Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bericht van de Raad van Commissarissen

De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht - controleren en adviseren - op het beleid van de vennootschap, op de algemene gang van zaken en het met raad terzijde staan van de Algemene directie. De Raad van Commissarissen keek in 2021 in het bijzonder naar:

 • De herbenoeming van Allard Castelein als CEO van het Havenbedrijf Rotterdam;

 • De benoeming van Koos Timmermans als nieuw lid van de Raad van Commissarissen;

 • De gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de organisatie en de resultaten;

 • De financiële verslaggeving en de realisatie van de doelstellingen;

 • De risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

 • Investeringen boven 10 miljoen euro: zowel nieuwe investeringen als wezenlijke wijzigingen in scope, budget en risico's van eerder goedgekeurde investeringen;

 • Opvolgingsvraagstukken, organisatie, medewerkers en cultuur;

 • De relatie met aandeelhouders;

 • De voor de vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen en de naleving van de wet- en regelgeving.

Steeds meer impact

De Raad van Commissarissen constateert dat de maatschappelijke impact van het Havenbedrijf Rotterdam groot is. Dit past bij de missie van het Havenbedrijf Rotterdam: ‘Wij creëren economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse’. Er zijn veel voorbeelden van de maatschappelijke impact. De afgelopen jaren werd er een reductie van de CO2-uitstoot in de haven gerealiseerd van 27%. Tal van bestaande bedrijven houden zich samen met het Havenbedrijf Rotterdam bezig met investeringen in schone energievormen; nieuwe bedrijven die belangrijk zijn voor de energietransitie vestigen zich in de haven of tonen interesse.

We zien ook dat de plannen die het Havenbedrijf Rotterdam de afgelopen jaren maakte om de CO2-uitstoot in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs tot wasdom komen. De introductie van de waterstofvisie en de bijbehorende plannen, de voortgang van Porthos en walstroom zijn hiervan voorbeelden. Ook neemt het aantal praktische digitale producten waarmee de logistieke keten efficiënter wordt, steeds meer toe.

We onderkennen het belang van de energietransitie voor de klanten van het Havenbedrijf Rotterdam, voor de toekomstbestendigheid van het haven- en industriecomplex en voor de stad en zijn omgeving. Daarbij gaat het er volgens ons om de positie en rol van het Havenbedrijf Rotterdam steeds scherp te krijgen. Dat maakt het Havenbedrijf Rotterdam een betrouwbare partner voor de klanten en andere stakeholders.

Benoemingen

In 2021 heeft de Raad van Commissarissen een voordracht gedaan voor verlenging van de bestuurstermijn van Allard Castelein. De aandeelhouders van het Havenbedrijf Rotterdam benoemden hem voor een derde termijn als CEO. De impact van de coronacrisis op het Havenbedrijf Rotterdam, de uitvoering van de ondernemingsstrategie en de uitdagingen van een aantal belangrijke investeringen in infrastructuur, digitalisering en energietransitie, zijn complex en cruciaal voor de toekomst van de haven. Volgens de Raad van Commissarissen speelt Allard Castelein een wezenlijke rol bij de realisatie van deze projecten. Hij blijft tot de zomer van 2023 CEO van het Havenbedrijf Rotterdam.

Met ingang van 1 oktober 2021 hebben de aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen, Koos Timmermans benoemd tot commissaris van Havenbedrijf Rotterdam. Hij opereerde ruim twaalf jaar op het hoogste bestuurlijke niveau binnen de ING-Groep en was jarenlang vicevoorzitter van de ING Bank. Naast zijn kennis van de financiële sector, brengt hij veel ervaring mee in complexe projecten, op het snijvlak van financiering, structurering, risicomanagement en internationale allianties.

Margreet Poot is in 2021 benoemd tot corporate secretary van het Havenbedrijf Rotterdam en in die hoedanigheid ook secretaris van de Raad van Commissarissen.

Financiële verslaggeving

In 2021 boekte het Havenbedrijf Rotterdam een goed resultaat. Het Havenbedrijf realiseerde een omzet van 772,7 miljoen euro, een toename van 2,6%. Het resultaat voor belasting bedraagt 273,6 miljoen euro en is daarmee 2,9 miljoen euro (1,1%) hoger dan in 2020. De haven van Rotterdam realiseerde in 2021 een overslag van 468,7 miljoen ton. Dat is 7,3% meer dan in 2020. Dit krachtige herstel zegt veel over de veerkracht van de Rotterdamse haven en de inzet van allen die hebben bijgedragen aan dit resultaat. 

Zoals gebruikelijk besprak de Raad van Commissarissen in aanwezigheid van de accountant PricewaterhouseCoopers (PwC) de jaarrekening 2020, het jaarverslag 2020, de interne toelichting en het concept accountantsverslag, waarna de jaarrekening en – jaarverslag 2020 werden goedgekeurd. Gedurende het hele jaar beoordeelden we de actuele financiële resultaten op basis van de kwartaal- en halfjaarcijfers. Verder boog de Raad van Commissarissen zich over het budgetproces voor 2022 en het Financieel Jaarplan 2022-2026.

De Raad van Commissarissen bevestigt dat het Havenbedrijf Rotterdam een gezonde balans (6,2 miljard euro) en eigen vermogen (4,3 miljard euro) heeft. Ook in 2021 bleef de Raad van Commissarissen zich bewust van de kostenontwikkelingen van het Havenbedrijf Rotterdam.

Veiligheid

In 2021 spraken we regelmatig met de Algemene directie over veiligheid. Geen ongevallen door het werk en iedereen elke dag veilig weer thuis is het doel. Daarbij streeft het Havenbedrijf Rotterdam naar een LTIR (Lost Time Injury Rate: de internationale maat voor ongevallen met verzuim ten opzichte van gewerkte 1.000.000 uren) die gelijk is aan 0. Op steeds meer plekken wordt het effect van de veiligheidscampagne ‘Neem de tijd voor veiligheid’ waarneembaar. Naar de mening van de Raad van Commissarissen is de inrichting van het Veiligheidshuis en de oprichting van de afdeling Safety op 1 januari 2022 een belangrijke stap als het gaat om het integraal zorgen voor veiligheid van medewerkers en opdrachtnemers.

COVID-19

COVID-19 speelde ook in 2021 een belangrijke rol in vooral de bedrijfsvoering. We overlegden met de Algemene directie over de veiligheid, lichamelijke en geestelijke gezondheid van de medewerkers en over ontwikkelingen rond de logistiek en investeringen.

Kern havenactiviteiten en investeringen

De Rotterdamse haven blijft door haar schaal en concentratie van industrieën een belangrijke rol spelen voor de Nederlandse economie.

Door het borgen van voldoende investeringsruimte via een gezonde EBITDA en te investeren in de speerpunten van onze ondernemingsstrategie werken wij aan de toekomstbestendigheid van het haven- en industriecomplex. De Raad van Commissarissen keurde in 2021 een aantal grote investeringen goed:

  • Havenervaringscentrum;

  • Rioleringssysteem/inrichting Distripark Eemhaven;

  • Remmingwerk Rozenburgse sluis;

  • MVII Alexiahaven/landaanwinning;

  • Oprichting en ondertekening klantcontracten Porthos;

  • Uitgifte terrein aan Neste.

We delen de zorg van de Algemene directie over uitgestelde projecten in het haven- en industriecomplex als gevolg van de stikstofproblematiek, waardoor de inspanningen om de haven te verduurzamen vertraging oplopen. We constateren dat de Algemene directie er alles aan doet om samen met partners oplossingen te vinden.

Container Exchange Route (CER)

In 2021 besloot de Algemene directie om de aanbestedingsprocedure voor onbemand vervoer op de Container Exchange Route (CER) voorlopig stop te zetten. De reden hiervoor is dat er te veel risico’s en onzekerheden zijn, waardoor er geen voldoende concurrerend product kan worden ontwikkeld. We spraken met de Algemene directie over de financiële consequenties, de te leren lessen en de voorliggende alternatieven om de CER in gebruik te nemen. Naar onze mening blijft de CER belangrijk voor de haven. Het beoogde resultaat is nog steeds zeer relevant: betere connectiviteit, minder havenverblijftijd en minder kosten. 

Strategie en financiële performance

De Raad van Commissarissen stond in diverse strategische sessies met de Algemene directie stil bij de diverse geopolitieke en digitale ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor de ondernemingsstrategie. De haven heeft een goede uitgangspositie door de diversiteit van activiteiten en een sterke concurrentiepositie. De uitdaging blijft onder meer het ruimtebeslag op het haven- en industriecomplex.

Financieel Plan voor de periode 2022-2026

In het Financieel Plan voor de periode 2022-2026 spreekt de Algemene directie onder meer de noodzaak uit om als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering te blijven investeren in strategische initiatieven. De drie speerpunten van de strategie vormen de basis voor een financieel gezonde en toekomstbestendige Rotterdamse haven en Havenbedrijf Rotterdam. De Raad van Commissarissen constateert dat er sprake is van doorzettende volumegroei en staat stil bij de robuustheid van de capex investeringen. We constateren ook dat digitale investeringen steeds meer worden toegesneden op het primaire proces; andere digitale projecten worden kritischer bekeken.

Kostenbeheersing en procesoptimalisatie

We constateren dat de Algemene directie scherp oog houdt op kostenontwikkeling en het in stand houden van de investeringscapaciteit. Door slimmer te werken, zet het Havenbedrijf Rotterdam actief in op verdere efficiënte. Voorbeelden hiervan zijn Digital Operational Excellence (DOE) en Harbour Master Next Generation.

Renterisicomanagement

De Raad van Commissarissen heeft de herziening van de risicomanagementstrategie en de hieruit volgende herstructurering behandeld en goedgekeurd. De nieuwe renterisicomanagementstrategie beoogt zowel het inbouwen van meer flexibiliteit als het laten aansluiten van de gemiddelde looptijd van de renterisicomanagementinstrumenten op de gemiddelde looptijd van de activa.

Energietransitie

Het portfolio met activiteiten binnen de Energietransitie kent de nodige samenwerkingsverbanden. In een besluitvormingsproces vraagt dat nadrukkelijke aandacht voor de verhouding tussen rendement en risico's, inclusief de verdeling van risico's tussen partners. De komende jaren zullen in het teken staan van de executie van plannen uit het portfolio. Overigens in een context waar het speelveld uitdagender wordt. Zo wordt besproken om het CO2-reductiedoel van 49% (ten opzichte van 1990) in 2030 aan te scherpen naar een reductie van 55%. Stakeholders van het Havenbedrijf Rotterdam verwachten een actieve rol om de klanten in het haven- en industriecomplex te accommoderen in deze ambitieuze reductiedoelstelling.

WarmtelinQ

In november namen Gasunie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het definitieve investeringsbesluit voor de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Met de aanleg van de ondergrondse leiding komt restwarmte van bedrijven uit de haven beschikbaar voor maximaal 120.000 woningen en andere gebouwen in de regio. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een samenwerking met Gasunie om klanten in het haven- en industriecomplex aan te sluiten op de warmteleiding van Gasunie.

Porthos

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan (Carbon Capture Utilisation and Storage, kortweg CCUS). Porthos speelt daarin een belangrijke rol en was in 2021 regelmatig een belangrijk onderwerp van overleg. We spraken met de Algemene directie over dit complexe multi-stakeholder project en bespraken onder meer de voortgang, structurering, ondertekening van de klantcontracten en het mitigeren van risico’s.

Waterstof

De rol van waterstof als energie van de 21e eeuw en als bouwsteen in de duurzame chemie kwam in 2021 verder in een stroomversnelling. De Raad van Commissarissen verwelkomt de ambitieuze waterstofvisie van het Havenbedrijf Rotterdam. Met de aanleg van waterstofinfrastructuur kan de haven van Rotterdam zich ontwikkelen tot een waterstofhub. Dit is van belang voor de bestaande en nieuwe klanten van het Havenbedrijf Rotterdam en de ontwikkeling van een schone en duurzame haven. Het Havenbedrijf Rotterdam is aanjager van deze ontwikkeling en brengt partijen in en buiten het haven- en industriecomplex bij elkaar om deze waterstofinfrastructuur te ontwikkelen. De Raad van Commissarissen voert een actieve dialoog met de Algemene directie over de rol en voortgang van Havenbedrijf Rotterdam in deze projecten.

Digitalisering

Ook de digitale strategie was een belangrijk onderwerp van aandacht en overleg. De speerpunten van het Havenbedrijf Rotterdam, slimme partner in logistieke ketens, versneller van duurzaamheid in de haven en ondernemende en slagvaardige organisatie hebben alle drie een belangrijke, digitale component. Denk aan de groeiende rol van Portbase, RouteScanner, PXP, Naviporta, het ontwikkelen van Digital Operational Excellence (DOE) en de initiatieven rond Harbour Master Next Generation. Dit alles heeft een relatie met de IT-architectuur van het Havenbedrijf Rotterdam. In de brede adaptatie van digitalisering binnen het Havenbedrijf Rotterdam komen fysiek en digitaal steeds dichter bij elkaar. Door focus en samenhang in de uitvoering van digitalisering wil het Havenbedrijf Rotterdam verder verbeteren en de ambities waarmaken. De huidige investeringen zorgen voor procesoptimalisatie en maken het bovendien mogelijk om nog doelgerichter wereldwijd havens en logistieke ketens te laten profiteren van de door het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelde digitale producten en diensten. Ook hierin is de samenwerking met partners van groot belang.

Organisatie en cultuur

Een wendbare en slagvaardige organisatie is een belangrijke voorwaarde voor het halen van strategische doelstellingen en het waarmaken van de ambities op het gebied van digitalisering en energietransitie. Daarom onderkennen we het belang van het ontwikkelen van de juiste en ook nieuwe competenties en de noodzaak om multidisciplinair samen te kunnen werken. Uiteraard waren de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de organisatie en de medewerkers ook regelmatig onderwerp van gesprek. De introductie van Toekomstbestendig werken zien wij als een welkome en belangrijke ontwikkeling voor de organisatie.

Overleg met de Ondernemingsraad

In 2021 spraken we met de Ondernemingsraad over zeer diverse onderwerpen. Hiertoe behoorden onder meer de strategie van het Havenbedrijf Rotterdam, de voorliggende investeringsbesluiten, evenals de voortgang op voor de onderneming belangrijke projecten en een breed scala aan onderwerpen op personeelsgebied, zoals de introductie van Toekomstbestendig werken, oftewel ‘Go Flex’. De Raad van Commissarissen is blij met de kwaliteit van de discussies en de open relatie met de Ondernemingsraad en danken hen hiervoor.

Omgang met de aandeelhouders

We voeren regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de aandeelhouders van het Havenbedrijf Rotterdam. Afgelopen jaar spraken we onder meer over de samenstelling en het functioneren van de Algemene directie en de Raad van Commissarissen; de benoeming van Koos Timmermans als nieuw lid van de Raad van Commissarissen, de herbenoeming van de CEO; de grote investeringsvoorstellen; de energieprojecten en de algemene ontwikkelingen. De Raad van Commissarissen is blij met de kwaliteit van de relatie met beide aandeelhouders en waardeert de tijd, moeite en professionaliteit die zij in het Havenbedrijf Rotterdam steken.

Waardering voor betrokkenheid

Wij hebben veel waardering voor de inzet van de medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam, die zeker in deze uitdagende COVID-tijden, hun uiterste best doen om hun verantwoordelijke taken uit te voeren. In het najaar van 2021 gaf met 49,1% bijna de helft van de medewerkers aan betrokken en bevlogen te zijn - een stijging sinds de meting in september 2020 (48,2%). Met deze score bevindt het Havenbedrijf Rotterdam zich in het top kwartiel van de industriebenchmark. Verder bedanken wij de Algemene directie en het Directieteam voor de open en constructieve samenwerking. Hierdoor konden we onze toezichthoudende en adviserende taken ten volle uitvoeren. Dezelfde waardering spreken we graag uit voor de dialoog met alle klanten en verdere betrokken stakeholders.

Samenstelling Raad van Commissarissen, commissies en vergaderingen

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie voert haar taken uit volgens het reglement van de Remuneratiecommissie, vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De Remuneratiecommissie bereidt besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, onder meer ten aanzien van benoemingen van leden van de Algemene directie en de Raad van Commissarissen en de toepassing van het beloningsbeleid. Belangrijke onderwerpen die werden besproken in de Remuneratiecommissie waren de benoeming van Koos Timmermans als nieuw lid van de Raad van Commissarissen, de herbenoeming van de CEO, het remuneratierapport, de realisatie van de doelstellingen van de Algemene directie over 2020 en de definitie van de doelstellingen van de Algemene directie over 2021. De functioneringsgesprekken over 2020 met de leden van de Algemene directie zijn in juli 2021 gevoerd door de twee leden van de Remuneratiecommissie.

Auditcommissie

De Auditcommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor over het toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving van de vennootschap en op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de vennootschap. Belangrijke onderwerpen die werden besproken in de Auditcommissie waren: de jaarstukken 2020, de rapportages van de Interne Audit Dienst, het Financieel Jaarplan, de kwartaalrapportages, de financiering van energietransitieprojecten, de herziening van rente risicomanagement strategie, de deelname van Havenbedrijf Rotterdam in project Porthos en de evaluatie van project CER.

Bespreken eigen functioneren

De Raad van Commissarissen bespreekt jaarlijks het eigen functioneren. Ook voor 2021 voert de Raad van Commissarissen een zelfevaluatie uit. Daarbij gaat de aandacht onder meer uit naar de samenstelling en het functioneren van de Raad van Commissarissen en haar commissies en verbeterpunten.

Rotterdam, 22 februari 2022

Raad van Commissarissen

Miriam Maes (voorzitter)
Wouter van Benten
Ruud Sondag
Nynke Dalstra
Koos Timmermans (sinds 1 oktober 2021)
Robert Frohn (tot 24 maart 2021)

Deel deze pagina: