Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

HY1 2023

HY1 2022

Rentebaten langlopende vorderingen

84

84

Overige rentebaten

1.966

581

Valutaverschillen

-51

202

Totaal financiële baten

1.999

867

   

Rentelasten financieringen

29.392

25.196

Rentelasten voorzieningen (personeelsregelingen en bodemsanering)

735

-463

Geactiveerde rente over materiële vaste activa-in aanbouw

-1.458

-987

Overige rentelasten

450

1.581

Totaal financiële lasten

29.119

25.327

   

Totaal financiële lasten

27.120

24.460

Over de materiële vaste activa in aanbouw wordt rente geactiveerd (bouwrente) gedurende de periode van de vervaardiging van het actief. De bouwrente wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen van Havenbedrijf Rotterdam. Het gehanteerde percentage in 2023 is 1,37% (2022: 1,32%).

De rentelasten voorzieningen ziet met name toe op de voorziening bodemsanering. De mutatie wordt veroorzaakt door fluctuaties in de rente die wordt toegerekend.