Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8. Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

31 december 2020

31 december 2019

Schulden gemeente Rotterdam en Rijk

2.977

2.337

Handelscrediteuren

17.366

22.798

Investeringscrediteuren

15.748

20.686

Nog te ontvangen facturen handelscrediteuren

9.016

10.626

Nog te ontvangen facturen investeringscrediteuren

4.481

2.989

Belastingen en sociale verzekeringen

8.210

7.212

Pensioenen

1.910

1.859

Vakantiegeld en vakantiedagen

5.864

4.786

Ontvangen reservation fees

1.813

1.813

Vooruitgefactureerde huur- en erfpachtopbrengsten

53.223

54.179

Overlopende passiva

65.536

71.083

TOTAAL

186.144

200.368

(Bedragen x € 1.000)

  

De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 26,3 miljoen euro. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Deel deze pagina: