Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Taskforce on Climate-related Financial Disclosures

Het Havenbedrijf Rotterdam wil een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen klimaatsverandering. Hierin speelt de energietransitie een centrale rol. In samenwerking met bedrijven streven we naar een duurzaam, innovatief en krachtig haven- en industriecomplex.

Aan de hand van de TCFD-aanbevelingen willen we transparantie bieden aan onze stakeholders in de stappen die we zetten richting een klimaatbestendige haven. Hieronder geven we invulling aan de hand van vier thema’s. Voor sommige aanbevelingen geeft het jaarverslag extra verdieping. Dit is aangegeven met directe links.

Governance

Jaarlijks herijkt en bepaalt het Directieteam de belangrijkste risico’s ('toprisico’s') als onderdeel van het strategische planningsproces. Ieder toprisico heeft een lid van het Directieteam als eigenaar, dat tweejaarlijks rapporteert aan het Directieteam, de Algemene directie en de Raad van Commissarissen. Verschillende toprisico's zijn hierin opgenomen. Daarnaast wordt het Directieteam op de hoogte gehouden van klimaatgerelateerde zaken via specifieke thema-onderzoeken en verdiepingen.

Meer inzicht in onze corporate governance wordt hier gegeven.

Strategie

Klimaatverandering brengt verschillende risico’s met zich mee, te groeperen in fysieke en transitierisico’s. Risico’s die tot de eerste groep horen worden bij het Havenbedrijf Rotterdam meegenomen in de bedrijfsvoering om de kwaliteit van haveninfrastructuur en bereikbaarheid te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn het overstromingsrisico als gevolg van een stijgende zeespiegel voortvloeiend uit klimaatverandering. Overstromingen kunnen op hun beurt het risico op incidenten veroorzaken. Binnen het Havenbedrijf Rotterdam worden incidenten op zowel land als water gezien als toprisico’s. Om het haven- en industriecomplex bestand te maken tegen hoogwater werken we aan de Adaptatiestrategie Waterveiligheid. De opgave is om een adaptatiestrategie toe te passen waardoor in de tijd en in samenhang verschillende maatregelen worden genomen waardoor de haven met verantwoorde investeringen haar relatieve waterveiligheid status en hiermee haar aantrekkelijke vestigingsklimaat behoudt.

Omdat het havengebied buitendijks ligt zijn bedrijven in de haven zelf verantwoordelijk voor hun waterveiligheid. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de plicht om klanten te voorzien van adequate informatie omtrent waterveiligheid. Met de Adaptatiestrategie neemt het Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijkheid tot communicatie met bedrijven en de gemeente Rotterdam. Een Stuurgroep- en een Kernteam waterveiligheid worden gevormd door verschillende afdelingen.

Daarnaast neemt het Havenbedrijf Rotterdam deel aan het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden om mee te kunnen werken aan de regionale waterveiligheidsstrategieën. Via dit netwerk worden daarnaast externe bedreigingen vanuit stakeholders vroegtijdig gesignaleerd en beïnvloed.

Lees hier meer over waterveiligheid.

Onder transitierisico's worden de risico’s van de overgang naar een koolstofarme economie bedoeld. Voorbeelden hiervan zijn een koolstof-taks of verscherpte regelgeving. Binnen het Havenbedrijf Rotterdam is het niet slagen van de energietransitie als toprisico geïdentificeerd. Het Havenbedrijf Rotterdam wil de haven van Rotterdam in lijn brengen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs: 95% CO2-reductie in 2050 (ten opzichte van 1990). Initiatieven die de eigen emissies of van de bedrijven in de haven verminderen worden besproken in de paragraaf ‘Versneller in duurzaamheid in de haven’. Via de lobbymonitor wordt wet- en regelgeving gemonitord. De uitkomsten hiervan worden elk kwartaal met het Directieteam gedeeld. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft daarnaast vier toekomstscenario’s ontwikkeld om inzicht te krijgen in de mogelijke impact van trends op de lange termijn, waaronder de snelheid van de wereldwijde energietransitie.

Tenslotte zijn de uitkomsten van de regionale industrietafel voor het Nationaal Klimaatakkoord leidend in onze afwegingen. Deze uitkomsten zijn beschreven in het rapport ‘In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk’, waarin wij de volgende stappen uiteenzetten: 1) ontwikkeling van energie infrastructuur en efficiency, 2) ontwikkeling van een nieuw en duurzaam energiesysteem en 3) ontwikkeling van een nieuw grondstoffensysteem. De drie stappen ontwikkelen zich niet per definitie volgtijdelijk, maar juist parallel. De gevolgtijdelijkheid zit in de mate van impact. De kansrijke projecten waar we in stap 1 aan werken hebben de grootste impact op korte termijn (nu – 2025) omdat ze op industriële schaal kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan Porthos en de warmte uitkoppeling. De opportunities voor de stappen 2 en 3 hebben nu (nog) een kleinere impact, omdat we de industriële schaal later in de tijd verwachten (2025 – 2030). Voorbeelden zijn pyrolyse (proces waarbij materiaal wordt ontleed door verhitting) en elektrolyse (power to H2).

Meer inzicht in onze strategie, impacts en activiteiten rondom energietransitie wordt hier gegeven.

Risicomanagement

In de jaarlijkse Strategy Update wordt gekeken naar diverse trends, kansen en bedreigingen voor het Havenbedrijf Rotterdam en het effect op de Ondernemingsstrategie, zo ook op het gebied van Sustainability & Environment.

De adaptatiestrategie waterveiligheid bestaat uit drie soorten maatregelen: preventieve maatregelen, ruimtelijke adaptatie en crisisbeheersing. Klimaatscenario's (uitgevoerd door het KNMI) met de zichtjaren 2050 en 2100 worden gemonitord. Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt de impact van zeespiegelstijging voor verschillende gebieden om tijdig de benodigde maatregelen te treffen. Wanneer klimaatscenario's wijzen op snellere overstromingsrisico’s wordt dit meegenomen bij het treffen van maatregelen.

Waterveiligheid is verder verankerd binnen het Havenbedrijf Rotterdam: ontwikkeling van projecten, uitvoering van groot onderhoud, uitgiftecontracten met klanten en verhuur commercieel vastgoed.

In lijn met EU-gestelde targets hanteert het Havenbedrijf Rotterdam bij het risicomanagement betreffende de energietransitie twee termijnen: voor- en na 2030. In de paragraaf ‘Risicomanagement’ worden de geïdentificeerde risico’s voor deze termijnen besproken, alsmede hoe de risico's geïdentificeerd en geprioriteerd zijn. Hiernaast worden risico’s als gevolg van de energietransitie tevens in kaart gebracht als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering; te denken valt aan de veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met waterstof.

Tenslotte is het onderwerp energietransitie onderdeel van één van onze vier funnelboards, waarmee wij zorgen dat we de juiste projecten selecteren, snelheid maken en scherpe projectopdrachten formuleren. Binnen het funnelboard besluiten we over de intake van nieuwe opportunities, prioriteitstelling binnen het opportunity portfolio en het toewijzen van benodigde mensen en middelen. De project boards en onze project management aanpak borgen verder dat de geselecteerde projecten conform plan en beheerst worden uitgevoerd. 

Meer inzicht in ons risicomanagement en de toprisico's wordt hier gegeven.

Indicatoren en doelstellingen

Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt de effecten op de gebieden, ontwikkelt maatregelen en zorgt ervoor dat waterveiligheid verankerd wordt in onze investeringsprojecten, nieuwe terreinuitgiften en bij groot onderhoud van onze assets. De opgave betekent ook dat alle relevante stakeholders goed geïnformeerd zijn en meegenomen worden in de adaptatiestrategie. Aan de hand van deze activiteiten monitort het Havenbedrijf Rotterdam klimaatgerelateerde risico's rondom de kwaliteit haveninfrastructuur en eventuele risicovergroting van land- of waterincidenten. Deze onderwerpen worden gemeten aan de hand van vijf KPI’s.

De KPI voor energietransitie is ‘Reductie CO2 in het Haven- en industriecomplex (HIC)', en is onderdeel van de Ondernemingsstrategie 2020-2024. Om zicht te hebben op de emissiereductie wordt de CO2-footprint van het Havenbedrijf Rotterdam jaarlijks gemonitord en gerapporteerd, onder andere in dit verslag. De footprint is gebaseerd op de ISO 14064-standaard van Scope 1, 2 en 3. Er wordt geen interne CO2 prijs gehanteerd, maar nieuwe business opportunities worden wel gewogen op onder andere CO2 impact. De CO2-uitstoot van de regio Rotterdam wordt jaarlijks berekend door DCMR en gerapporteerd.

In het beloningsbeleid voor de Algemene Directie is opgenomen dat het variabele deel gekoppeld is aan vooraf door de Raad van Commissarissen vastgestelde prestatiedoelen die voor minimaal 40% gerelateerd zijn aan publieke of maatschappelijke targets.

Meer inzicht in onze indicatoren en ons beloningsbeleid wordt hier gegeven.

Deel deze pagina: