Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Winst- en verliesrekening

 

Ref.

 

2020

  

2019

       

Netto-omzet

11

714.959

  

669.874

 

Overige bedrijfsopbrengsten

11

38.296

  

36.700

 
       

Som der bedrijfsopbrengsten

753.255

  

706.574

       

Lonen, salarissen en sociale lasten

12

-116.219

  

-116.685

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

1

-161.428

  

-153.394

 

Overige bedrijfslasten

13

-159.504

  

-156.489

 
       

Som der bedrijfslasten

-437.151

  

-426.568

       

Bedrijfsresultaat

316.104

  

280.006

       

Financiële baten en lasten

15

 

-45.343

  

-41.732

       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

270.761

  

238.274

       

Belastingen

16

 

79.147

  

-2.094

Resultaat deelnemingen

17

 

1.810

  

2.680

 

Resultaat na belastingen

351.718

  

238.860

(Bedragen x € 1.000)

Deel deze pagina: