Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslaggevingsgrondslagen 

Het jaarverslag ontwikkelden we aan de hand van de meest recente richtlijnen en standaarden, alsmede enkele duurzaamheidskaders en verwachtingen vanuit samenwerkingsverbanden. Een selectie lichten we hieronder kort toe. 

Richtlijnen en standaarden

GRI-Standards 

Het GRI is wereldwijd een toonaangevende organisatie voor duurzaamheidsverslaggeving. GRI gaat uit van het materialiteitsprincipe: men rapporteert uitgebreider over onderwerpen die de organisatie en haar stakeholders als materieel aanmerken. De materiële onderwerpen koppelen we waar mogelijk aan gestandaardiseerde GRI-disclosures, samengevat in de GRI Content Index. Het verslag is opgesteld in overeenstemming met GRI Standards 2016: Kernachtige (Core) optie. 

Corporate Governance Code 

Hoewel het Havenbedrijf Rotterdam niet beursgenoteerd is, voldoet de inrichting van ons bestuursmodel aan de Nederlandse Corporate Governance Code.

EU-richtlijn over niet-financiële informatie (NFRD)

De EU-richtlijn (2014/95/EU) voor grote 'organisaties van openbaar belang' (OOB's) over het rapporteren van niet-financiële informatie is in 2017 in Nederlandse wetgeving omgezet. Het Havenbedrijf Rotterdam is niet geclassificeerd als OOB, maar heeft ervoor gekozen om aan deze richtlijn te voldoen. Daarom rapporteert het Havenbedrijf Rotterdam, in verschillende onderdelen van het verslag, over het beleid en resultaten ten aanzien van milieu, sociaal en personeel, mensenrechten, anticorruptie en diversiteit. Het jaarverslag voldoet hiermee aan deze richtlijn.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

In 2021 is een voorstel gedaan in de Europese Commissie tot een wijziging van de NFRD. Het doel is ervoor te zorgen dat bedrijven beter inzicht geven in hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties. Voor zover nu bekend, zullen vanaf 2023 de eerste bedrijven verplicht zijn te rapporteren over de sociale- en milieu impact van hun bedrijfsactiviteiten, waaronder het klimaat. Het Havenbedrijf Rotterdam volgt de ontwikkelingen op de voet en zal, wanneer deze beschikbaar zijn, de rapportagestandaarden implementeren.

EU Taxonomie voor duurzame activiteiten

Het Havenbedrijf Rotterdam volgt de ontwikkelingen rondom de EU-taxonomieverordening (EU/2020/852) en gedelegeerde handelingen nauwlettend. De verwachting is dat vanaf 2023 inzicht geboden kan worden in hoeverre onze activiteiten opgenomen zijn in de EU Taxonomie, in welke mate deze vertegenwoordigd zijn in onze omzet, CAPEX en specifieke onderdelen van de OPEX en of onze activiteiten voldoen aan de technische screening criteria. Het onderzoek hiernaar is reeds gestart.

Duurzaamheidskaders en samenwerkingsverbanden

Sustainable Development Goals 

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties vormen het internationale referentiepunt voor duurzame ontwikkeling voor alle landen in de wereld. In het afgelopen jaar brachten we focus aan in de doelstellingen waar we als het Havenbedrijf Rotterdam aan willen bijdragen. Van de dertien relevante SDG’s maakten we een selectie van vijf SDG’s. Deze SDG’s krijgen in ons verslag extra aandacht. Lees hier meer over onze bijdrage aan de SDG's. 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures 

De Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) geeft principes en richtlijnen uit voor bedrijven om te rapporteren over klimaatgerelateerde risico’s. Het Havenbedrijf Rotterdam erkent het belang van transparantie rondom klimaatgerelateerde risico's en kansen. Vandaar dat we de elementen langs onze rapportage hebben gelegd en hebben samengevat. Lees hier meer over de aanbevelingen van de TCFD. 

World Business Council for Sustainable Development

Het Havenbedrijf Rotterdam is lid van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Dit is een internationale, CEO-geleide organisatie van ongeveer 200 vooraanstaande bedrijven, die samen de transitie naar een duurzamere wereld versnellen. Het WBCSD-lidmaatschap biedt ons de gelegenheid om kennis uit te wisselen en mondiale waardeketens te integreren. 

De WBCSD verwacht van haar leden dat zij vanaf eind 2022 voldoen aan 5 lidmaatschapscriteria op de onderwerpen klimaat, natuur & biodiversiteit, mensenrechten, inclusiviteit en transparantie.

Deel deze pagina: