Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3. Vorderingen

Kortlopende vorderingen

31 december 2020

31 december 2019

Handelsvorderingen

68.771

83.598

Vorderingen gemeente Rotterdam

1.090

1.215

Vorderingen op deelnemingen

50.561

53.474

Voorziening dubieuze debiteuren

-2.314

-1.351

Overlopende activa

63.213

43.289

Totaal

181.321

180.225

(Bedragen x € 1.000)

  

*Vanaf boekjaar 2020 zijn de technische adviezen gerubriceerd onder de materiële vaste activa in aanbouw. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers aangepast, de kortlopende vorderingen zijn per 31 december 2019 12,4 miljoen euro lager ten opzichte van de jaarrekening 2019.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een rekening-courantverhouding met deelneming Mainport Holding Rotterdam N.V. De van toepassing zijnde rente bedraagt de op 01-01-2020 geldende 12 maands Euribor tarief plus een opslag van 1%. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Via de tussenhoudstermaatschappijen MHR en MFI heeft het Havenbedrijf Rotterdam kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen ten behoeve van kapitaalbehoeften voor 2020 en 2021.

Van de vorderingen op deelnemingen bestaat 50,2 miljoen euro uit vorderingen op groepsmaatschappijen en 0,4 miljoen euro uit vorderingen op overige deelnemingen.

De overlopende activa bestaan met name uit nog te factureren/nog te ontvangen huur-, erfpacht-, en kadegelden (25,8 miljoen euro), afkoop renteswaps (7,4 miljoen euro), voorbereidingskosten energie initiatieven (6,8 miljoen euro), te vorderen BTW (6,4 miljoen euro) en nog te factureren ladinggaranties (4,4 miljoen euro). Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Deel deze pagina: