Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2. Financiële vaste activa

 

Deelnemingen

Actieve belastinglatentie

Langlopende vorderingen

Totaal

31 december 2019

95.218

982.832

201.947

1.279.997

Kapitaalstortingen

79.377

-

-

79.377

Rentetoevoegingen

-

-

560

560

Aflossingen

-

-

-80.591

-80.591

Herrubricering naar kortlopende vorderingen

-

-

14.921

14.921

Resultaat deelnemingen incl. afwaarderingen

1.810

-

-

1.810

Impact tariefswijziging en correcties voorgaande jaren

-

141.500

-

141.500

Vrijval

-

-31.938

-

-31.938

Reserve omrekeningsverschillen

-27.885

-

-

-27.885

31 december 2020

148.520

1.092.394

136.837

1.377.751

(Bedragen x € 1.000)

    

Van de boekwaarde van de deelnemingen heeft –6.8 miljoen euro betrekking op groepsmaatschappijen en 155,3 miljoen euro op overige deelnemingen welke via tussenhoudstermaatschappijen worden gehouden.

In 2020 zijn ten behoeve van het Porthos project drie entiteiten opgericht. Via 100% tussenhoudstermaatschappij Mainport Holding Rotterdam N.V is de stille vennoot HbR CCS BV opgericht. HbR CCS BV houdt 33,3% belang in beherend vennoot Porthos Development Management GP B.V. Daarnaast houdt HbR CCS BV 33,3% belang in Porthos Development C.V.

In 2020 heeft het Havenbedrijf Rotterdam via Mainport Holding Rotterdam N.V. in samenwerking met Engie, ING en Wärtsilä de entiteit Zero Emission Services BV opgericht. Deze deelneming richt zich op duurzame binnenvaart door middel van het plaatsen van een batterij op binnenvaartschepen. MHR houdt 20% van de aandelen in deze entiteit.

De in 2018 door het Havenbedrijf Rotterdam N.V. verstrekte lening aan PoPP BV voor de aankoop van het belang in de haven van Pecém is in 2020 omgezet in eigen vermogen. Om de structurering te vereenvoudigen is ervoor gekozen om de verwerving door PoPP BV met eigen vermogen te financieren. Dit heeft ertoe geleid dat de lening in 2020 volledig is afgelost.

Via de tussenhoudstermaatschappijen MHR en MFI heeft het Havenbedrijf Rotterdam in 2020 voor 87,7 miljoen euro aan kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een kapitaalstorting van 79,4 miljoen euro gedaan in MHR, het restant van 8,3 miljoen euro is gefinancierd via de rekening courant verhouding tussen beide entiteiten.

Voor een overzicht van de deelnemingen zie toelichting 21 ‘Overzicht deelnemingen’.

De latente belastingvordering valt vrij in de volgende termijnen.

Vrijval belastinglatentie

1 jaar

1 - 5 jaar

5 - 10 jaar

> 10 jaar

TOTAAL

 

30.899

125.841

159.688

775.966

1.092.394

31 december 2020

30.899

125.841

159.688

775.966

1.092.394

(Bedragen x € 1.000)

     

Van de langlopende vorderingen heeft 6,3 miljoen euro betrekking op vorderingen op overige deelnemingen, er zijn geen langlopende vorderingen op groepsmaatschappijen.

Deel deze pagina: