Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financiële resultaten en investeringsportfolio

Om blijvend in staat te zijn om als ondernemende ontwikkelaar te investeren in de haveninfrastructuur en in te spelen op de kansen die de energietransitie en digitalisering met zich meebrengen, is voldoende investerend vermogen voor het Havenbedrijf Rotterdam belangrijk. De financiële ruimte om te kunnen investeren, is onder andere afhankelijk van de operationele opbrengst- en kostenontwikkeling, het rendement op onze investeringen, de omvang van ons investeringsportfolio (gepland, in realisatie en voltooid) en de afspraken met verschaffers van eigen en vreemd vermogen.

Solide resultaat

In 2020 hielden we onze financiële gezondheid vast. Onze omzet van 753,3 miljoen euro nam ten opzichte van 2019 toe met 6,6%. Het resultaat voor belasting bedraagt 272,6 miljoen euro en is daarmee 31,6 miljoen euro (13%) hoger dan in 2019. Deze toename komt door hogere opbrengsten uit contracten. 

Focus op strategische thema's

In 2020 maakten we net als in de afgelopen jaren extra budget vrij voor onze strategische thema’s: energietransitie, digitalisering en innovatie. Het doel achter deze budgetruimte is het versneld ontwikkelen van de kansen die de strategische thema’s de Rotterdamse haven bieden.

Investeringsportfolio

In 2020 investeerden we 265,8 miljoen euro, waarvan 257,5 miljoen euro (bruto) in materiële vaste activa en 8,3 miljoen euro in financiële vaste activa. Onze investeringen zien toe op de ontwikkeling van infrastructuur voor onze nieuwe en bestaande klanten en de ontwikkeling van het maatschappelijk karakter van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Investeringen voor nieuwe en bestaande klanten leiden tot een direct financieel rendement. Voor de investeringen in het publieke domein is dit niet het geval. Wij bewaken de balans tussen beide. In 2020 investeerden we in havenontwikkeling, energietransitie, digitalisering en in internationale havenontwikkeling.

De haven van de toekomst draait om het realiseren van plannen die verder gaan dan infrastructurele ontwikkelingen; het gaat ook om (commerciële) digitalisering, energietransitie, (inter)nationale allianties, inclusief nieuwe verdienmodellen die daar mee gepaard gaan. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft ambitieuze doelstellingen op deze gebieden. Er zijn kansen en ons portfolio wordt hierdoor rijker en ook complexer.

Alle ratio's voldoen ruim aan de normwaarden

Het Havenbedrijf Rotterdam stuurt op een financiële positie passend bij tenminste een A-rating om de investeringsambities waar te maken en bij onverwachte tegenwind bedrijfsactiviteiten te kunnen blijven uitvoeren. Op basis van ons lange termijn financieringsmodel zijn onze kasstromen positief. De verwachting is dat de hoeveelheid vreemd vermogen van het Havenbedrijf Rotterdam op de lange termijn ongeveer op het huidige niveau blijft. Hierbij vullen wij onze financiering in met een mix van leningen en kapitaalmarktproducten. De belangrijkste financiële ratio’s die wij volgen zijn: netto schuld ten opzichte van de EBITDA, de solvabiliteit en de interest coverage ratio. Alle ratio’s voldoen ruim aan de normwaarden, zoals opgenomen in de financieringscontracten. In 2020 hebben we 70 miljoen euro vreemd vermogen aangetrokken om onze werkkapitaalpositie te versterken. Inmiddels hebben we hier ook al weer 25 miljoen euro van terugbetaald. 

Deel deze pagina: