Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële instrumenten

Havenbedrijf Rotterdam heeft renteswapcontracten uitstaan bij kredietinstellingen. De renteswaps dienen ter dekking van het renterisico dat Havenbedrijf Rotterdam loopt op de variabele leningen alsmede de financieringsbehoefte op lange termijn die volgt uit de strategische ambities van Havenbedrijf Rotterdam.

De berekende marktwaarde van de renteswaps per 30-06-2023 bedraagt 10,2 miljoen euro (31-12-2022: 15,8 miljoen euro). De afname van de positieve waarde wordt veroorzaakt door een daling van de lange termijn variabele rente. Havenbedrijf Rotterdam is niet voornemens de gehele swappositie voortijdig te beëindigen, omdat met de renteswaps het renterisico afgedekt wordt.

Havenbedrijf Rotterdam past kostprijshedge-accounting toe. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2022.