Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Interactie met onze stakeholders

Als Havenbedrijf Rotterdam identificeren we verschillende groepen stakeholders: klanten, strategische stakeholders, medewerkers, omwonenden, publiek en leveranciers. 

Voor de strategische stakeholders geldt het criterium dat ze een groep vertegenwoordigen en mandaat hebben om vanuit die positie te kunnen spreken en besluiten te kunnen nemen. Onder deze groep vallen onder andere onze aandeelhouders, overheden (politiek en ambtelijk) en ngo's (niet- of non-gouvernementele organisatie), maar ook branche- en bedrijfsorganisaties, zoals Deltalinqs (vertegenwoordiging havenbedrijfsleven) en bewonersgroepen.  

Onderstaande afbeeldingen geven onze stakeholderbetrokkenheid weer in 2021. De genoemde frequentie is de minimale frequentie per jaar. Wanneer nodig, vindt vaker overleg plaats. 

Stakeholderbetrokkenheid van overheden in 2021.

Stakeholderbetrokkenheid van niet-overheden in 2021.

Stakeholderdashboard

Dialoog met onze medewerkers

Twee maal per jaar houden we onder onze medewerkers een medewerkersonderzoek, zo ook in 2021. Een goede dialoog met onze medewerkers is belangrijk voor het succes van onze organisatie. De uitkomst was positief en we prijzen ons gelukkig met de positieve score. Lees hier meer over de resultaten van het medewerkersonderzoek.  

Dialoog met onze klanten

De kwaliteit van de dialoog met onze klanten beoordelen we aan de hand van het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO). In het in 2021 gehouden onderzoek beoordeelden onze klanten het Havenbedrijf Rotterdam met een 7,3. Dit is vergelijkbaar met het onderzoek uit 2018, toen beoordeelden de klanten ons met een 7,4. De ligging van de Rotterdamse Haven (toegankelijkheid, faciliteiten) is reden om Rotterdam aan te bevelen. Om de klanttevredenheid verder te vergroten gaan we aan de slag met de aanbevelingen op het gebied van digitalisering, het verder versterken van achterlandverbindingen en het veiliger en schoner maken van de haven.

Stakeholderonderzoek

Eens in de twee jaar laat het Havenbedrijf Rotterdam een Stakeholderonderzoek (SO) uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. In 2021 vond er weer een onderzoek plaats. Het SO biedt inzicht in de manier waarop strategische stakeholders betrokkenheid bij het Havenbedrijf Rotterdam en de haven ervaren. De stakeholdertevredenheid kwam uit op en gemiddelde van 7,2. Dit is lager dan het vorige SO (7,5). Het resultaat laat zien dat stakeholders de invulling van de kerntaken door het Havenbedrijf Rotterdam waarderen, maar dat er ook ruimte is voor verbetering.  Een geluid dat terugkeert is een te weinig zichtbare rol van het Havenbedrijf Rotterdam als het gaat om sociale transitie en het vormen van een attractieve regio.

De algemene tevredenheid van onze stakeholders is belangrijk voor ons. Het draagt bij aan onze missie om samen met klanten en stakeholders duurzame ontwikkeling te realiseren. We willen die goede relatie behouden. Op basis van de resultaten van het stakeholderonderzoek stelt het Havenbedrijf Rotterdam een verbeterplan op. Daarin is maatwerk per accountrelatie leidend.

Dialoog met omwonenden en Nederlands publiek

Om succesvol te zijn en te blijven is een goede reputatie van groot belang voor de Rotterdamse haven en het Havenbedrijf Rotterdam. Een goede reputatie zorgt voor meer begrip, draagvlak en steun bij onze stakeholders en vergroot onze ondernemingsruimte. Een in 2021 door een extern bureau uitgevoerd onderzoek laat zien dat de Rotterdamse haven nog steeds een goede reputatie heeft en een groot draagvlak kent. Er is wel sprake van een lichte daling in reputatie ten opzichte van 2019. Het reputatieonderzoek wordt tweejaarlijks gehouden onder de Nederlandse bevolking en omwonenden van onze haven. Het onderzoek richt zich op reputatie en draagvlak van de haven en Havenbedrijf Rotterdam. De score kent een schaal van 0 tot 100, waarbij een score van boven de 80 uitstekend is en een score tussen de 70 en 80 goed. 

De reputatiescore van 78,5 voor de Rotterdamse haven bij het landelijk publiek is goed, maar nam wel af ten opzichte van 2019 (81,0). Steun voor de 'license to grow' van de Rotterdamse haven nam ook af van 76,0 in 2019 naar 69,3 in 2021. De steun voor de haven neemt op alle vlakken af. Men is minder genegen om de haven aan te raden als woonplek, recreatiegebied of werkplek. Als we kijken naar de Rotterdamse haven op het gebied van energietransitie en duurzaamheid dan vindt het Nederlands publiek dat er nog ruimte voor verbetering is. De verwachtingen op dit gebied zijn hoog. Onder omwonenden scoort de reputatie van de Rotterdamse haven 83,2 en de 'license to grow' 75,6. Omwonenden zijn iets positiever, maar zien ook ruimte voor verbetering zeker op het gebied van veiligheid. 

Ook de reputatie van het Havenbedrijf Rotterdam is onderzocht. We scoorden 78,1 op het gebied van reputatie onder omwonenden. Het Nederlands publiek waardeerde ons met een 75,1 op het gebied van reputatie. Dit zijn lagere cijfers dan uit het laatste onderzoek. Ook hier speelden veiligheid en duurzaamheid een rol. 

Onze reputatie en 'license to grow' is belangrijk en heeft onze voortdurende aandacht. De resultaten van het reputatieonderzoek vragen wel om een aantal focuspunten: 

  • Investeren in de leefomgeving in en om de haven om te laten zien hoe aantrekkelijk de regio is om in te wonen en te werken.

  • Criminaliteit beïnvloedt het beeld van de haven in negatieve zin. Als Havenbedrijf Rotterdam kunnen we laten zien dat het criminaliteitsprobleem hoog op de agenda staat en dat we met verschillende partijen samen werken om de veiligheid te waarborgen. 

  • Blijvend informeren over wat we doen op het gebied van verduurzamen van de haven. 

Dialoog met leveranciers

Onze leveranciers leveren een belangrijke bijdrage aan het succesvol behalen van de hoofddoelstellingen; ze helpen ons ook om in te kunnen spelen op en gebruik te kunnen maken van veranderingen in de markt. De dialoog met leveranciers voeren wij enerzijds tijdens het tenderen, anderzijds meer specifiek per marktsegment. Op het gebied van aanbestedingen sorteren we vaak voor om meer input van de markt te krijgen door middel van marktconsultaties en engineering & construct contracten. Dit gebeurt vooral bij grote infrastructurele projecten. Onze dialogen met leveranciers worden goed gewaardeerd, ook om innovaties mogelijk te maken. Hoewel ook 2021 een COVID-19 jaar was, is de samenwerking op een aantal fronten versterkt. 

We maken onderscheid in de volgende categorieën leveranciers: natte infra, droge infra, baggeren, advies-, onderzoeks- en ingenieursdiensten, ICT en data, vastgoed, inhuur en corporate diensten.

Deel deze pagina: