Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Afkortingen en begrippen

 

Afkorting/Begrip

Toelichting

A

Aanvaringen

Nautische ongevallen tussen schepen en andere (varende) objecten

 

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

 

Achterland

De gebieden die voor hun invoer en uitvoer zijn aangewezen op een haven

 

Actual Time of Departure

Moment waarop een schip de haven van Rotterdam verlaat

 

Additive Manufacturing

Techniek om 3D objecten te produceren door het laag-voor-laag toevoegen van materiaal

 

AED

Aanbieder van een essentiële dienst

 

Agribulk

Agrarische massagoederen, zoals granen, oliehoudende zaden en veevoedergrondstoffen

 

Agrofood

Landbouwproduct dat bedoeld is voor menselijke consumptie

 

AI

Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie

 

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

 

ApS

Arbeidsparticipatie Senioren

 

ATb

Alteringssysteem Terrorismebestrijding

 

Automated guided vehicle (of: AGV)

Onbemande, geautomatiseerde voertuigen

 

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

B

Barge

Binnenvaartschip

 

Bbp

Bruto binnenlands product

 

Belt & Road initiatief

Een ontwikkelstrategie van de Chinese overheid voor uitbreiding van het transportnetwerk met Europa

 

Biomassa

Biologisch afbreekbaar deel van landbouwproducten en afvalstoffen dat wordt gebruikt voor energieopwekking

 

Blank sailings

Een geplande afvaart die door de rederij gecanceld wordt

 

Blauwe waterstof

Waterstof geproduceerd van aardgas of kolen, maar de CO₂ die bij de productie vrijkomt wordt afvangen en opgeslagen

 

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

 

BOZ

Branche Organisatie Zeehavens

 

Breakbulk

Goederen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk wordt opgegeven. Dit in tegenstelling tot stortgoed of bulkgoed. Breakbulk of stukgoederen worden los vervoerd of in kisten, kratten, vaten of balen

 

Brexit

Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU)

 

BRG

Bestaand Rotterdams Gebied

 

Bulkgoed

Goederen die niet per stuk (zoals containers, dozen) maar los in het ruim van een schip worden gestort (bijv. ruwe olie, steenkolen, ijzererts, granen). Andere gebruikte termen voor bulkgoed zijn massagoed of stortgoed

 

Bunkeren

Innemen van brandstof of drinkwater bij schepen

C

CCS / CCUS

Carbon Capture (Utilisation and) Storage. Zie CO2-afvang en -opslag

 

CEO

Chief Executive Officer. Algemeen directeur

 

CER

Container Exchange Route

 

CFO

Chief Financial Officer. Financieel directeur

 

CO2

Koolstofdioxide

 

CO2-afvang en -opslag

CO2 die ontstaat in een fabriek of energiecentrale wordt afgevangen. Vervolgens gaat de CO2, meestal vloeibaar gemaakt, per schip of via pijpleidingen naar opslagplaatsen. In Nederland ligt een CO2-leidingennetwerk, dat is bedoeld voor gebruik van CO2 in de gewassenteelt: het loopt van het Rotterdamse havengebied naar tuinders en kassen in het Westland

 

Congestie

Opstopping van containerbinnenvaart met vertraging in de afhandeling van containers als gevolg

 

COO

Chief Operating Officer. Operationeel directeur

 

CoPP

Community of Practice Plastic

 

Corporate Governance Code

Aanduiding van de manier waarop een bedrijf zijn organisatie stuurt. Van moderne (veelal beursgenoteerde) bedrijven wordt verwacht dat zij een duidelijke 'corporate governance code' geïmplementeerd hebben

 

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

 

COVID-19

COVID-19 is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus.

 

CPA

Curaçao Port Authority

 

CSR

Corporate Social Responsibility

D

DCF

Discounted Cash Flow

 

DCMR Milieudienst Rijnmond

Milieudienst van en voor de Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid- Holland. Werkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten uit de regio Rijnmond

 

Deltalinqs

Belangenvereniging van ondernemers in de haven van Rotterdam

 

Depots (of: Depo's)

Naast de opslag van lege containers bieden container depots aanvullende dienstverlening zoals verkoop, inspectie, modificatie, reiniging en reparatie van containers.

 

DHMR

De Divisie Havenmeester

 

Digital Twin

Een realtime digitale kopie van de haven

 

DOE

Digital Operational Excellence. Een meerjarenprogramma waarmee het Havenbedrijf een nieuw Operating Model ontwikkelt.

 

Droog massagoed / bulkgoed

Vaste goederen die in bulk worden vervoerd zoals ertsen, steenkool en granen

 

Due diligence

Zorgvuldig onderzoek

E

EBIT

Earnings Before Interest and Tax. Maatstaf voor operationele inkomsten vóór aftrek van rente en belasting

 

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Operationele kasstroom

 

EBN

Energie Beheer Nederland

 

EBZ

Economic Board Zuid-Holland

 

EIB

Europese Investeringsbank

 

EIC

Educatief Informatiecentrum

 

Elektrolyse

Elektrolyse is een chemische reactie waarbij onder invloed van elektrische stroom samenstelde stoffen worden ontleed

 

ESPO

European Sea Ports Organisation

 

ETS

Emission Trading System. Systeem voor verhandelen van uitstootrechten van broeikasgassen

 

Expediteur

Organisator van het verzenden van goederen

F

FBG

Facetbestemmingsplan Geluid

 

FDI

Foreign Direct Investment. Investeringen uit het buitenland, waarbij een bedrijf uit het ene land zeggenschap verwerft in een bedrijf in een ander land

 

Feeder

Transportdienst die lokaal wordt gebruikt voor het aanleveren en afhalen van goederen

 

Fender

Kadebeschermer

 

FERM

Initiatief gericht op het delen van kennis en best practices tussen bedrijven op het gebied van cybersecurity

 

Footprint CO2

Een milieumaat voor het bedrijfsleven. Bedrijven die hiermee bezig zijn maken op deze wijze inzichtelijk hoeveel CO2 hun bedrijf uitstoot. Door deze footprint is eenvoudig te zien waar CO2-uitstoot kan worden gereduceerd

 

Free flow

De gemiddelde tijd dat een voertuig erover doet om een wegtraject te overbruggen

 

FTE

Fulltime Equivalent

G

GRI

Global Reporting Initiative. Niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd standaarden ontwikkelt voor maatschappelijke jaarverslaggeving

 

Grijze waterstof

Waterstof geproduceerd van aardgas of kolen

 

Groene waterstof

Waterstof geproduceerd van energie uit duurzame bronnen

 

GW

Gigawatt. 1 Gigawatt is 1.000 Megawatt

 

GWW

Grond Water Weg

H

Hamburg-Le Havre range (of: HLH)

Gebied in West-Europa waar veel havens liggen. De grootste havens binnen deze range zijn Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam, Hamburg en Le Havre. De totale markt waar wij ons marktaandeel op baseren bestaat uit de havens binnen deze reeks

 

HaMIS

Havenmeester Management Informatie Systeem. Een informatiesysteem voor scheepvaartbegeleiding

 

Havenmeester (Rijks-)

De (Rijks-)Havenmeester van Rotterdam is verantwoordelijk voor een veilige, vlotte, duurzame en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart in de haven van Rotterdam.

 

Havenvisie-partners

Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, provincie Zuid- Holland en het Rijk

 

HbR

Havenbedrijf Rotterdam

 

HIC

Haven- en industriecomplex

 

HLH

Hamburg-Le Havre range

 

HSFO

High Sulphur Fuel Oil. Stookolie met een zwavelconcentratie van meer dan 0,5%

 

Hub

Mainport, middelpunt

I

IAM

Integraal Asset Management

 

IAPH

International Association of Ports and Harbors

 

ICR

Interest coverage rate

 

IMO

International Maritime Organization, onderdeel van de VN

 

IoT

Internet of Things

 

ISAE

International Standard on Assurance Engagements

 

ISO 14001

Internationale standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem

 

ISO 14064

Internationale eisen en richtlijnen voor monitoring en verificatie van de uitstoot van broeikasgassen

 

ISO 55001

Internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een managementsysteem voor assetmanagement specificeert

 

ISPS

International Ship and Port facility Security code

J

JDA

Joint development agreement

 

Jetty

Aanlegsteiger

 

Joint venture

Samenwerking tussen twee of meer ondernemingen

 

Just in case

Bij Just in case hebben organisaties in het algemeen een grote voorraad, om op die manier op ieder moment de marktvraag te kunnen beantwoorden. Zo wordt de kans verkleind dat producten niet op voorraad zijn.

 

Just in time

Bij Just in time produceert elk bedrijf dat deel uitmaakt van een bepaalde productieketen net voldoende om de vraag van het bedrijf uit de productieketen waaraan het levert te beantwoorden

K

KPI

Kritieke prestatie-indicator

 

KRVE

Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht

 

KTO

Klanttevredenheidsonderzoek

 

Kton

Duizend ton (1 miljoen kilogram) = Kiloton

 

KvK

Kamer van Koophandel

L

License to Operate

Mandaat van de omgeving (stakeholders) om te kunnen blijven opereren

 

LNG

Liquefied Natural Gas. Aardgas in vloeibare vorm

 

Loodsen

Loodsen adviseren de kapitein in de haven, om de havens zo veilig en efficiënt mogelijk in- en uit te varen

 

LRR

Loodswezen Rotterdam-Rijnmond

 

LWA

LeerWerkAkkoord

M

M4H-gebied

Merwe-Vierhavens. Industriegebied aan de Noordkant van de Nieuwe Maas

 

Massagoed

Zie Bulkgoed

 

Mindware

In veiligheid: cultuur

 

Minimum Viable Product

Een product met net genoeg kenmerken om waarde toe te voegen voor vroeg aansluitende klanten

 

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, een onderdeel van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

MO

Medewerkersonderzoek

 

Modal shift

Verschuiving van vervoer over weg naar de schonere modaliteiten water en spoor

 

Modal split

Verhouding tussen vervoer over weg, water en spoor

 

MoU

Memorandum of Understanding. Een document waarin partijen hun gezamenlijke voornemens vastleggen

 

Mton

Miljoen ton (1 miljard kilogram) = Megaton

 

MultiCore

Joint venture tussen Havenbedrijf Rotterdam en Vopak Chemicals Logistics. Exploitatie pijpleidingen

 

MV1

Maasvlakte 1

 

MV2

Maasvlakte 2

 

MW

Megawatt

 

MZ

Medezeggenschap

N

NAP

Normaal Amsterdams Peil. Peil waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd

 

Nat massagoed

Vloeibare bulkgoederen, zoals ruwe olie, vloeibaar aardgas

 

Nautisch ongeval

Een ongewilde gebeurtenis die een schip tijdens de vaart overkomt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nautische ongevallen, significante nautische ongevallen en zogenoemde bijna aanvaringen (near-miss situations)

 

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

 

Nearshoring

Het uitbesteden van zakelijke activiteiten aan een organisatie in een relatief dichtbijgelegen ander land met lagere lonen

 

NGD

Nautische gegarandeerde diepgang

 

NGI

Next Generation Infrastructures

 

Ngo

Niet- of non-gouvernementele organisatie

 

NL AIC

Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie

 

NLR

Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

 

NO2

Stikstofdioxide

 

NRD

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 

NSI

Nautische Safety Index

 

NVKS

Nadere voorschriften kwaliteitssystemen

 

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

O

OC

Onderdeelcommissie, voor operationele afdelingen die onder de DHMR vallen

 

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

 

Offshore

Activiteiten die op enige afstand van de kust plaatsvinden, meestal gericht op exploratie en winning van olie, wind en gas

 

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

 

Openbare infrastructuur

Waterwegen, spoorwegen, weginfrastructuur en pijpleidingen

 

OR

Ondernemingsraad

P

PAS

Programma Aanpak Stikstof

 

PCS

Port Community System

 

Petrochemie

Chemische nijverheid op basis van aardolie

 

PlaTo

PlanningsTool

 

Platooning

Bij truck platooning zijn vrachtauto’s elektronisch aan elkaar gekoppeld waarbij de voorste truck de snelheid en route bepaalt. De andere trucks volgen automatisch zonder dat daar de hulp van de chauffeur voor nodig is

 

PM10

Fijnstof

 

PORint

Port of Rotterdam International

 

Port Authority

Havenmeester

 

Porthos

Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage. Project voor het verzamelen en transporteren van CO2 in het Rotterdamse haven- en industriecomplex voor opslag in (lege) gasvelden in de Noordzee

 

Proof of Concept

Methode om de praktische haalbaarheid van een idee te bepalen

 

Proof of Condition

Informatie over de conditie van goederen

 

Protectionisme

Economisch beleid waarbij de eigen markt afgeschermd wordt voor buitenlandse concurrenten. 

 

PSO

Port Security Officer

 

P-TECH

Onderwijsmodel opgezet door IBM, waarbij vmbo of mbo leerlingen worden klaargestoomd voor een baan in de ICT.

 

Pyrolyse

Proces waarbij materiaal wordt ontleed door het te verhitten

 

PZI

Platform Zero Incidents

R

RDM-terrein

Gebied binnen de Rotterdamse Stadshavens op de Heijplaat waar vroeger de Rotterdamse Droogdok Maatschappij gevestigd was

 

RISI

Rotterdams Initiatief voor Sociale Innovatie

 

RLc-RR

Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond

 

RoRo

Roll-on Roll-off. Vervoer van rollend materieel dat in en uit het schip kan worden gereden (bijv. auto's)

 

RPA

Robotic Process Automation

 

RPF

Rotterdam Port Fund

 

RPWC

Rotterdam Port Welfare Committee

 

RSC

Rail Service Center

 

RvC

Raad van Commissarissen

 

RWS

Rijkswaterstaat

S

SBO

Stakeholderbetrokkenheidsonderzoek

 

Scale-up

Een doorontwikkelde start-up, met na vijf jaar ten minste 5 miljoen dollar omzet

 

Scheepsbewegingen

Scheepsbewegingen zijn feitelijk plaatsgevonden reizen binnen een scheepsbezoek

 

Scheepsbezoek

Een scheepsbezoek is de fysieke binnenkomst van een aangemeld zeeschip in de Rotterdamse haven

 

Scope 1-emissie

Directe CO2-emissie van Havenbedrijf Rotterdam zelf

 

Scope 2-emissie

Indirecte CO2-emissie uit de productie van energie die Havenbedrijf Rotterdam zelf verbruikt

 

Scope 3-emissie

Overige indirecte CO2-emissie

 

Scrubber

Rookwasser die het zwavel in de schoorsteen uit rookgassen van een schip wast

 

SDG's

Sustainable Development Goals

 

SEB

Safety Evaluation Board

 

Segment (goederen-)

Groep goederensoorten met overeenkomende eigenschappen. Een voorbeeld van een goederensegment is droog massagoed

 

SEI

Safety and Environmental Index. Index waarmee de (Rijks)Havenmeester meet in welke mate aan boord van de (zee)scheepvaart regels op het gebied van veiligheid en milieu worden nageleefd

 

Shortsea

Vervoer van goederen over een traject dat voor een deel uit zee of oceaan bestaat, maar waarbij de oceaan niet wordt gekruist

 

SO

Stakeholderonderzoek

 

SO2

Zwaveldioxide

 

SOM

Strategisch Omgevingsmanagement

 

Sortgoed

Zie Bulkgoed

 

Stakeholder

Een stakeholder van een organisatie is een groep of individu die invloed heeft op, of beïnvloed kan worden door de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie

 

Start-up

Een jong bedrijf met een vernieuwend idee, dat gebruik maakt van nieuwe technologie en gericht is op snelle groei

 

Straddle carrier

Containerlift

 

Stukgoed

Goederen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk wordt opgegeven. Dit in tegenstelling tot stortgoed of bulkgoed. Stukgoederen worden los vervoerd of in kisten, kratten, vaten of balen

 

Supplychain

Logistieke keten

T

TCFD

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

 

TENT-T

Trans-Europese Netwerken voor Transport. Infrastructuur die over de landsgrenzen heen gaat (bijv. de Betuwelijn)

 

TLN

Transport en Logistiek Nederland

 

Twenty-foot Equivalent Unit (of: TEU)

Eenheid voor het meten van de capaciteit van een containerschip of containerterminal. 1 TEU komt overeen met een lading van een container van 20 voet (= 6,096 meter)

U

ULCS

Ultra Large Container Ships. Containerschepen met een capaciteit van meer dan 10.000 TEU

 

ULSFO

Ultra Low Sulphur Fuel Oil. Stookolie met een zwavelconcentratie van minder dan 0,1%

 

UNGC

United Nations Global Compact

 

Use case

Een beschrijving van gedrag in een systeem, bijvoorbeeld een website

V

VBS

Verkeersbegeleidend systeem

 

VC

Venture capital. Durfkapitaal

 

VCA

Veiligheid Checklist Aannemers

 

Verlader

Partij die een lading wenst te laten vervoeren

 

VGBA

Verordening gedrag- en beroepsregels accountant

 

VGM

Verified Gross Mass

 

Vibropaal

Type funderingspaal

 

ViO

Verordening inzake de Onafhandeklijkheid van accountants bij assuranceopdrachten

 

VLSFO

Vely Low Sulphur Fuel Oil. Stookolie met een zwavelconcentratie tussen 0,1% en 0,5%

 

VN

Verenigde Naties

 

VOG

Verklaring omtrent gedrag

 

VPB

Vennootschapsbelasting

 

VRR

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 

VRTO

Vereniging Rotterdamse Terminal Operators

W

W2C

Waste-to-Chemicals

 

Waakvlamprogramma

Bij het Waakvlamprogramma wordt het contact met stakeholders geïntensiveerd op het moment dat er urgente issues spelen

 

WACC

Gewogen gemiddelde kosten van het vermogen

 

Wbni

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

 

WPC

World Port Center

 

WPCAP

World Ports Climate Action Program

 

Wta

Wet toezicht accountantsorganisaties

Y

YTD

Year to date

Z

ZES

Zero Emission Services. Bedrijf dat verwisselbare batterijcontainers verhuurt aan binnenvaartschepen

Deel deze pagina: