. Dezelfde waardering spreken we graag uit voor de dialoog met alle klanten en verdere betrokken stakeholders. 

Samenstelling Raad van Commissarissen, commissies en vergaderingen

Havenbedrijf Rotterdam samenstelling RVC

Ingrid Thijssen is om elke suggestie van ‘conflict of interest’ bij het Warmte-project te voorkomen, niet bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig geweest. Zij heeft zich onthouden van besluitvorming en zij heeft hierover geen stukken ontvangen. 

Remuneratiecommissie 

De Remuneratiecommissie voert haar taken uit volgens het reglement van de Remuneratiecommissie, vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De Remuneratiecommissie bereidt besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, onder meer ten aanzien van benoemingen van leden van de Algemene directie en de Raad van Commissarissen en het beloningsbeleid en implementatie daarvan. Belangrijke onderwerpen die werden besproken in de Remuneratiecommissie waren het remuneratierapport, de definitie en realisatie van de doelstellingen van de Algemene directie over 2020, het beloningsbeleid van de Algemene directie en de invulling van de vacature van COO in de Algemene directie. De Remuneratiecommissie deed een voorstel voor een profiel en formuleerde de selectiecriteria. Dit mondde uit in selectiegesprekken, hetgeen resulteerde in de benoeming van Boudewijn Siemons als COO door de aandeelhouders. De functioneringsgesprekken over 2019 met de leden van de Algemene directie zijn in juli 2020 gevoerd door de twee leden van de Remuneratiecommissie.  

Auditcommissie 

De Auditcommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor over het toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving van de vennootschap en op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de vennootschap. Belangrijke onderwerpen die werden besproken in de Auditcommissie waren: het Jaarverslag 2020, het financiële vijfjarenplan, de kostenontwikkeling, het auditplan, de kwartaaloverzichten, de managementletter van de accountant en de kostenbesparingsambities van het Havenbedrijf Rotterdam. 

Bespreken eigen functioneren 

De Raad van Commissarissen bespreekt jaarlijks het eigen functioneren. Voor 2020 startte dit proces in november 2020. De afronding vond begin 2021 plaats. Aandacht was er onder meer voor de kwaliteit van de informatievoorziening, de mate van evenwichtigheid van besluitvorming, de wijze van beoordeling van bedrijfsdoelstellingen en verbeterpunten. 

Rotterdam, 18 februari 2021 

Raad van Commissarissen 

Miriam Maes (voorzitter) 

Robert Frohn  

Wouter van Benten 

Ruud Sondag 

Nynke Dalstra 

Deel deze pagina: