Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiën

In het eerste halfjaar van 2023 is een resultaat na belastingen geboekt van 116,5 miljoen euro. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen over de eerste helft van 2023 is 157,7 miljoen euro. Dit is een daling van 11,9% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022 (179,0 miljoen euro).

De omzet van het eerste halfjaar van 2023 is vergeleken met de eerste helft van 2022 met
1,1% (4,3 miljoen euro) gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de inkomsten uit contracten met 9,3 miljoen euro door nieuwe contracten, vermindering in aanloopreducties, prijsherzieningen en indexeringen. Het zeehavengeld is gedaald met 0,7 miljoen euro met name door de lagere overslag, wat een negatief volume-effect heeft.

De operationele lasten zijn in de eerste helft van 2023 8,2% (10,2 miljoen euro) hoger dan in de eerste helft van 2022. Deze stijging komt met name doordat de exploitatielasten over de gehele breedte zijn toegenomen als gevolg van indexatie van tarieven. Dit is met name zichtbaar in inhuur van personeel en onderhoudskosten.

De bruto-investeringen in het eerste halfjaar van 2023 bedragen 135,7 miljoen euro inclusief kapitaalstortingen in deelnemingen (eerste halfjaar 2022: 117,1 miljoen euro). De kapitaalstortingen in deelnemingen bedragen 21,3 miljoen euro. De belangrijkste investering voor het eerste halfjaar van 2023 is de aanleg kademuur Prinses Amaliahaven (38,3 miljoen euro).

Per saldo zijn de totale liquide middelen ten opzichte van einde boekjaar 2022 met 29,3 miljoen euro afgenomen. In juni 2023 is het dividend inclusief dividendbelasting over boekjaar 2022 betaald van 132,3 miljoen euro. Ondanks het betaalde dividend blijft er voldoende kasstroom beschikbaar voor het Havenbedrijf Rotterdam om verplichtingen na te kunnen komen en te blijven investeren in de haven.