Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

19. Bezoldiging commissarissen en bestuurders

Commissarissen

Het RvC-voorzitterschap wordt vanaf 1 januari 2018 bekleed door mevrouw Maes. In 2020 zijn er de volgende mutaties binnen de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf Rotterdam geweest:

  • Mevrouw Thijssen is per 1 mei 2020 vertrokken als lid van de RvC.

  • De heer Sondag keert per 1 mei 2020 terug als lid van de RvC. Hij was van 2017 tot 2018 al commissaris bij het Havenbedrijf Rotterdam.

  • Mevrouw Dalstra is per 15 december 2020 toegetreden als lid van de RvC.

De heer van Benten is vanaf 1 mei 2020 voorzitter van de Remuneratiecommissie. Samen met mevrouw Maes vormen zij de remuneratiecommissie. De auditcommissie bestond in 2020 uit de heer Frohn (voorzitter), de heer van Benten, mevrouw Thijssen (tot 1 mei) en de heer Sondag (vanaf 1 mei). Het Havenbedrijf Rotterdam streeft ernaar om een Raad van Commissarissen te hebben met minimaal 5 leden.

De zittingstermijnen van de commissarissen en de bezoldigingen 2020 zijn als volgt:

 

Huidige termijn

Datum huidige benoeming of herbenoeming

Laatste jaar huidige termijn

2020

2019

M.H. (Miriam) Maes

2e termijn

01-01-2020

2024

39.424

38.276

Drs. R. (Robert) Frohn

3e termijn

01-01-2020

2021

33.792

32.808

Mr. I.D. (Ingrid) Thijssen

1e termijn

01-09-2018

2021

12.947

38.276

Drs. W.F. (Wouter) van Benten

1e termijn

01-09-2018

2023

38.037

32.808

Mr. L.M. (Ruud) Sondag

1e termijn

01-05-2020

2024

22.695

-

Ir. N.G. (Nynke) Dalstra

1e termijn

15-12-2020

2025

1.191

-

TOTAAL

    

148.086

142.168

(Bedragen x € 1)

De zittingstermijn van een commissaris eindigt bij afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in het hierboven aangegeven jaar.

De aandeelhouders hebben in 2017 besloten dat de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen jaarlijks verhoogd mag worden met een percentage dat gelijk is aan de structurele cao-loonontwikkeling van het Havenbedrijf Rotterdam. Voor het jaar 2020 is er een verhoging van 3% per 1 juli 2020 vastgesteld.

Voor 2020 bedraagt de bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Commissarissen 33.792 euro. Voor de leden bedraagt de bezoldiging 28.160 euro. Daarnaast wordt aan commissarissen die zitting hebben in de auditcommissie of de remuneratiecommissie een vergoeding verstrekt van 5.632 euro per jaar.

Bestuurders

De Algemene Directie van het Havenbedrijf Rotterdam bestaat eind 2020 uit de volgende bestuurders:

Drs. A.S. (Allard) Castelein - President Directeur (CEO)

Drs. V.D.I.V. (Vivienne) de Leeuw - Directeur Financiën & Informatievoorziening (CFO)

Ir. B. (Boudewijn) Siemons - Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO)

Per 1-09-2020 is de 2e termijn van Ronald Paul beëindigd. Op verzoek van de RvC blijft de heer Paul tot 1-03-2021 verbonden aan het Havenbedrijf Rotterdam in de rol van adviseur van de RvC.

De heer Siemons is per 1-10-2020 in de functie van COO toegetreden tot de Algemene Directie.

Beloningsbeleid bestuurders

Op 28-5-2019 is het nieuwe beloningsbeleid van de Algemene Directie vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het Havenbedrijf Rotterdam biedt een arbeidsvoorwaardenpakket bestaande uit een basissalaris, een variabel inkomen van maximaal 20% (gerelateerd aan jaarlijkse doelstellingen), een bijdrage in pensioenpremie evenals de betaling van sociale premies en overige emolumenten. De Raad van Commissarissen handelt binnen de kaders van dit beloningsbeleid.

Basissalaris 2020

In 2020 zijn onderstaande basissalarissen toegekend. De (vaste) basissalarissen van de leden van de Algemene Directie zijn conform het beloningsbeleid in 2020 verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de in de CAO afgesproken structurele loonontwikkeling (3% per 1 juli 2020). De basissalarissen zijn inclusief vakantiegeld.

 

Aanvang termijn

Einde termijn

2020

2019

A.S. Castelein

 

01-01-2014

31-12-2021

417.072

404.924

P.R.J.M. Smits

 

01-06-2011

31-05-2019

-

132.783

V.D.I.V. de Leeuw

 

01-07-2019

30-06-2023

282.170

139.000

B. Siemons

 

01-10-2020

30-09-2024

84.515

-

R. Paul

 

01-09-2012

31-08-2020

220.468

323.460

TOTAAL

1.004.225

1.000.167

(Bedragen x € 1)

     

Variabel inkomen

In het beloningsbeleid is opgenomen dat het variabele deel gekoppeld is aan vooraf door de Raad van Commissarissen vastgestelde prestatiedoelen die voor minimaal 20% gerelateerd zijn aan publieke/ maatschappelijke targets. De variabele beloning in 2020 bedraagt maximaal 20% van het geldende basissalaris en is volledig gerelateerd aan jaarlijkse doelstellingen. Over het variabele inkomen wordt geen pensioen opgebouwd. De Raad van Commissarissen heeft de discretionaire bevoegdheid om het variabele inkomen in bepaalde gevallen bij te stellen. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen de beschikking over een ‘clawback’ clausule voor reeds toegekende variabele beloningen.

Doelstellingen 2020

De doelstellingen voor 2020 hebben voor 40% een publiek/maatschappelijk karakter gerelateerd aan duurzaamheid en het stimuleren van de arbeidsmarkt als invulling voor het creëren van uitstekende vestigingslocaties. De overige doelstellingen hebben o.a. betrekking op de voortgang op het gebied van digitalisering en het operationeel resultaat.

Onderstaande toekenningen zijn vastgesteld door de Raad van Commissarissen op basis van de mate waarin de doelstellingen zijn gehaald. De bedragen van 2020 worden in 2021 uitgekeerd. 

 

2020

Score

2019

Score

Verschil

A.S. Castelein

75.073

90,00%

63.168

78,00%

18,8%

V.D.I.V. de Leeuw

50.791

90,00%

21.684

78,00%

100,0%

B. Siemons

-

-

-

-

-

R. Paul

39.684

90,00%

50.460

78,00%

-21,4%

TOTAAL

165.548

 

135.312

  

(Bedragen x € 1)

De stijgingen ten opzichte van 2019 worden in 2020 veroorzaakt door een combinatie van een hogere grondslag (basissalaris) en een hoger realisatiepercentage.

Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten

De leden van de Algemene Directie zijn deelnemer van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De pensioenregeling van de bestuurders is gelijk aan de regeling voor de CAO-werknemers van het Havenbedrijf Rotterdam. De ABP-regeling is gebaseerd op het middelloonstelsel.

Aangezien het per 1 januari 2015 niet meer is toegestaan om pensioenaanspraken op te bouwen over het pensioengevend inkomen boven een jaarlijks vastgestelde opbouwgrens, heeft het Havenbedrijf Rotterdam een compensatieregeling pensioenen ingericht voor werknemers die op 31 december 2014 een arbeidsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam hadden. Het maximum pensioengevend inkomen waarover fiscaal gunstig pensioen kan worden opgebouwd is per 1 januari 2020 110.111 euro. Werknemers met een pensioengevend inkomen hoger dan 110.111 euro ontvangen over het pensioengevend inkomen hoger dan 110.111 euro een netto beschikbare premie van de werkgever. Het uitgangspunt van de compensatiemaatregel is een vergoeding voor het gemis aan pensioenopbouw en risicodekking nabestaanden zodanig dat voor het Havenbedrijf Rotterdam sprake is van kostenneutraliteit. De hoogte van de beschikbare premie wordt gebaseerd op een fiscaal geaccordeerde leeftijdsafhankelijke (bruto) fiscale premiestaffel en de werkgeverspremie van het ABP. De netto werkgeversbijdrage wordt gebruteerd. De regeling voor de directieleden is gelijk aan de regeling voor overige medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam.

In onderstaande tabel staan de kosten vermeld die gemoeid waren met de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie en de compensatieregeling. De stijging van de werkgeversbijdrage pensioenkosten wordt veroorzaakt door een combinatie van personele mutaties, een hogere premiepercentage en een verhoging van het maximum pensioengevend inkomen waarover fiscaal gunstig pensioen kan worden opgebouwd.

De daling van de totale kosten voor de compensatieregeling pensioenen wordt voornamelijk veroorzaakt door een combinatie van:

  • een hoger pensioengevend inkomen en hogere premiepercentages

  • het vertrek in 2019 van de heer Smits waarvoor de compensatieregeling van toepassing was

  • het vertrek in 2020 van de heer Paul waarvoor de compensatieregeling van toepassing was

Voor zowel mevrouw de Leeuw als de heer Siemons is de compensatieregeling niet van toepassing.

De door de werkgever betaalde premies voor sociale verzekeringen zijn afzonderlijk genoemd. Bij de overige emolumenten zijn onder andere naast de vaste onkostenvergoeding, de (mede) voor privégebruik ter beschikkingstelling van een auto verantwoord.

 

2020

2019

A.S. Castelein

Werkgeversbijdrage pensioenkosten

 

30.160

28.694

 

Compensatieregeling pensioenen

 

67.886

64.759

 

Sociale lasten

 

12.797

10.616

 

Overige emolumenten

 

18.142

17.771

P.R.J.M. Smits

Werkgeversbijdrage pensioenkosten

 

-

10.915

 

Compensatieregeling pensioenen

 

-

17.222

 

Sociale lasten

 

-

4.446

 

Overige emolumenten

 

-

6.044

V.D.I.V. de Leeuw

Werkgeversbijdrage pensioenkosten

 

25.768

12.332

 

Sociale lasten

 

12.797

5.335

 

Overige emolumenten

 

16.001

7.984

B. Siemons

Werkgeversbijdrage pensioenkosten

 

6.938

-

 

Sociale lasten

 

3.199

-

 

Overige emolumenten

 

3.979

-

R. Paul

Werkgeversbijdrage pensioenkosten

 

18.286

26.196

 

Compensatieregeling pensioenen

 

31.886

41.332

 

Sociale lasten

 

8.531

10.616

 

Overige emolumenten

 

10.883

16.264

TOTAAL

267.253

280.526

(Bedragen x € 1)

    

Transitievergoeding

Per 1-09-2020 is de 2e termijn van Ronald Paul beëindigd. Op verzoek van de RvC blijft de heer Paul tot 1 maart 2021 verbonden aan het Havenbedrijf Rotterdam in de rol van adviseur.

Het Havenbedrijf Rotterdam keert de heer Paul de wettelijke transitievergoeding uit ex artikel 7:673 BW. De transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per dienstjaar, waarbij het maandsalaris inclusief vakantietoeslag én het gemiddelde van de uitbetaalde bonussen over de afgelopen drie jaar omvat. In het geval van de heer Paul komt de transitievergoeding uit op 389.220 euro. De transitievergoeding wordt in 2021 uitbetaald.

Totale bezoldiging bestuurders

De totale bezoldiging per bestuurder omvat het basissalaris, variabel inkomen, pensioenkosten, sociale lasten, overige emolumenten en indien van toepassing een overeengekomen beëindigingsvergoeding.

A.S. Castelein

2020

2019

Basissalaris

417.072

404.924

Variabel inkomen korte termijn

75.073

63.168

Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten

128.985

121.840

TOTAAL

621.130

589.932

   

P.R.J.M. Smits

2020

2019

Basissalaris

-

132.783

Variabel inkomen korte termijn

-

-

Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten

-

38.627

Beëindigingsvergoeding

-

 

TOTAAL

-

171.410

   

V.D.I.V. de Leeuw

2020

2019

Basissalaris

282.170

139.000

Variabel inkomen korte termijn

50.791

21.684

Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten

54.566

25.651

TOTAAL

387.527

186.335

   

B. Siemons

2020

2019

Basissalaris

84.515

-

Variabel inkomen korte termijn

-

-

Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten

14.116

-

TOTAAL

98.631

-

   

R. Paul

2020

2019

Basissalaris

220.468

323.460

Variabel inkomen korte termijn

39.684

50.460

Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten

69.586

94.408

Beëindigingsvergoeding

389.220

-

TOTAAL

718.958

468.328

(Bedragen x € 1)

  

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor haar bestuurders afgesloten. Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de Algemene Directie of commissarissen verstrekt door het Havenbedrijf Rotterdam.

Voor nevenfuncties geldt een restrictief beleid; aanvaarding van nevenfuncties vereist expliciete goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Beloningsverhouding

Het Havenbedrijf Rotterdam hecht waarde aan open en transparante informatie over haar beloningsbeleid.

Om inzicht te geven in de verhouding van de beloning van onze CEO en de beloning van de overige medewerkers hebben wij de berekening van het Global Reporting Initiative (GRI) standaard 'G102-38' als uitgangspunt genomen. De beloningsverhouding geeft de ratio weer tussen de totale bezoldiging van de hoogst betaalde medewerker en de mediaan van de totale bezoldiging van alle overige medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam.

De berekening van de jaarlijkse bezoldiging is gebaseerd op de componenten vaste beloning, variabele beloning en pensioenkosten. Voor het vaststellen van de mediaan zijn alle medewerkers die minimaal 6 maanden in dienst zijn geweest meegenomen (exclusief de CEO). De bezoldiging voor parttime medewerkers is omgerekend naar voltijd equivalenten. In 2020 was de ratio 6,4 (2019: 6,2).

Deel deze pagina: