Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

15. Financiële baten en lasten

 

2020

2019

Rentebaten langlopende vorderingen

777

3.773

Overige rentebaten

1.105

858

Totaal financiële baten

1.882

4.631

   

Rentelasten financieringen

47.704

47.551

Rentelasten - calculatorisch

1.318

832

Geactiveerde rente over materiële vaste activa-in aanbouw

-3.425

-3.664

Overige rentelasten

1.628

1.644

Totaal financiële lasten

47.225

46.363

   

Totaal financiële lasten

45.343

41.732

(Bedragen x € 1.000)

  

De daling van de rentebaten langlopende vorderingen is het gevolg van de aflossing van de verstrekte lening voor de verwerving van de aandelen in de haven van Pecém in Brazilië.

De geactiveerde rente over de materiële vaste activa in aanbouw (bouwrente) wordt geactiveerd gedurende de periode van de vervaardiging van het actief. De bouwrente wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen van het Havenbedrijf Rotterdam. Het gehanteerde percentage in 2020 is 1,28% (2019: 1,36%).

Deel deze pagina: