Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.3 Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000)

Ref.

2022

 

2021

       

Bedrijfsresultaat

365.728

  

322.287

       

Aanpassingen voor:

      

-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

1 & 2

177.725

  

189.947

 

-Mutaties in voorzieningen

7

-3.187

  

-1.877

 

-Afkoop erfpacht

8

-3.610

  

-3.534

 

-Reservation fee

8

6.384

  

5.745

 
   

177.312

  

190.281

Mutaties in werkkapitaal:

      

-Vorderingen

4

-17.076

  

15.705

 

-Voorraden

 

-128

  

-151

 

-Schulden

9

2.004

  

33.128

 
   

-15.200

  

48.682

       

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

527.840

  

561.250

       

Ontvangen interest

16

978

  

2.528

 

Betaalde interest

16

-12.326

  

-228.784

 

Betaalde vennootschapsbelasting

17

-25.516

  

-41.743

 
   

-36.864

  

-267.999

       

Kasstroom uit operationele activiteiten

490.976

  

293.251

       

Investeringen

      

-Vaste activa

12

-238.086

  

-225.065

 

-Overige bijdragen en subsidies

2

12.464

  

4.099

 
   

-225.622

  

-220.966

       

Desinvesteringen

      

-Materiële vaste activa

1

2.376

  

-

 

-Aflossingen op langlopende vorderingen

3

1.964

  

921

 
   

4.340

  

921

       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-221.282

  

-220.045

       

Kasstroom vóór financiering

269.694

  

73.206

       

Aflossingen op langlopende schulden

8

-260.390

  

-115.419

 

Opgenomen leningen

8

-

  

247.092

 

Betaald dividend

6

-122.664

  

-120.536

 
       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-383.054

  

11.137

       

Saldo kasstroom

-113.360

  

84.343

       

Saldo geldmiddelen begin boekjaar

5

 

291.179

  

206.836

Saldo geldmiddelen eind boekjaar

5

 

177.819

  

291.179

       

Mutatie geldmiddelen

-113.360

  

84.343

Deel deze pagina: