Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Balans

 

Ref.

31 december 2020

  

31 december 2019

 

Activa

       

Vaste activa

      

Materiële vaste activa

1

4.011.016

  

3.927.452

 

Financiële vaste activa

2

1.377.751

  

1.279.997

 
   

5.388.767

  

5.207.449

Vlottende activa

      

Voorraden

 

628

  

591

 

Vorderingen

3

181.321

  

180.225

 

Liquide middelen

4

206.836

  

136.093

 
   

388.785

  

316.909

Totaal activa

5.777.552

 

5.524.358

       
       

Passiva

       

Eigen vermogen

      

Geplaatst aandelenkapitaal

5

900.000

  

900.000

 

Agio

5

391.200

  

391.200

 

Wettelijke reserves

5

49.571

  

75.016

 

Overige reserves

5

2.488.207

  

2.350.245

 

Te bestemmen resultaat

5

351.718

  

238.860

 
   

4.180.696

  

3.955.321

       

Voorzieningen

6

 

57.018

  

59.726

       

Langlopende schulden

7

 

1.353.694

  

1.308.943

       

Kortlopende schulden

8

 

186.144

  

200.368

Totaal passiva

5.777.552

 

5.524.358

(Voor resultaatbestemming, bedragen x € 1.000)

Deel deze pagina: