Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Belangrijke trends

Belangrijke trends en ontwikkelingen hebben invloed op de wereld om ons heen en daarmee op de toekomst van de haven. Ze stellen eisen aan de manier waarop het Havenbedrijf Rotterdam het haven- en industriecomplex ontwikkelt en ze bieden kansen.

Economie & geopolitiek

De onzekerheden als gevolg van geopolitieke verschuivingen nemen toe. China wordt steeds meer een zwaartepunt op zowel economisch als politiek niveau. Daarnaast kan met het Belt & Road initiatief nieuwe concurrentie om het Europese achterland ontstaan. Ook Rusland speelt een belangrijke geopolitieke rol. De beoogde en al deels aangelegde gaspijpleiding Nord Stream 2 is Europees gezien nog steeds een politieke splijtzwam.

Groeiend protectionisme en handelsconflicten hebben invloed op wet- en regelgeving die vrije handel beperkt. In Europa speelt ook de Brexit een rol. De COVID-19-pandemie kan als katalysator van deze ontwikkelingen fungeren en de economie structureel veranderen. De kans bestaat dat de wereldhandel complexer wordt.

Logistiek

E-commerce is een aanjager van het belang van een efficiënte en betrouwbare transport- en leveringsketen, inclusief opslagcapaciteit. Dit effect wordt versterkt door COVID-19.

COVID-19 kan de globalisering transformeren. Mogelijk kiezen bedrijven voor meer (regionale) diversifiëring van hun keten ('nearshoring'), waarbij productie en consumptie dichter bij elkaar plaatsvinden. ‘Just in time’ zou ‘just in case’ kunnen worden, met groeiende behoefte aan opslagcapaciteit en inzicht in locatie van lading als gevolg.

Energie- en grondstoffentransitie

De energie- en grondstoffenvoorziening zal op fundamentele manier wijzigen. Rotterdam is nu vooral een fossiele haven, maar de transitie naar een meer duurzame haven is ingezet. We starten met het verhogen van de efficiency van het energiegebruik. Vervolgens komt de verduurzaming van het energiegebruik door de industrie aan bod en tot slot volgt de vernieuwing van het grond- en brandstoffensysteem. Dit hoeft niet per se volgtijdelijk te zijn.

Er wordt een stijgende vraag verwacht naar alternatieve energiedragers, brand- en grondstoffen. Een mooi voorbeeld is waterstof. Het gebruik ervan kan in een stroomversnelling komen als energie van de 21e eeuw. Dit heeft een grote ruimtelijke impact.

Digitalisering en technologie

Steeds verdergaande digitale informatie-uitwisseling zorgt er onder meer voor dat productie- en transportprocessen nog meer op elkaar afgestemd en verticaal geïntegreerd kunnen worden. Dit leidt ook tot steeds meer gebruik van online platformen die vraag en aanbod bij elkaar brengen en met de traditionele activiteiten concurreren. Er is in groeiende mate sprake van spanningen tussen digitale kansen enerzijds en privacy- of security-overwegingen anderzijds.

Ontwikkelingen als robotisering, artificial intelligence en 3D-printing hebben een groeiende rol in het nieuwe concurrentiespeelveld. Dit zal een wereldwijd effect hebben op grondstofstromen en vestigingslocaties.

Maatschappij

Hoewel de Verenigde Naties nog een bevolkingsgroei in de wereld verwacht, voorzien we in Europa een krimp van de bevolking en zal de samenstelling door vergrijzing veranderen. Ook zullen meer mensen in een stedelijke omgeving wonen in de economisch sterkste regio’s.

We zien een toename in maatschappelijke druk op het nemen van klimaatactie. Consumenten nemen factoren als gezondheid en duurzaamheid steeds vaker mee in de consumptiekeuze. Dit leidt onder andere tot investeringen in verduurzaming. Op termijn voorzien we een verschuiving richting circulaire processen, wat internationale grondstofstromen beïnvloedt.

Op de arbeidsmarkt is het tekort aan geschikt personeel een blijvend issue in veel sectoren. Voor de arbeidsmarkt worden duurzame en flexibele inzetbaarheid, nieuwe vaardigheden, intersectorale samenwerking, talentontwikkeling en instroom van (inter)nationaal talent belangrijker. De transitie zal de vraag naar andere of nieuwe expertise, zoals breed inzetbare technici, doen toenemen.

Deel deze pagina: