Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Water

Water is voor onze klanten belangrijk voor de aan- en afvoer van goederen in het haven- en industriecomplex. Aan de zeezijde zorgt de goede nautische diepgang ervoor dat Rotterdam de allergrootste schepen vlot en veilig kan ontvangen.

Binnenvaart

De binnenvaart stopt niet bij de Van Brienenoordbrug. Alleen met hoge kwaliteit vaarwegen tot aan de bestemmingen in het achterland kan deze vervoerwijze excelleren. In de beleidsoverleggen MIRT maken we afspraken over het robuust maken van het vaarwegennet.

Naast een betrouwbare infrastructuur werken we ook aan digitale tools om vaarweginformatie te verbeteren en reisplanning te optimaliseren (onder andere verder vooruit voorspellen om ketenpartijen handelingsperspectief te geven).

Aan de achterlandzijde is de binnenvaart verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle ladingstromen tussen de haven en het Europese achterland. Om dit vervoer efficiënt, betrouwbaar en duurzaam te laten verlopen, zetten we in op drie aspecten van bereikbaarheid voor de binnenvaart:

  • Een vlotte en betrouwbare afhandeling in de haven zelf;

  • Robuuste achterlandverbindingen;

  • Verduurzaming van het vervoer.

In oktober was het Havenbedrijf Rotterdam gastheer van het jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, waarvan wij een van de oprichtende leden zijn. We overlegden onder meer over de opgaven voor digitalisering en verduurzaming, en de nauwe samenwerking tussen de zeehaven Rotterdam en de binnenhavens, die cruciaal is voor een florerende binnenvaart.

Vlotte en betrouwbare afhandeling in de haven

Mondiale verstoringen van handelsstromen, onder andere door productieschommelingen in China als gevolg van COVID-19, of het vastlopen van de Ever Given in het Suezkanaal in maart 2021, maken duidelijk dat het systeem van afhandeling van containers gevoelig is voor verstoringen in de keten.

Binnen het sectoroverleg Containerbinnenvaartketen werken we met partners aan het efficiënter inrichten van de containerbinnenvaartketen. We concentreren ons op verbetering door initiatieven op het gebied van digitalisering, bundeling en (virtuele) overflow hubs.

Nextlogic werkt samen met Portbase

Met Nextlogic werken we aan een integrale planning voor de afhandeling van containerbinnenvaart in Rotterdam. Met live pilots zijn daarvoor in 2021 stappen gezet. Nextlogic werkt ook samen met Portbase. Een van de vervolgstappen van Portbase is een verdere focus op het achterland, onder andere door de applicatie ‘Melding Container Achterland’, met als doel om ook zoveel mogelijk inland terminals aan te sluiten. Portbase beheert de digitale infrastructuur van de Nederlandse havens. Zij verbindt met verschillende typen dienstverlening alle betrokken partijen in de (haven)logistieke keten.

Bundeling van containers

In verschillende corridors werken barge operators, deepsea- en inland terminals samen rond de bundeling van containers. Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt deze marktinitiatieven, die bijdragen aan het optimaliseren van de containerbinnenvaartketen.

De eerste twee corridors, de West Brabant Corridor en de Ruhr Express zijn de afgelopen jaren verder ontwikkeld en laten veelbelovende resultaten zien, zoals minder inzet van vrachtwagens en meer vaste afvaarten per deepsea terminal. De bundeling van containers is inmiddels uitgebreid tot zes corridors. Na de North West Central Corridor en de Limburg Express werken ook de CAN Corridor (Container Allianz Niederrhein) en de Maascorridor samen in lijndiensten op specifieke deepsea terminals in Rotterdam.

Ook het containertransferium in Alblasserdam speelt een belangrijke rol in de bundeling van containers en het ontlasten van de A15. In 2021 werd een doorzet van meer dan 100.000 TEU bereikt. 

In april is gestart met een proef om kegelschepen (schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren) gemengd te laten afmeren. Bij gemengd afmeren van binnenvaartschepen liggen de schepen met gevaarlijke lading zonder afstand naast elkaar of naast schepen zonder gevaarlijke lading. Vooruitlopend op een voorziene landelijke beleidsregel over gemengd afmeren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de toekomstige aanpassing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), willen we hiermee alvast ervaring opdoen. Een van de beoogde voordelen is dat we hierdoor ligplaatsen flexibeler kunnen inzetten en de binnenvaart makkelijker een plek kan vinden.

Bereikbaarheid en verduurzaming gaan hand in hand

Het vervoer per binnenvaart zal, net als de andere modaliteiten, in de toekomst 'zero emissie' moeten worden. Dat vergt forse investeringen voor zowel schepen als laadinfrastructuur langs de vaarwegcorridors. Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich daar op allerlei manieren voor in, onder andere als medeoprichter van het bedrijf ZES (Zero Emission Services). U leest er hier meer over. Samen met de partners van ZES werken we aan het verder uitrollen van het netwerk en het toevoegen van laadpunten. Binnen het MIRT Goederencorridorverband doen we dat als lid van de werkgroep Clean Energy Hubs. Deze werkgroep werkt aan een landelijke strategie voor duurzame laadstations voor de binnenvaart

Deel deze pagina: