Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bedrijfscode

Principes over mensenrechten en arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie zijn ankerpunten in onze bedrijfscode. In onze bedrijfscode staat beschreven hoe wij ons gedragen ten opzichte van onze omgeving en verbinden wij ons aan de ‘Ten Principles’ van United Nations Global Compact (UNGC). We delen onze bedrijfscode op onze website.

Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om ervoor te zorgen dat we in overeenstemming met de bedrijfscode handelen. De Bedrijfscode (en daarmee de Ten Principles) is van toepassing op iedereen die werkt bij het Havenbedrijf Rotterdam. Dat geldt zowel voor management en medewerkers als voor bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, gedetacheerden of ander ingehuurd personeel.

Mensenrechten en arbeidsomstandigheden

Bij het Havenbedrijf Rotterdam steunen en respecteren wij mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Wij willen er zeker van zijn dat we geen aandeel hebben in het schenden van mensenrechten.

Wij zijn ons bewust van het feit dat onze werkzaamheden direct of indirect impact kunnen hebben op mensen en gemeenschappen. Daarom hebben wij een verantwoordelijkheid naar onze medewerkers, onze klanten en de maatschappij om mensenrechten te respecteren.

Prioritering in mensenrechtenrisico's

Om de meest ernstige mensenrechtenrisico’s in relatie tot ons bedrijf te identificeren, is een scan uitgevoerd, waarin een media-analyse, gesprekken met medewerkers en bevindingen uit onderzoeken zijn meegenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in enerzijds de impact van onze eigen activiteiten en anderzijds de impact van activiteiten van zakelijke relaties in onze keten, zoals leveranciers, klanten en partners met wie we samenwerken.

Onze eigen werkzaamheden, in de vorm van investeringen en aanbestedingsprojecten, vinden grotendeels plaats in Nederland. In de context van onze bedrijvigheid zijn wij alert op onder meer de volgende risicogebieden:

  • In onze rol als werkgever: werkomgeving: veiligheid, privacy, gelijkheid en discriminatie;

  • In onze inkoopketen, bij leveranciers en aannemers: werkomgeving en veiligheid;

  • In de Rotterdamse haven: broeikasgasemissies, (gezondheids)overlast gemeenschap, werkomgeving, veiligheid en privacy.

Als er sprake is van nadelige gevolgen voor mensenrechten, nemen we passende maatregelen, afhankelijk van de operationele context en de ernst van de gevolgen. Hierbij maken we onderscheid in nadelige gevolgen van eigen activiteiten en nadelige gevolgen van activiteiten van onze zakelijke relaties. Voor eigen activiteiten is binnen het Havenbedrijf Rotterdam een risicobeheersings- en controlesysteem ingericht. Bij zakelijke relaties is het Havenbedrijf Rotterdam niet direct verantwoordelijk en hebben wij in beperkte mate invloed. Op deze onderwerpen zetten wij ons in met de mogelijkheden die past bij de positie en rol die het Havenbedrijf Rotterdam inneemt. Onze invloed bespreken we in het hoofdstuk ‘Onze invloed op de keten’.

Beleid voor geprioriteerde risico's

Voor het eigen bedrijf zijn in de bedrijfscode algemene principes over het respecteren van mensenrechten en arbeidsomstandigheden opgenomen. Deze principes betekenen voor het Havenbedrijf Rotterdam dat mensen de vrijheid wordt gegeven om zich te verenigen en dat wij elke vorm van discriminatie willen elimineren. Ook zijn vormen van gewenst en ongewenst gedrag tegenover collega’s, sollicitanten, ingehuurd personeel, klanten, leveranciers en opdrachtgevers in de bedrijfscode opgenomen. Daarnaast zijn expliciete beleidslijnen opgesteld op het gebied van arbeidsveiligheid, privacy en diversiteit. Via ons programma ‘Energietransitie’ richten wij ons op het verminderen van de broeikasgasemissies in de haven. U leest er hier meer over.

Rechtsherstel

Bij het vermoeden van een misstand, ongewenst gedrag of niet integer handelen, kunnen medewerkers en derden hiervan op diverse manieren melding maken. Zie onze klokkenluidersregeling.

Havenbedrijf Rotterdam bemiddelt in conflict scheepseigenaren

Sinds oktober 2020 lagen twee chemicaliëntankers aan de ketting in de Rotterdamse Waalhaven wegens een conflict tussen derden over het eigenaarschap en het niet uitbetalen van salaris aan de bemanning. De divisie Havenmeester bracht regelmatig scheepsbezoeken om te controleren of er voldoende voorzieningen en proviand aan boord waren. Ook werd vanuit het Port Welfare Committee ondersteuning geboden aan de bemanning. In juli 2021 zou de bemanning worden gerepatrieerd, zonder dat hierbij een vervangende crew was geregeld. Op basis van de Havenverordening Rotterdam 2020 gaf de divisie Havenmeester een dwingende aanwijzing tot een minimale bezetting van de bemanning aan boord van beide schepen om de veiligheid in de haven en voor omwonenden te waarborgen. Voor de scheepseigenaar bleef een bemanningswissel mogelijk. Ondanks dat het een conflict tussen derden betrof, besloot het Havenbedrijf Rotterdam naar een oplossing te zoeken. Het college van B&W van Rotterdam werd regelmatig geïnformeerd. In de tussentijd werd in de media melding gemaakt van een schending van mensenrechten. Het Havenbedrijf Rotterdam stond garant voor de voorfinanciering van repatriëring, inhuur van een (nieuwe) minimum bemanning, brandstof en proviand. Alle bemanningsleden zijn gewisseld en hebben hun achterstallig loon ontvangen. De divisie Havenmeester is in gesprek met de International Transport-workers Federation (ITF) om de ontstane situatie te evalueren.

Milieu

Uit onze bedrijfscode volgt dat wij voorzorg betrachten bij milieu-uitdagingen, initiatieven ontplooien om de verantwoordelijkheid voor het milieu te vergroten en de ontwikkeling en invoering van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen. Dit doen wij door schonere scheepvaart te stimuleren, de energietransitie van de industrie te stimuleren, maar ook door te werken aan de verdere verlaging van de CO2-footprint van onze eigen organisatie.

Anti-corruptie

In onze bedrijfscode onderschrijven wij het belang van het bestrijden van corruptie en fraude. Van elke medewerker wordt verwacht dat zij beide voorkomen. Daarnaast wijzen wij alle vormen van corruptie af, inclusief omkoping en afpersing. Via ons onboardingprogramma, een e-learning module en integriteitstrainingen brengen we het bewustzijn over van de bestaande procedures en richtlijnen, die bestaan om het ongewenste gedrag te voorkomen. Een ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG) is een standaard onderdeel van ons aannamebeleid, met aanvullende AIVD-screenings (Algemene Inlichtingen Veiligheidsdienst) voor veiligheidsfuncties bij de divisie Havenmeester. Hiernaast hanteren wij inkooprichtlijnen en de OESO-richtlijn 'Principles for Enhancing Integrity in Public Procurement'. Tenslotte hebben wij extra financial control raamwerken op belangrijke processen, zoals inkoop, verkoop en IT, waarbij wij mitigerende maatregelen hebben opgenomen, gericht op het voorkomen en/of detecteren van fraude. Het risico 'Niet integer handelen & Fraude’ monitoren we en bespreken we twee keer per jaar. Er is geen indicatie dat onze medewerkers betrokken zijn bij corruptie of fraude.

Onze internationale werkzaamheden

Wij zijn ook in het buitenland actief. Via onze joint ventures vinden werkzaamheden plaats in Oman en Brazilië. Ook leveren wij adviesdiensten in Indonesië, India, Mozambique, Argentinië, Egypte en Letland. Voor onze internationale activiteiten geldt dat wij ons laten leiden door het algemene CSR-beleid, zoals dat binnen het Havenbedrijf Rotterdam geldt; we houden rekening met de lokale context. Bij onze activiteiten in het buitenland is er extra aandacht voor maatschappelijke risico’s. Medewerkers die we voor buitenlandactiviteiten inzetten, bereiden we nauwgezet voor. Geleerde lessen worden besproken in ethische dilemmatrainingen, waarin we praktijkgevallen bespreken. In 2022 onderzoeken we verdere toepassing van richtlijnen voor onze internationale activiteiten.

Deel deze pagina: