Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7. Langlopende schulden

 

Krediet instellingen

Kapitaalmarkt financiering

Afkoop
erfpacht

Overige langlopende posten

Totaal

Boekwaarde 31 december 2019

956.138

80.000

124.950

147.855

1.308.943

      

Nieuwe financiering

-

45.000

-

-

45.000

Aflossingen

-10.497

-

-

-

-10.497

Ontvangen afkoopsommen

-

-

3.836

-

3.836

Overige waardeveranderingen

-

-

-3.533

9.945

6.412

      

Boekwaarde per 31 december 2020

945.641

125.000

125.253

157.800

1.353.694

Waarvan:

     

looptijd < 1 jaar

10.497

50.000

3.540

-

64.037

looptijd >= 1 en <= 5 jaar

41.987

63.000

13.940

41.655

160.582

looptijd > 5 jaar

893.157

12.000

107.773

116.145

1.129.075

(Bedragen x € 1.000)

     

Schulden aan kredietinstellingen

De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen is gebaseerd op het 3-maands euribortarief + gemiddelde opslag van 37,9 basispunt. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 10 ‘Financiële Instrumenten en risicobeheersing’).

Schulden kapitaalmarktfinanciering

De rentevergoeding over de schulden aan kapitaalmarkttransacties is gebaseerd op het 6-maand euribortarief + gemiddelde opslag van 42,3 basispunt.

Afkoop erfpacht

Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.

Overige langlopende posten

De overige langlopende posten bestaan voor 145,8 miljoen euro uit vooruitontvangen reservation fees.

Faciliteiten voor langlopende schulden

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft kredietfaciliteiten afgesloten met Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank, ABN AMRO en Helaba tot een bedrag van 1,50 miljard euro. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 10 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt.

Deel deze pagina: