Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Activiteiten van de vennootschap

Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Als naamloze vennootschap heeft Havenbedrijf Rotterdam twee aandeelhouders: gemeente Rotterdam (70,83%) en de Staat (29,17%).

De statutaire doelen/ kernactiviteiten van Havenbedrijf Rotterdam zijn:

  • het ontwikkelen, aanleggen, beheren en exploiteren van het haven- en industriegebied in Rotterdam;

  • het bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebied voor de kust.

Havenbedrijf Rotterdam creëert economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven.

Havenbedrijf Rotterdam investeert in de ontwikkeling van grond tot uitgeefbaar terrein en in de haveninfrastructuur, zoals kademuren, steigers, (water)wegen en kabel- en leidingvoorzieningen. Deze infrastructuur maakt het terrein bereikbaar en maakt overslag van goederen mogelijk. De terreinen en infrastructuur in de haven worden verhuurd of in erfpacht uitgegeven aan bedrijven en dat vormt één van onze belangrijkste inkomstenstromen. Een andere belangrijke inkomstenstroom is afkomstig van havengelden. Havengelden worden ontvangen van (internationale) rederijen wanneer hun schepen gebruikmaken van onze nautische infrastructuur in de haven.

Grondslagen voor het opstellen van het halfjaarbericht

Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Zoals toegestaan binnen RJ 394 ‘Tussentijdse Berichtgeving’ bevat dit halfjaarbericht niet alle verplichte informatie van een volledige jaarrekening en moet daarom tezamen met de jaarrekening 2022 worden gelezen. Op de halfjaarcijfers zijn dezelfde grondslagen van toepassing voor de waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling als voor de jaarrekening 2022.

In de eerste helft van 2023 heeft het Havenbedrijf Rotterdam stikstofrechten aangekocht. De stikstofrechten zijn niet vrij verhandelbaar, maar worden aangewend volgens de beleidsregels van de Depositiebank Haven Industrieel Complex. Het doel is om de stikstofrechten in te zetten bij uitgifteprojecten.

De rechten zijn onder de post immateriële vaste activa verwerkt. De grondslagen voor waardering zoals opgenomen in de jaarrekening van 2022 zijn van toepassing. Dit betekent dat de aangekochte stikstofrechten worden opgenomen tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Omdat de aangekochte stikstofrechten worden verwerkt onder de categorie ‘vooruitbetaald op immateriële vaste activa’, is er geen sprake van systematische afschrijvingen.

Vrijstelling consolidatieplicht

Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van de vrijstelling van de plicht om de gegevens te consolideren van deelnemingen indien de in de consolidatie te betrekken maatschappijen gezamenlijk een financiële betekenis hebben die te verwaarlozen is op het geheel van Havenbedrijf Rotterdam (RJ 217.304).

Stelselwijzigingen

In het eerste halfjaar van 2023 zijn er geen stelselwijzigingen doorgevoerd die invloed hebben op vermogen en resultaat.

Oordelen en schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van het halfjaarbericht vormt de algemene directie van Havenbedrijf Rotterdam zich diverse oordelen en schattingen. In het eerste halfjaar van 2023 zijn er geen significante wijzigingen in de wijze van oordelen en schatten.

Seizoensinvloeden

De overslagvolumes zijn in beperkte mate onderhevig aan seizoensinvloeden zoals de effecten van het oogstseizoen en van Chinees Nieuwjaar (januari) op de containeroverslag. De opbrengsten uit huur- en erfpachtcontracten en de exploitatiekosten zijn niet of nauwelijks onderhevig aan seizoensinvloeden.