Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4. Liquide middelen

Liquide Middelen

31 december 2020

31 december 2019

Kas

1

2

Rekening-courant bank

181.835

136.091

Deposito

25.000

-

Totaal

206.836

136.093

(Bedragen x € 1.000)

  

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. Het deposito heeft een looptijd tot en met 22 maart 2021. De mutaties in de liquide middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.

Kredietfaciliteiten

Het Havenbedrijf Rotterdam beschikt over een kortlopende kredietfaciliteit ter grootte van 300 miljoen euro. Hiervan heeft 50 miljoen euro betrekking op bancaire kredietfaciliteiten en 250 miljoen euro op een Euro Commercial Paper faciliteit (kapitaalmarktfinanciering). Hiervoor zijn geen zekerheden verstrekt.

Deel deze pagina: