Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Balans

Winst- en verliesrekening

Kasstroomoverzicht

Algemene toelichting en grondslagen

Voor een beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de vennootschap wordt verwezen naar het Verslag.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs) inclusief direct toerekenbare kosten (waaronder bouwrente), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

1. Materiële vaste activa

De grootste investeringen in 2020 zijn de aanleg van het Theemswegtracé, de Container Exchange Route en Maasvlakte Plaza II.

2. Financiële vaste activa

Van de boekwaarde van de deelnemingen heeft –6.8 miljoen euro betrekking op groepsmaatschappijen en 155,3 miljoen euro op overige deelnemingen welke via tussenhoudstermaatschappijen worden gehouden.

3. Vorderingen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een rekening-courantverhouding met deelneming Mainport Holding Rotterdam N.V. De van toepassing zijnde rente bedraagt de op 01-01-2020 geldende 12 maands Euribor tarief plus een opslag van 1%.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: