Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Stakeholderdialoog

In deze transitieperiode is het van groot belang om met klanten en andere stakeholders samen te werken om de afgesproken doelen te verwezenlijken. Het aangaan van duurzame relaties met omgevingspartijen is om die reden breed binnen het Havenbedrijf Rotterdam verankerd. De dialoog aangaan, waarbij er oprechte interesse is voor de belangen van stakeholders en waarbij het de inzet is om tot een win-winsituatie te komen, staat hierbij centraal.

Wij identificeren verschillende groepen stakeholders: klanten, strategische stakeholders, medewerkers, omwonenden, publiek en leveranciers.

Voor de strategische stakeholders geldt het criterium dat ze een groep vertegenwoordigen en mandaat hebben om vanuit die positie te kunnen spreken en besluiten te kunnen nemen. Onder deze groep vallen onder andere onze aandeelhouders, overheden (politiek en ambtelijk) en ngo's (niet- of non-gouvernementele organisatie), maar ook branche- en bedrijfsorganisaties, zoals Deltalinqs (vertegenwoordiging havenbedrijfsleven) en bewonersgroepen.

Strategisch omgevingsmanagement

Voor het contact met onze strategische stakeholders werken we onder andere met Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Door onze vroegtijdige interesse in de belangen van stakeholders en het zoeken naar zoveel mogelijk wederzijdse winst is SOM erop gericht problemen te voorkomen en ze, wanneer ze er al zijn, effectief op te lossen. Deze regelmatige dialoog draagt eraan bij dat we eventuele zorgen in het proces al vroeg zichtbaar maken.

Ons Waakvlamprogramma is als onderdeel van het SOM één van de middelen om de dialoog met de strategische stakeholders te voeren. Binnen dit programma overleggen we gemiddeld twee keer per jaar met stakeholders. Iedere stakeholder heeft een accounthouder vanuit het Havenbedrijf Rotterdam. De accounthouder is het eerste (maar niet het enige) aanspreekpunt en heeft een overzicht van de dossiers en issues. De stakeholders uit het Waakvlamprogramma hebben ook een lid van de Algemene directie als gesprekspartner. Naar de ervaringen en kwaliteit van deze dialoog wordt periodiek onderzoek gedaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Op basis hiervan zoekt het Havenbedrijf Rotterdam naar verbetermogelijkheden.

Stakeholderbetrokkenheid in 2020

De in de tabel genoemde frequentie is de minimale frequentie per jaar. Wanneer nodig, vindt vaker overleg plaats.

Dialoog over strategie en beleid

Zoals uit de agendapunten in bovenstaande figuren blijkt, spreken wij met onze stakeholders over onze lange termijnstrategie, ons beleid, onze doelen en prioriteiten. De nieuwe Havenvisie is als strategische ‘stip op de horizon’ opgesteld, in nauwe samenspraak met stakeholders. Over het realiseren van de doelen van de Havenvisie vindt structureel overleg met stakeholders plaats, zoals hierboven al toegelicht. Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals is direct verbonden met onze speerpunten en materiële thema's. Hiermee verweven we de SDG's met de dialoog die wij voeren met onze stakeholders.

Onderstaand een greep uit de uitkomsten van de dialoog met stakeholders in 2020:

Human capital
 • Met de partners binnen het LeerWerkAkkoord (LWA) Haven zijn fysieke leer- en experimenteeromgevingen ontwikkeld. U leest er hier meer over.

 • Met de Zuid-Hollandse partners is in EBZ (Economic Board Zuid-Holland) verband binnen de Taskforce Human Capital Zuid-Holland een jongerenwerkplan en internationaliseringsproject ontwikkeld, waarmee alle partijen de kansen voor jongeren en internationals op de arbeidsmarkt willen vergroten binnen de provincie Zuid-Holland.

 • Samen met diverse partijen, zoals Rotterdam Werkt wordt er geïnvesteerd in wendbaarheid en flexibiliteit van medewerkers, wordt er kennis en kunde uitgewisseld op het gebied van een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en geven partners speciale aandacht aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. U leest er hier meer over.

Energietransitie
 • Het Havenbedrijf Rotterdam heeft met andere deelnemende havens in het World Ports Climate Action Program (WPCAP) de ambitie bevestigd om klimaatverandering tegen te gaan. In juni 2020 hebben de CEO’s een serie afspraken gemaakt op het gebied van efficiëntie, power-to-ship, duurzame brandstoffen, op- en overslagmaterieel en beleidsmaatregelen. Het WPCAP werd op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam in september 2018 opgericht tijdens een wereldwijde klimaatconferentie in San Francisco. Andere havens die zich bij het netwerk hebben aangesloten zijn: Long Beach, Los Angeles, New York / New Jersey, Vancouver, Antwerpen, Barcelona, Valencia, Gotenburg, Hamburg, HAROPA port Le Havre en Yokohama.

 • De Rijkscommissie ‘Buisleidingenbundel’ (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, industriecluster Chemelot, het Havenbedrijf Rotterdam en in samenwerking met provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg) heeft een gezamenlijk plan opgesteld voor een energie buisleidingenbundel (onder andere voor waterstof) van Rotterdam, via Chemelot naar Noordrijn-Westfalen. In het verlengde hiervan heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze investering voor het Groeifonds ingediend.

 • Met de Zuid-Hollandse partners in EBZ-verband is een regionale waterstofpropositie ontwikkeld, waarmee alle partijen de kansen voor waterstof uitdragen die Zuid-Holland biedt. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, Economic Board Zuid-Holland, Innovation Quarter en Stedin om de waterstofpropositie nationaal en internationaal uit te dragen. U leest er hier meer over.

Leefomgeving, milieu en veiligheid
 • Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen met regiopartners de problematiek van de verzanding van de kust van Zuid-Hollandse eilanden te onderzoeken. In het onderzoek worden de effecten van de kustmorfologie in de Haringvlietmonding in kaart gebracht. Twaalf partijen hebben de overeenkomst ondertekend: de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne, waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en Recreatieschap Voorne-Putten.

 • De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam gaan gezamenlijk walstroom voor zeeschepen uitrollen. Doel is dat in 2030 een groot deel van de zeeschepen ‘aan de stekker’ gaat als ze aan de kade liggen. U leest er hier meer over.

 • Door het ondertekenen van de ‘Pledge Operation Clean Sweep’ steunt het Havenbedrijf Rotterdam de industrie in de haven om plastic korrelverlies in het milieu te voorkomen. Dat doen we onder andere door bedrijven bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en door de dialoog met overheden, ngo’s en andere stakeholders te faciliteren. U leest er hier meer over.

 • Wegwijzer vergunningaanvragen havengebied. Om bedrijven in de Rotterdamse haven te helpen, hebben het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken een wegwijzer opgesteld over de vergunningplicht van milieubelastende activiteiten. De Omgevingswet die in 2022 in werking treedt, bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wegwijzer brengt helder in kaart wat er straks gaat veranderen. 

Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Den Haag, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een samenwerkingsverband ondertekend onder de naam 'BEREIK!', om de regio blijvend bereikbaar te houden via verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement.

 • In 2020 heeft het Havenbedrijf Rotterdam met de partners in het MIRT-Goederenprogramma (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RWS, de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Brabant en Limburg) een Toekomstagenda gemaakt voor het goederenvervoer op de belangrijkste corridors Oost en Zuidoost. Hierin hebben deze partijen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat maatregelen afgesproken voor efficiënt, betrouwbaar en duurzaam goederenvervoer via alle modaliteiten. U leest er hier meer over.

 • In 2020 heeft het Havenbedrijf Rotterdam verschillende bijeenkomsten met stakeholders georganiseerd voor de nieuwe bereikbaarheidsstrategie die het Havenbedrijf Rotterdam in 2021 presenteert. Hierin beschrijven wij de belangrijkste opgaven op de goederencorridors vanaf 2030 en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft deze bijeenkomsten benut om gedachten en ideeën van stakeholders, zoals overheden en brancheorganisaties, te krijgen en te verwerken.

Stakeholderdashboard Havenbedrijf Rotterdam

Stakeholderdashboard Havenbedrijf Rotterdam

Dialoog met onze medewerkers

Een goede dialoog en wisselwerking met onze medewerkers is belangrijk voor het succes van onze organisatie. In 2020 hielden we een organisatiebreed medewerkersonderzoek. Tevens hielden we in mei een speciaal COVID-19-medewerkersonderzoek. We prijzen ons gelukkig met de positieve score. Lees hier meer over de resultaten van het medewerkersonderzoek.

Dialoog met onze klanten

De kwaliteit van de dialoog met onze klanten beoordelen we aan de hand van het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO). In het laatstgehouden onderzoek (2018) beoordeelden onze klanten het Havenbedrijf Rotterdam met een 7,4. Klanten zijn tevreden over het individueel klantcontact met onze medewerkers, de betrokkenheid en de vakkennis. Ontzorgen noemen onze klanten als één van de verbeterpunten. Onder normale omstandigheden hadden we in 2020 een nieuw Klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Dit doen we nu in 2021.

Stakeholderonderzoek

Eén keer in de drie jaar laat het Havenbedrijf Rotterdam een Stakeholderonderzoek (SO) uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het volgende onderzoek zal in 2021 plaatsvinden. Het SO biedt inzicht in de manier waarop stakeholders betrokkenheid bij het Havenbedrijf Rotterdam ervaren. In het laatstgehouden SO van 2018 kwam de stakeholdertevredenheid uit op een gemiddelde van 7,5. Dit resultaat laat zien dat stakeholders de invulling van de kerntaken door het Havenbedrijf Rotterdam waarderen.

Wij zijn trots op de algemene tevredenheid en het enthousiasme onder onze strategische stakeholders. De algemene tevredenheid is voor ons belangrijk en draagt bij aan de realisatie van de missie van het Havenbedrijf Rotterdam om samen met klanten en stakeholders duurzame ontwikkeling te realiseren. We streven er als Havenbedrijf Rotterdam naar om een goede relatie te houden. Zo continueren we het functioneren van het Waakvlamprogramma en willen we onze activiteiten met name kwalitatief versterken. Het gaat hierbij zowel om de kwaliteit van de dialoog als om de samenwerking met stakeholders. Daarnaast zetten we de overkoepelende en projectoverstijgende gebiedsdialogen voort, waarin de wederzijdse maatschappelijke en economische meerwaarde van de haven en de regio centraal staan. 

Dialoog met omwonenden/Nederlands publiek

Een in 2019 door een extern bureau uitgevoerd onderzoek laat zien dat de Rotterdamse haven nog steeds een uitstekende reputatie heeft en een groot draagvlak kent. Dit reputatieonderzoek wordt tweejaarlijks gehouden onder de Nederlandse bevolking en onder omwonenden van onze haven. Het betreft onderzoek naar reputatie en draagvlak van zowel de haven als het Havenbedrijf Rotterdam. Er wordt gescoord op een schaal van 0 tot 100, waarbij een score van boven de 80 uitstekend is. De reputatiescore van 81,0 voor de Rotterdamse haven bij het landelijk publiek is hoog. Onder de omwonenden van de Rotterdamse haven is het reputatiecijfer hoger dan landelijk: 86,6. Het onderzoek laat een grote trots op de haven zien, waardering voor de economische en maatschappelijke waarde en een verbeterd gevoel over de leefomgeving en veiligheid. Aandachtspunten zijn er ook. De bekendheid van de Rotterdamse haven onder het Nederlandse publiek is nog laag en er valt nog te werken aan het beeld dat de omgeving van de haven geen mooie, prettige en veilige plek is om te wonen of te recreëren, maar vooral een plek is om te werken.

Ook de reputatie van het Havenbedrijf Rotterdam is onderzocht. We scoorden 81,3 op het gebied van reputatie onder omwonenden. Onder het Nederlands publiek is de reputatiescore 78,1.

Om onze goede reputatie te behouden, blijven we inzetten op omgevingscommunicatie en profileren we de haven bij een groter publiek. Middels het ‘Beleef de haven programma’ brengen we de haven dichterbij de mensen. FutureLand, de Wereldhavendagen en de Havenkrant zijn hier goede voorbeelden van. Lees hier meer over verbinding stad en haven.

In 2021 wordt een nieuw onderzoek gehouden.

Dialoog met leveranciers

Onze leveranciers leveren een belangrijke bijdrage aan het succesvol behalen van de hoofddoelstellingen; ze helpen ons ook om in te kunnen spelen op en gebruik te kunnen maken van veranderingen in de markt. De dialoog met leveranciers voeren wij enerzijds langs een gemeenschappelijke lijn, anderzijds meer specifiek per marktsegment.

Op het gebied van aanbestedingen wordt vaak voorgesorteerd om meer input van de markt te verkrijgen, met name bij grote infrastructurele projecten, door middel van marktconsultaties en engineering & construct contracten. Onze dialogen met leveranciers worden goed gewaardeerd, ook om innovaties mogelijk te maken. We maken onderscheid in de volgende categorieën leveranciers: natte infra, droge infra, baggeren, advies-, onderzoeks- en ingenieursdiensten, ICT en data, vastgoed, inhuur en corporate diensten.

Medezeggenschap

Bij het Havenbedrijf Rotterdam wordt de medezeggenschap van werknemers op een moderne manier gerealiseerd in een constructieve samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de ondernemingsraad (OR), waarbij de OR vroegtijdig wordt betrokken in de besluitvormingsprocessen. Naast de OR is er voor de operationele afdelingen die onder de Divisie Havenmeester vallen een afzonderlijke onderdeelcommissie (OC) ingesteld.

De OR benoemde eerder de volgende speerpunten voor de zittingsperiode 2019-2023:

 • Integrale veiligheid;

 • Zichtbaarheid OR;

 • Beoordeling door de leidinggevende;

 • Digitalisering in het DNA van de medewerker.

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, waarin ook de OR zich snel aan de nieuwe omstandigheden wist aan te passen. Het online vergaderen bleek effectief te kunnen. De OR behandelde in totaal 31 instemmingsaanvragen en 10 adviesaanvragen, waaronder veel spoedeisende aan COVID-19 gerelateerde aanpassingen van HR-richtlijnen.

De OR stemde dit jaar in met onder meer:

 • Een nieuwe organisatie van de commerciële afdeling;

 • Het in eigen huis halen van de onderhoudsdienst VTS; 14 medewerkers die in dienst waren van Sperry Marine zijn benaderd om in dienst te treden bij het Havenbedrijf Rotterdam;

 • Beleid bedrijfsauto’s die het privégebruik van de bedrijfsauto’s verbiedt om naheffing van loonbelasting bij de werknemers te voorkomen.

Verder overlegde de OR met de bestuurder over onder meer:

 • Toekomstig werken binnen het Havenbedrijf Rotterdam ('hybride werken');

 • Organisatiebeschrijving D⁢

 • Het uitbesteden van de reprografie;

 • Parkeerbeleid;

 • Collectieve ADV-dagen;

 • COVID-19;

 • Jaarplan 2021.

Het Jaarplan 2021 bevat de vertaling van de ondernemingsstrategie naar concrete doelstellingen, KPI’s en acties voor 2021. De OR heeft geen formeel advies- of instemmingsrecht. In de laatste Overlegvergadering is het Jaarplan 2021 met de bestuurder besproken aan de hand van drie thema’s: ‘Kwaliteit en wendbaarheid van medewerkers’, ‘Investeringen in digitalisering en energietransitie’ en ‘Ontwikkeling van het marktaandeel van Rotterdam’.

De OR kijkt terug op een goede samenwerking met zijn overlegpartners, waardoor er voor de organisatie en medewerkers goede resultaten zijn behaald.

Deel deze pagina: