Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ondernemingsstrategie

Onze visie op de toekomst en de eerder besproken trends en ontwikkelingen leiden tot een nieuwe ondernemingsstrategie 2020 – 2024. Het creëren van economische en maatschappelijke waarde betekent dat we onze kernactiviteiten goed moeten uitvoeren en onze bronnen optimaal moeten benutten. Centraal in de drie vastgestelde speerpunten van de nieuwe strategie staat het genereren van impact die verder gaat dan volume vergroten. Het gaat ook om relevantie en kwaliteit. Door in te zetten op de drie speerpunten dragen we bij aan de visie van het Havenbedrijf Rotterdam van een haven waarin onze klanten succesvol kunnen ondernemen.

Slimme partner in logistieke ketens

We werken hard aan beschikbaarheid van informatie en het gebruik van data. Voorbeelden hiervan zijn PortXchange en Nextlogic. Dit laatste voorbeeld is een initiatief om via een centrale planningstool de afhandeling van containerbinnenvaart te verbeteren. Naast de beschikbaarheid van informatie blijft de uitstekende bereikbaarheid van de Rotterdamse haven en het achterland belangrijk. Daaronder vallen onze inspanningen voor de verbetering van (spoor)verbindingen langs de voor Rotterdam relevante Europese vervoercorridors. We investeren ook in de ontwikkeling en het onderhoud van terreinen, openbare infrastructuur (waterwegen, spoorwegen, weginfrastructuur en pijpleidingen) en klantspecifieke infrastructuur (zoals kademuren en aanlegsteigers). We besloten in 2020 bijvoorbeeld ruim twee kilometer kademuur te bouwen in de Amaliahaven op de Maasvlakte. Duurzaam transport hoort ook bij onze slimme aanpak. Waar mogelijk verminderen wij energieverbruik en stimuleren we het gebruik van schonere brandstoffen. Met deze slimme strategie werken we aan het versterken van onze concurrentiepositie en zorgen we ervoor dat meer 'lading' voor Rotterdam kiest.

Versneller van duurzaamheid in de haven

Als ‘versneller van duurzaamheid in de haven’ ligt de waardecreatie in het innemen van nieuwe rollen. Energie- en CO2-infrastructuur zijn een onmisbaar instrument om de Rotterdamse haven versneld te verduurzamen en toekomstige relevantie van het haven- en industriecomplex te garanderen. Het Havenbedrijf Rotterdam treedt op als projectontwikkelaar die de uitbreiding ontwikkelt van energie-infrastructuur voor waterstof, warmte, stoom en CO2. Als versneller van duurzaamheid in de haven verbinden wij partners, stellen we ruimte ter beschikking en investeren we waar nodig voor de markt uit. Porthos voor opvang en opslag van CO2 en onze inspanningen voor een waterstof-backbone in de haven zijn hier voorbeelden van. Daarnaast zetten we in op het uitbouwen van onze positie als productielocatie in de waardeketen van toekomstbestendige, duurzame activiteiten. We zetten in op waardeketens voor hernieuwbare brand- en grondstoffen met onder andere de productie van synthetische en biofuels en chemische recycling van plastic. Daarnaast ondersteunt onze wereldwijde data-uitwisseling de planning van vervoersbewegingen. Hier komen onze rollen als slimme partner in de logistieke keten en versneller van duurzaamheid in de haven optimaal samen. 

Onze inzet als versneller van de duurzaamheid in de haven moet leiden tot een CO2-reductie van -49% ten opzichte van 1990 in 2030. We zijn dan op weg naar CO2-neutraliteit in 2050, weten toekomstbestendige ladingstromen en activiteiten aan te trekken en kunnen rendabel investeren in verduurzaming.

Ondernemende en slagvaardige organisatie

We stellen hoge eisen aan de effectiviteit en klantgerichtheid van onze organisatie. Een interdisciplinaire aanpak, goede interne en externe samenwerking en een duidelijke focus dragen eraan bij dat waar te maken. We werken effectief, efficiënt, ondernemend en proactief. Dit doen we op basis van goede beschikbaarheid en hoge kwaliteit van data die nodig zijn voor het nemen van juiste beslissingen. Onze inzet als ondernemende en slagvaardige organisatie moet ertoe leiden dat we de kwaliteit en wendbaarheid van de organisatie verder verbeteren, de operationele kosten en kapitaaluitgaven beheersen en dat we de klantgerichtheid en effectiviteit van de organisatie verder verhogen.

Deel deze pagina: