Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam wil de haven van Rotterdam ontwikkelen tot de plaats waar de energietransitie vorm krijgt. De bedrijven in de Rotterdamse haven stoten veel CO2 uit, maar hebben ook veel kennis van energie, energie-intensieve productieprocessen en CO2-reductie. Dat maakt de haven van Rotterdam bij uitstek geschikt om internationaal koploper te zijn in het ontwikkelen en het grootschalig toepassen van technieken om CO2-uitstoot van de industrie tot vrijwel nul terug te brengen. We jagen aan, betrekken externe deskundigheid en smeden sterke coalities.

Ook in 2020 werkten we aan innovaties in de praktijk en pasten we nieuwe technieken toe. Wij zien de energietransitie niet als het eind van een industrietijdperk, maar als het begin van een nieuwe en duurzame economie. De in 2020 door ons geïntroduceerde Startmotor speelt hierin de komende jaren een belangrijke rol.

Als indicator voor duurzaam ondernemen in de haven monitoren we de CO2-uitstoot in het haven- en industriecomplex (HIC) van Rotterdam. We meten de jaarlijkse CO2-uitstoot van het HIC en vergelijken deze met de doelstelling van het actuele jaar. Onze doelstelling voor 2030 is een afname van de uitstoot van CO2 in het HIC van 49% ten opzichte van 1990 (20,6 Mton). Wij streven dus een reductie na ten opzichte van de uitstoot in 1990 van 10,1 Mton.

Voor 2019 bedroeg de doelstelling voor deze KPI de uitstoot van 1990 + 4,2 Mton (24,8 Mton). Het gerapporteerde cijfer loopt een jaar achter. De gerealiseerde CO2-uitstoot van het HIC in 2019 kwam uit op 25,3 Mton. Dat is gelijk aan de uitstoot van 1990 + 4,7 Mton. We hebben hiermee onze doelstelling voor deze KPI niet gehaald.

De CO2-uitstoot van de industrie in de haven van Rotterdam laat in de afgelopen drie jaar met een reductie van 5,3 Mton (2016: 30,6 Mton) wel een duidelijke neerwaartse trend zien.

Havenbedrijf Rotterdam KPI energietransitie. CO2 reductie HIC

Drie stappen

Uitgangspunt bij de energietransitie is het in 2018 gepresenteerde rapport van de regionale industrietafel voor het Nationaal Klimaatakkoord: ‘In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam- Moerdijk’. Hierin staan concrete plannen die het Rotterdamse haven- en industriecomplex in lijn zullen brengen met lokale, nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Stap 1

De industrie gaat stap voor stap naar CO2-neutraal. In stap 1 neemt de industrie efficiency-maatregelen. Restwarmte wordt gebruikt om woningen, bedrijfsgebouwen en kassen te verwarmen. CO2 wordt afgevangen en opgeslagen onder de Noordzee. Deze ontwikkelingen vragen de komende jaren veel extra infrastructuur, zoals pijpleidingen en kabels.

Stap 2

Stap 2 is het veranderen van het energiesysteem. In plaats van olie en gas te gebruiken voor verhitting, zal de industrie overstappen op elektriciteit en (groene) waterstof. Daarvoor is veel en betaalbare elektriciteit nodig uit bronnen als wind en zon.

Stap 3

Bij deze stap gaat het om vervanging van fossiele grondstoffen. Dit kan door gebruik van biomassa, gerecyclede materialen, groene waterstof en CO2.

Havenbedrijf Rotterdam energietransitie in drie stappen

Duurzaam transport

Naast de industrie zal ook het transport van goederen naar, in en van het havengebied klimaatvriendelijk moeten worden. Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt activiteiten om de logistieke sector te helpen de CO2-uitstoot te verminderen. Voorbeelden van projecten staan beschreven in stap 2.

Havenbedrijf Rotterdam energietransitie infrastructuur
Deel deze pagina: