Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Immateriële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Kosten van ontwikkeling (intern gegenereerd)

Kosten van verwerving ter zake van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom (aangekocht)

Vooruitbetaald op IMVA

Immateriële
vaste activa in aanbouw

Totaal

      

Aanschafwaarde

112.767

54.957

-

24.867

192.591

Cumulatieve afschrijvingen

-73.221

-39.432

-

 

-112.653

      

Boekwaarde 1 januari 2023

39.546

15.525

-

24.867

79.938

      

Bruto-investeringen

-

-

8.291

12.701

20.992

Desinvesteringen (aanschafwaarde)

-

-

-

-

-

Desinvesteringen (cum. afschrijvingen)

-

-

-

-

-

Subsidies

-

-

-

-

-

(Rijks)bijdragen

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-7.545

-3.270

-

-

-10.815

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-8.017

-2.556

-10.573

Overboeking (i)mva aanschafwaarde

-

-

-

-115

-115

Overboeking (i)mva afschrijvingen

-

-

-

-

-

Ingebruikname

7.547

3.594

-

-11.141

-

Mutaties 2023

2

324

274

-1.111

-511

      

Boekwaarde 30 juni 2023

39.548

15.849

274

23.756

79.427

      

Aanschafwaarde

120.314

58.551

8.291

23.756

210.912

Cumulatieve afschrijvingen

-80.766

-42.702

-8.017

 

-131.485

      

Boekwaarde 30 juni 2023

39.548

15.849

274

23.756

79.427

      

Afschrijvingsperioden in jaren

3 tot 10

2 tot 10

niet

niet

 
 

jaar

jaar

afgeschreven

afgeschreven

 

De immateriële vaste activa zijn in de eerste helft van 2023 afgenomen met 0,5 miljoen euro door het saldo van bruto-investeringen (21,0 miljoen euro), afschrijvingen (10,8 miljoen euro) en bijzondere waardeverminderingen (10,6 miljoen euro).

De bijzondere waardeverminderingen bestaan uit de afwaardering van aangekochte stikstofrechten (8,0 miljoen euro) en de vervroegde beëindiging van de ontwikkeling van een IT applicatie (2,6 miljoen euro).

De afwaardering van de stikstofrechten is het gevolg van de definitieve uitspraak van de Raad van State dat aangekochte stikstofruimte binnen een straal van maximaal 25 km afstand vanaf de bron gebruikt mag worden. Gezien de afstand van de bronnen t.o.v. het HIC (Haven Industrieel Complex) is de aangekochte depositieruimte beperkt inzetbaar voor ontwikkelingen in het HIC. De stikstofruimte is naar rato van inzetbaarheid t.b.v. het HIC afgewaardeerd.