Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.2 Winst-en-verliesrekening

(bedragen x € 1.000)

Ref.

 

2022

  

2021

       

Netto-omzet

12

782.748

  

730.038

 

Overige bedrijfsopbrengsten

12

42.916

  

42.685

 
       

Som der bedrijfsopbrengsten

 

825.664

772.723

       

Lonen, salarissen en sociale lasten

13

-123.910

  

-117.634

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

1 & 2

-177.725

  

-189.947

 

Overige bedrijfslasten

14

-158.301

  

-142.855

 
       

Som der bedrijfslasten

-459.936

-450.436

       

Bedrijfsresultaat

365.728

322.287

       

Financiële baten en lasten

16

 

-47.359

  

-48.673

       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

318.369

273.614

       

Belastingen

17

 

-80.698

  

-33.131

Resultaat deelnemingen

18

 

9.572

  

6.748

 

Resultaat na belastingen

247.243

247.231

Deel deze pagina: