Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9. Kortlopende schulden

 

31 december 2021

31 december 2020

Handelscrediteuren

19.932

17.366

Investeringscrediteuren

10.275

15.748

Nog te ontvangen facturen handelscrediteuren

10.528

9.016

Nog te ontvangen facturen investeringscrediteuren

7.542

4.481

Schulden gemeente Rotterdam en Rijk

5.218

2.977

Belastingen en sociale verzekeringen

16.269

8.210

Pensioenen

1.984

1.910

Vakantiegeld en vakantiedagen

5.170

5.864

Ontvangen reservation fees

1.813

1.813

Vooruitgefactureerde huur- en erfpachtopbrengsten

61.977

53.223

Overlopende passiva

83.419

65.536

TOTAAL

224.127

186.144

(Bedragen x € 1.000)

  

De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 25,7 miljoen euro, vooruit ontvangen subsidies van 16,1 miljoen euro en het kortlopende deel van het effectieve deel van de renteswap van 8,8 miljoen euro (zie voor nadere toelichting hoofdstuk 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Er is geen sprake van kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen en/of overige deelnemingen. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Deel deze pagina: