Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10. Niet in de balans opgenomen regelingen

Havenbedrijf Rotterdam is voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen aangegaan met gemeenten, deelnemingen en externe partijen. Deze regelingen en verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling en het onderhoud van het Haven Industrie Complex Rotterdam, de zeehaven Dordrecht en de interne bedrijfsvoering.

Onderstaand zijn de belangrijkste niet in de balans opgenomen regelingen opgenomen. PM wordt weergegeven indien het niet exact duidelijk is wanneer de uitgave gedaan zal worden, of wanneer de hoogte van de uitgave onzeker is vanwege de voorwaardelijkheid van de regeling.

Investeringen

Tegenpartij

Schatting financieel effect en looptijd

 
 

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

2022

Looptijd > 2022

Einddatum

Recht/ verplichting

INVESTERINGEN

 

Openstaande verplichtingen marktpartijen

PM

69,8

PM

PM

NVT

Verplichting

Aanleg kademuur Amaliahaven

196,1

163,4

PM

PM

2023

Verplichting

Bijdrage pijpleidingcorridor

10,0

10,0

-

10,0

2024

Verplichting

Bijdrage kademuuraanpassingen

3,0

PM

PM

PM

2033

Verplichting

(Bedragen x € 1 miljoen)

      

De containervolumes in Rotterdam blijven naar verwachting de komende jaren sterk toenemen. Om de leidende positie als Europa’s grootste containerhaven verder te versterken, investeert Havenbedrijf Rotterdam in de verdere uitbouw van de Prinses Amaliahaven gelegen op Maasvlakte II.

Daarnaast draagt het Havenbedrijf Rotterdam bij in de realisatie van een pijpleidingcorridor om twee terreinen met elkaar te verbinden en investeert in kademuuraanpassingen.

Gemeente Rotterdam

Tegenpartij

Schatting financieel effect en looptijd

 
 

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

2022

Looptijd > 2022

Einddatum

Recht/ verplichting

GEMEENTE ROTTERDAM

 

Programma Rotterdam Makers District / M4H

3,5

1,5

0,4

0,8

2024

Verplichting

(Bedragen x € 1 miljoen)

Ten tijde van de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam tot Havenbedrijf Rotterdam N.V. is met de gemeente Rotterdam overeengekomen dat Havenbedrijf Rotterdam bijdraagt in de uitvoering van leefbaarheidsprojecten. In dit kader is met de gemeente Rotterdam overeengekomen dat Havenbedrijf Rotterdam een bijdrage levert aan Programmabureau Rotterdam Makers District / M4H (Merwe Vierhavens), voor de verdere ontwikkeling van het Rotterdam Makers District / M4H.

Zeehaven Dordrecht

Tegenpartij

Schatting financieel effect en looptijd

 
 

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

2022

Looptijd > 2022

Einddatum

Recht/ verplichting

ZEEHAVEN DORDRECHT

 

Gemeente Dordrecht (jaarlijkse canon voor zeehaven Dordrecht)

36,3

13,8

2,3

11,5

2027

Verplichting

Gemeente Dordrecht (ontwikkeling zeehaven Dordrecht, minimale investering op voorwaarde van voldoende rendement)

10,0

3,2

PM

PM

2027

Verplichting

Compensatieregeleing PWA-terminal

1,5

1,5

PM

PM

2031

Verplichting

(Bedragen x € 1 miljoen)

Met de gemeente Dordrecht is een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat het Havenbedrijf Rotterdam tot en met 2027 het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het zeehavengebied Dordrecht voor haar rekening neemt. Voor het verkrijgen van de hoofderfpacht betaalt het Havenbedrijf Rotterdam een initiële jaarlijkse vergoeding van 1,8 miljoen euro. Door toeslagen en indexatie loopt de jaarlijkse vergoeding op tot circa 2,3 miljoen euro in 2022. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft ten behoeve van de invulling van het Zeehavengebied Dordrecht reeds 6,8 miljoen euro geïnvesteerd in haven gerelateerde projecten. Daarnaast is een voorwaardelijke verplichting aangegaan in de vorm van een compensatieregeling voor de PWA-terminal.

Deelnemingen

Tegenpartij

Schatting financieel effect en looptijd

 
 

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

2022

Looptijd > 2022

Einddatum

Recht/ verplichting

DEELNEMINGEN

 

Rotterdam Port Fund

10,0

2,5

PM

PM

NVT

Verplichting

Portbase (financiële vergoeding)

18,2

18,2

6,1

12,1

2024

Verplichting

(Bedragen x € 1 miljoen)

 

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zich gecommitteerd voor 10,0 miljoen euro om deel te nemen in investeringsfonds Rotterdam Port Fund (RPF). RPF is gericht op het verstrekken van kapitaal aan innovatieve ondernemingen om mede de transitie van de haveneconomie te stimuleren. Het totale geïnvesteerde vermogen is momenteel 7,5 miljoen euro.

Portbase ontwikkelt het Port Community System (PCS). In dit systeem wisselen bedrijven, organisaties en overheden logistieke gegevens uit, wat bijdraagt aan het doel om een slimme, digitale haven te zijn. De financiële vergoeding voor 2022 bedraagt 6,1 miljoen euro (2021: 7,2 miljoen euro).

Bijdragen aan overige partijen

Tegenpartij

Schatting financieel effect en looptijd

 
 

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

2022

Looptijd > 2022

Einddatum

Recht/ verplichting

OVERIGE PARTIJEN

 

Investering Energietransitie

8,0

8,0

NVT

8,0

2023

Verplichting

Smartport (Samenwerking universiteiten en kennisinstellingen)

PM

5,0

1,0

4,0

2026

Verplichting

Sponsoring, subsidies, hospitality en donaties

PM

PM

2,7

PM

NVT

Verplichting

Garantie bevaarbaarheid Slijkgat

PM

PM

PM

PM

NVT

Verplichting

Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart

5,0

4,8

PM

PM

2022

Verplichting

Aankoop stikstofcertificaten

4,5 - 8,3

4,5 - 8,3

PM

PM

2023

Verplichting

Havenomgevingfonds

5,0

4,0

1,0

3,0

2025

Verplichting

(Bedragen x € 1 miljoen)

  

In het kader van de energietransitie heeft het Havenbedrijf Rotterdam toegezegd een bijdrage te willen leveren van in totaal 8,0 miljoen euro aan ontwikkelingsprojecten die ten doel hebben om de energietransitie te bevorderen en te bespoedigen.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft aan de Gemeente Goedereede de toezegging gedaan dat het Slijkgat, de vaargeul die de haven van Stellendam verbindt met de open zee, op 5,5 meter diepte wordt gehouden.

Het Havenbedrijf Rotterdam stelt via de Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart voor een periode tot 2022 maximaal 5,0 miljoen euro beschikbaar voor projecten in het Rotterdamse havengebied waarbij nieuwe klimaatvriendelijke brandstoffen worden toegepast in de zeevaart.

In 2021 is het Havenbedrijf Rotterdam een voorwaardelijke aankoop van stikstofcertificaten aangegaan. De verplichting hangt af van de hoeveelheid stikstofcertificaten dat beschikbaar komt.

Het Havenomgevingsfonds is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam en met ingang van 1 juli 2021 kunnen vanuit dit fonds financiële bijdragen worden verstrekt voor de uitvoering van projecten in de directe omgeving van het Rotterdamse havengebied die bijdragen aan de leefomgevingskwaliteit. Dit kan zowel betrekking hebben op de milieukwaliteit van de fysieke omgeving als de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving.

Overige voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft twee garanties verstrekt aan samenwerkingsverbanden. De hoogte van de garantie is afhankelijk van het zich voordoen van een toekomstige onzekerheid. De maximale waarde van de garantiestelling bedraagt 0,7 miljoen euro.

In een aantal huur- of erfpachtcontracten is Havenbedrijf Rotterdam omzet- of ladinggaranties overeengekomen voor een vooraf vastgestelde periode als onderdeel van door Havenbedrijf Rotterdam gedane investeringen.

Met leveranciers zijn langlopende verplichtingen aangegaan met betrekking tot het onderhoud van het havengebied, infrastructuur en de interne bedrijfsvoering. Dit betreffen meerjarige contracten voor onder andere huur van kantoorpanden, lease van voertuigen, IT-diensten, baggerwerkzaamheden, onderhoud verkeersbegeleidingssysteem, de levering van water aan binnenvaart, opleiding van personeel en digitalisering van de Rotterdamse haven. Voor 2022 bedraagt deze verplichting circa 23,4 miljoen euro. De totale verplichting voor een periode langer dan een jaar bedraagt circa 19,0 miljoen euro. Ten aanzien van de huur van kantoorpanden en lease van voertuigen bedraagt de verplichting voor 2022 circa 7,2 miljoen euro, de verplichting voor langer dan een jaar en tot 5 jaar bedraagt circa 24,3 miljoen euro en de totale verplichting voor een periode langer dan 5 jaar bedraagt circa 47,9 miljoen euro.

Met leveranciers zijn eveneens een aantal voorwaardelijke verplichtingen aangegaan in de vorm van raamovereenkomsten voor onder andere het beheer en onderhoud van het havengebied.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met de volgende deelnemingen:

 • Mainport Holding Rotterdam N.V.

 • Cruise Port Rotterdam B.V.

 • Portshuttle Rotterdam B.V.

 • Blockchain Fieldlab B.V.

 • Nextlogic B.V.

 • PortXchange Products B.V.

 • Mainport Foreign Investments B.V.

 • Port of Pecém Participations B.V.

 • MHR Commanditaire Vennoot B.V.

 • MHR Silent Partner B.V.

 • The Green Near Future 4 B.V.

 • HbR CCS B.V.

 • HbR CCS Pipeline LP B.V.

 • HbR CCS BD LP B.V.

 • HbR Hydrogen B.V.

Het Havenbedrijf Rotterdam is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. draagt de gehele belastinglast en de verschuldigde vennootschapsbelasting wordt via het Havenbedrijf Rotterdam N.V. afgedragen.

Fiscale eenheid BTW

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de BTW met de volgende deelnemingen:

 • Mainport Holding Rotterdam N.V.

 • Cruise Port Rotterdam B.V.

 • Portshuttle Rotterdam B.V.

 • Blockchain Fieldlab B.V.

 • Nextlogic B.V.

Het Havenbedrijf Rotterdam is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. De verschuldigde BTW wordt via het Havenbedrijf Rotterdam N.V. afgedragen.

Deel deze pagina: