Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

16. Financiële baten en lasten

 

2021

2020

Rentebaten langlopende vorderingen

179

777

Overige rentebaten

1.531

994

Valutaverschillen

820

111

Totaal financiële baten

2.530

1.882

   

Rentelasten financieringen

50.207

47.704

Rentelasten voorzieningen (personeelsregelingen en bodemsanering)

-1.960

1.318

Geactiveerde rente over materiële vaste activa-in aanbouw

-4.119

-3.425

Overige rentelasten

7.075

1.628

Totaal financiële lasten

51.203

47.225

   

Totaal financiële lasten

48.673

45.343

(Bedragen x € 1.000)

  

De stijging van de overige rentelasten wordt met name veroorzaakt door de kosten voor een afgegeven prijsgarantie voor de 175,0 miljoen euro aangetrokken kapitaalmarktfinanciering.

De geactiveerde rente over de materiële vaste activa in aanbouw (bouwrente) wordt geactiveerd gedurende de periode van de vervaardiging van het actief. De bouwrente wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen van het Havenbedrijf Rotterdam. Het gehanteerde percentage in 2021 is 1,19% (2020: 1,28%). In de rentebaten is een bedrag van 0,4 miljoen euro opgenomen dat betrekking heeft op groepsmaatschappijen en deelnemingen.

Deel deze pagina: