Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

17. Belastingen

De belastingen in de winst-en-verlies rekening over 2021 (-/- 33,1 miljoen euro) bestaan uit latente belastingen (-/- 1,7 miljoen euro) en acute belastingen (-/- 31,4 miljoen euro). De latente belastingen betreft voornamelijk de jaarlijkse vrijval van de latente belastingvordering voor 2021 (-/- 31,9 miljoen euro), en het effect van een tijdelijke belastinglatentie als gevolg van het verschil in commerciële en fiscale afschrijvingstermijnen van immateriële vaste activa (-/- 3,9 miljoen euro) en de impact van de tariefswijziging van de vennootschapsbelasting van 25% in 2021 naar 25,8% in 2022 (+ 33,8 miljoen euro).

De acute belastingen betreft de geschatte acute vennootschapsbelasting over 2021 (-/- 31,4 miljoen euro). Voor de acute belastinglast over 2021 is een vennootschapsbelastingtarief van 25% toegepast.

 

2021

Latente belastingen

   

Vrijval belastinglatentie 2021

  

-31.938

Correctie latente belastingvordering immateriele vaste activa

  

-3.884

Correctie fiscale afschrijving gebouwen 2021

  

298

Impact tariefswijziging latente belastingvordering n.a.v. BP2022

  

33.820

   

-1.704

Acute belastingen

   

Schatting acute vennootschapsbelasting 2021

  

-31.427

   

-31.427

    

TOTAAL

-33.131

(Bedragen x € 1.000)

   

De acute belastinglast van 2021 is als volgt opgebouwd:

   

2021

Grondslag acute belasting

  

125.806

Vennootschapsbelasting

  

25%

Subtotaal

  

31.452

Tarief correctie

  

-25

TOTAAL

  

31.427

(Bedragen x € 1.000)

   

De effectieve belastingdruk betreft de belastingen (acute en latente belastingen) gedeeld door het resultaat voor belastingen van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Dit resulteert in een effectieve belastingdruk van 12,4% (2020: - 30,1%). De oorzaak voor het verschil in effectieve belastingdruk ten opzichte van voorgaand jaar is de wijziging in het vennootschapsbelastingtarief. 

   

2021

Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen

  

267.091

Belastingen

  

33.131

Effectieve belastingdruk

  

12,4%

(Bedragen x € 1.000)

   

Het verschil tussen het vennootschapsbelastingtarief van 25% en de effectieve belastingdruk van 12,4% wordt als volgt verklaard:

 

2021

%

Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen

267.091

-

Te verwachte belastingen o.b.v. commercieel resultaat

66.773

25,0%

    

Mutaties

   

Investeringsaftrek

 

-

0,0%

Niet of beperkt aftrekbare kosten

 

203

0,1%

True-up voorgaande jaren

 

-

0,0%

Impact tariefswijziging latente belastingvordering

 

-33.820

-12,7%

Tarief correctie

 

-25

0,0%

TOTAAL

33.131

12,4%

(Bedragen x € 1.000)

 
Deel deze pagina: