Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Opgetreden risico's en onzekerheden

Het risico ‘incident op water en/of land’ is opgetreden in de vorm van COVID-19. Het heeft niet geleid tot aanpassingen aan ons risicobeheersings- en controlesysteem. We volgen de landelijke aanpak en de RIVM-richtlijnen. Onze eerste zorg lag en ligt bij de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit in de scheepvaartafwikkeling (in brede zin) als vitale sector. Daarnaast faciliteren wij onze klanten waar nodig en mogelijk. We volgen nauwgezet de ontwikkelingen, houden rekening met diverse scenario’s en sorteren waar mogelijk voor. Ook zetten we in op de Startmotor projecten, waarmee we een impuls aan het herstel van de economie (COVID-19) kunnen geven en tegelijkertijd het haven- en industriecomplex kunnen verduurzamen. Daarmee zorgen we ervoor dat de haven ook op termijn een belangrijke bijdrage blijft leveren aan de nationale economie en welvaart. Verder is het risico 'Brexit' opgetreden. Het Verenigd Koninkrijk is per 31 december uit de EU en de transitie periode beëindigd per 1 januari 2021. In nauwe samenwerking met Portbase, de douane, Rijkswaterstaat en de ferryterminals richten we ons op het zoveel mogelijk beperken van verstoringen in de logistieke keten. Wat de impact van de Brexit op termijn gaat zijn op de handel en overslag moet nog blijken. Er zijn verder geen risico’s en onzekerheden opgetreden die een dusdanige impact hadden op het afgelopen boekjaar, dat wij daartoe aanpassingen moesten doen aan ons risicobeheersings- en controlesysteem. De getroffen maatregelen en acties waren afdoende om de gevolgen voor het Havenbedrijf Rotterdam te beperken.

Deel deze pagina: