Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Som der bedrijfsopbrengsten

(bedragen x € 1.000)

HY1 2023

HY1 2022

Zeehavengeld

161.660

162.382

Binnenhavengeld

7.992

7.933

Inkomsten uit contracten

228.716

219.434

Totaal netto-omzet

398.368

389.749

   

Overige bedrijfsopbrengsten

18.173

22.462

Totaal

416.541

412.211

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022 gedaald, met name door de lagere overslag, wat een negatief volume-effect heeft gehad op het zeehavengeld.

De inkomsten uit contracten (onder andere huur, erfpacht en kadegelden) zijn toegenomen door nieuwe contracten, indexeringen, vermindering in aanloopreducties en prijsherzieningen. Dit betreffen langjarig afgesloten contracten.

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan met name uit opbrengsten uit zandverkoop, baggerwerkzaamheden voor derden, slibopslag voor derden en de bijdrage voor het Verkeers Begeleidend Systeem. De afname wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de eerste helft van 2022 een eenmalige opbrengst als gevolg van de bijdrage van de gemeente Rotterdam voor teruggave Landtong Rozenburg van 6,9 miljoen euro was opgenomen.

De bedrijfsopbrengsten worden volledig gegenereerd in Nederland.