Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategische risico's

Hieronder vallen risico’s die een belemmering vormen voor de realisatie van de ondernemingsstrategie en/of ons bestaansrecht. Ze omvatten onder andere onzekerheden die betrekking hebben op of gepaard gaan met ontwikkelingen in ons concurrerend vermogen en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

STRATEGISCH RISICO

MAATREGEL

Toprisico 4: Hoge ketenkosten

De Rotterdamse haven is vanwege hoge ketenkosten niet aantrekkelijk voor partijen om zich er te vestigen en/of goederen over te slaan. Lading vermindert en klanten gaan/blijven weg. Hierdoor verslechtert de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.

 • Investeren in infrastructuur in de haven en achterlandtransport

 • Opzetten en realiseren digitaliseringsinitiatieven

 • Opzetten en realiseren energietransitie-initiatieven

 • Overleg voor gelijk speelveld met andere (Europese) havens

 • Segmentspecifieke maatregelen zoals faciliteren efficiëntie aanpak containerbinnenvaart

Toprisico 5: Congesties in en rond de haven

De beschikbare infrastructuur is niet in staat om de marktvraag op het gebied van achterlandtransport te faciliteren. De resulterende congestie in en rond de Rotterdamse haven heeft een negatieve impact op de bereikbaarheid van de haven, ons imago en het investeringsklimaat.

 • Investeren in infrastructuur in de haven en achterlandtransport

 • Samen met partners uitvoeringsorganisatie opzetten gericht op bereikbaarheidsaanpak van de regio (bereikbaar Zuid-Holland)

 • Startmotor initiatief HbR

 • Containerbinnenvaartoverleg en -initiatieven faciliteren

 • Lobby op relevante dossiers 

Toprisico 6: Gebrek aan digitalisering logistieke keten

Digitalisering en daarmee een efficiënte afhandeling in de logistieke keten vindt te weinig plaats. Doordat de juiste tools ontbreken en/of doordat partijen geen vertrouwen hebben in elkaar en/of de data. Ketenkosten verlagen niet en de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven verslechtert.

 • Opzetten en realiseren digitaliseringsinitiatieven

 • Startmotor initiatief HbR

 • Medeoprichter en aandeelhouder van Portbase

 • Faciliteren cybersecurity in de haven

 • Borgen juiste competenties medewerkers via onder meer opleidingen en trainingen

Toprisico 8a + 8b: Energietransitie Rotterdamse haven slaagt niet

Energietransitie slaagt niet vanwege diverse oorzaken, waardoor het Havenbedrijf Rotterdam niet toonaangevend is in duurzaamheid, de Rotterdamse haven de CO2-reductiedoelstellingen niet haalt, het imago, draagvlak en concurrentiepositie van de Rotterdamse haven verslechtert.

 • Opzetten en realiseren energietransitie-initiatieven

 • Opzetten en realiseren digitaliseringsinitiatieven

 • Startmotor initiatief HbR

 • Deelname aan diverse duurzaamheidsinitiatieven zoals Hydrogen Council, Europese wateralliantie, Green Deal Circulair Inkopen en het World Ports Climate Action Program

Toprisico 11: Ontbreken voldoende rendabele waarde proposities verduurzaming, digitalisering

We slagen er niet in om voldoende rendabele waarde proposities digitalisering, verduurzaming te creëren, waardoor onze ondernemingswaarde afneemt en de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven verslechtert. Oorzaken kunnen divers zijn, bijvoorbeeld ontbreken van juiste competenties, interne besluitvorming, marktacceptatie en bereidheid tot betalen en/of (mee)financiering bij diverse partijen blijft achter.

 • Opzetten en realiseren energietransitie-initiatieven

 • Opzetten en realiseren digitaliseringsinitiatieven

 • Opportunity funnel boards gericht op onder meer integraal afwegen energietransitie-, digitaliserings-, (inter)nationale havenontwikkelingsinitiatieven

 • Borgen juiste competenties medewerkers via onder meer opleidingen en trainingen

  
Deel deze pagina: