Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Werken en leren

Gebaseerd op conclusies uit het ‘Arbeidsmarktonderzoek HIC 2021' van SEOR (Sociaal Economisch Onderzoek Rotterdam) dat iedere twee jaar wordt uitgevoerd: Of het nu gaat om logistiek, ICT en technische functies, de bedrijven in de haven staan te springen om nieuwe mensen. En het aantal vacatures zal naar verwachting blijven groeien. Zo heeft 70% van de ondervraagde bedrijven moeilijk vervulbare vacatures. SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het genoemde onderzoek toont aan dat de arbeidsmarkt in de haven onder druk staat. SEOR constateert dat er behoefte is aan sociale innovatie om de belangrijkste uitdagingen in het havengebied tegemoet te treden. Dit komt in eerste instantie van de grond met een netwerk van gelijkgestemden. Verder zijn bestaande ondersteunende lokale beleidsinitiatieven (zoals een Leerwerkakkoord) nog niet altijd even goed bekend bij bedrijven en maken deze initiatieven mede daarom nog te weinig verschil. De beleidsaandacht kan zich wat dat betreft beter richten op een groep koplopers, waardoor eerder beweging ontstaat in de richting van een intensiever gebruik van het onbenut arbeidspotentieel, en een verdere samenwerking tussen verschillende werkgevers in het havengebied.

De resultaten van het onderzoek zijn geïntegreerd in een nieuw dashboard voor de Rotterdamse haven regio. Hier kunnen geïnteresseerden informatie vinden over de actuele stand van zaken en inzoomen per deelgebied.

Er is ook positief nieuws. De arbeidsmarkt heeft verrassend weinig last gehad van de COVID-19-crisis. Om bij te dragen aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, werkt het Havenbedrijf Rotterdam samen met haar partners, de gemeente Rotterdam, STC en Deltalinqs in het Leerwerkakkoord Haven aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Partijen ambiëren een haven waarin graag gewerkt wordt, bedrijven op alle niveaus aan goed gekwalificeerd en betaalbaar personeel kunnen komen en er een continue dialoog plaatsvindt tussen de overheid, het onderwijs en het havenbedrijfsleven. Doel daarbij is om een arbeidsmarkt te creëren met goed opgeleid en wendbaar personeel dat optimaal kan inspelen op de kansen die de economische transitie in de haven biedt.

Frits Gronsveld: ‘Bedrijven zullen nog meer dan ze nu al doen moeten investeren in hun medewerkers’

Frits Gronsveld is voorzitter van het College van Bestuur van STC Group, een onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie in Rotterdam.

Hoe kijkt u naar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de haven?

‘Het mooie van de Rotterdamse haven is dat er al heel lang sprake is van transities en dat de haven daar steeds weer innovatief antwoord op heeft weten te vinden. Of dat nu ging om de ‘graanelevator’ uit de eerste helft van de vorige eeuw, de introductie van containers of de volledig geautomatiseerde terminals van APM of ECT. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat de vraag naar arbeid hierdoor mee verandert. De energietransitie is daarvan waarschijnlijk het meest ingrijpende voorbeeld. Maar ook in andere sectoren zal het snel gaan. Zo zal in mijn optiek door de platformeconomie de positie van tussenpersonen in de havenlogistieke sector de komende jaren gaan veranderen. Tenslotte zal ook antwoord moeten worden gegeven op de automatiseringstrends zoals robotisering en cobotisering (samenwerking tussen mens en machine), autonoom varen en rijden. Hier moeten zowel bestaande als aankomende vakmensen op worden voorbereid. Een leven lang leren is echt een must.’

Hoe zorgen we ervoor dat opleidingen beter aansluiten op de vraag op de 'havenarbeidsmarkt'?

'Enerzijds kan dit door in opleidingen tijdig bovengenoemde elementen te introduceren. In het beroepsonderwijs doen we dit door minors en keuzedelen. We introduceren innovatieve onderdelen in het onderwijs, zoals artificial intelligence bij onderhoud bijvoorbeeld. Tenslotte zullen we nog meer nadruk leggen op leren in de beroepspraktijk en samenwerking met het bedrijfsleven, waardoor studenten al snel in aanraking komen met ontwikkelingen in de bedrijven. Maar, zoals ook hierboven aangegeven, moeten we ook het belang van een ‘leven lang ontwikkelen’ benadrukken. Bedrijven zullen nog meer dan ze nu al doen moeten investeren in hun medewerkers.’

Hoe kijkt u naar de inzet van het Havenbedrijf Rotterdam in dit vraagstuk?

‘Een van de belangrijkste uitdagingen is voldoende jonge mensen op tijd in aanraking te brengen met de mogelijkheden die de prachtige wereld van haven en logistiek biedt. De grote investering van het Havenbedrijf Rotterdam in het nieuwe havenervaringscentrum vind ik daarvan een mooi voorbeeld. Het Havenbedrijf Rotterdam hanteert hierin een gedachte die ik omarm: van wieg tot kade.'

‘Ik zie het Havenbedrijf Rotterdam samen met de gemeente Rotterdam en de bedrijven (vooral vertegenwoordigd door Deltalinqs) als onmisbare partners. Samen zullen we antwoorden moeten vinden op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de afnemende belangstelling van jongeren voor de haven. Daarnaast zet het Havenbedrijf Rotterdam in op bij- en omscholing van het huidig personeel zodat het personeel klaar is om te werken in de toekomstige haven – een slimme, duurzame haven. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in de herijkte Havenvisie aangegeven langs welke vier pijlers zij opereert als het gaat over de sociale infrastructuur in de haven en daar zien wij onszelf als partner in voor het Havenbedrijf Rotterdam en het bedrijfsleven.’

Congres leven lang ontwikkelen 

Inzetten op een Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie is belangrijk om toe te werken naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt. In het najaar organiseerden we samen met onze partners een congres over deze thema’s. Het doel: zorgen voor bewustzijn bij bedrijven met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid van medewerkers en aanzetten tot actie. 

Techniekdagen 2021 op de Havenleerwerkplaats

De HavenLeerWerkPlaats is een samenwerkingsverband tussen Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, het Scheepvaart- en Transportcollege en de gemeente Rotterdam. Op de locatie van de HavenLeerWerkPlaats vonden in samenwerking met JINC (Jongeren INCorporated ) in september de techniekdagen plaats. Ongeveer 350 kinderen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs maakten op speelse wijze kennis van de veelzijdigheid van het werken in de techniek in de Rotterdamse haven.

Lashingcentre op de Havenleerwerkplaats

Het beroep van sjorder/medewerker havenoperaties is fysiek belastend en brengt specifieke veiligheidsrisico’s met zich mee. Het ‘lashingcentre’ van de HavenLeerWerkPlaats stelt deelnemers aan de opleidingen Havenoperaties en Havenlogistiek in staat hun werk verantwoord uit te voeren, risico’s goed in te kunnen schatten en handelingsbekwaam te zijn in hun latere werk.

Samenwerkingsovereenkomst getekend op RDM

De afgelopen jaren werkten het Techniek College Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam succesvol samen aan de ontwikkeling van RDM Rotterdam. De partners verbinden zich voor nog eens vijf jaar aan een gezamenlijke inspanning om het RDM-gebied, inclusief merknaam, verder te ontwikkelen. Daarnaast onderzoeken de partners in hoeverre ook de ontwikkeling van Merwe-Vierhavens kansen en mogelijkheden biedt. De verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven blijft daarbij van groot belang.

We richten ons samen met onze partners ook op het beter laten aansluiten van onderwijsprogramma's op de behoeften van het bedrijfsleven. De RDM en het hoger onderwijs in Rotterdam ontwikkelen bijvoorbeeld op die manier programma's gericht op de waterstofindustrie. Bovendien maakt het Havenbedrijf Rotterdam zich sterk voor deelname aan events van scholen en bedrijven om studenten kennis te laten maken met (bedrijven in) de haven en met de mogelijkheden om er te werken.

Deel deze pagina: