Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Terreinen en infraplus

Openbare infra, havenbekkens en vaarwegen

Kademuren, steenglooiingen, steigers en overige afmeer- voorzieningen

Vaste bedrijfs- middelen en overige activa

Materiële vaste activa in aanbouw

Totaal

       

Aanschafwaarde

1.668.824

1.348.477

2.013.634

885.738

192.836

6.109.509

Cumulatieve afschrijvingen

-386.190

-605.774

-760.747

-386.869

-

-2.139.580

       

Boekwaarde 1 januari 2023

1.282.634

742.703

1.252.887

498.869

192.836

3.969.929

       

Bruto-investeringen

-

-

-

-

93.387

93.387

Desinvesteringen (aanschafwaarde)

-100

-154

-4.801

-26

-

-5.081

Desinvesteringen (cum. afschrijvingen)

100

154

4.627

7

-

4.888

Subsidies

-1.600

-5.500

-1.500

-1.700

-2.104

-12.404

(Rijks)bijdragen

-

-

-

-

-6.223

-6.223

Afschrijvingen

-11.713

-21.251

-25.553

-16.674

-

-75.191

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-377

-377

Overboeking (i)mva aanschafwaarde

-

-

-

-

115

115

Overboeking (i)mva afschrijvingen

-

-

-

-

-

-

Ingebruikname

4.017

6.612

5.387

5.053

-21.069

-

Mutaties 2023

-9.296

-20.139

-21.840

-13.340

63.729

-886

       

Boekwaarde 30 juni 2023

1.273.338

722.564

1.231.047

485.529

256.565

3.969.043

       

Aanschafwaarde

1.671.141

1.349.435

2.012.720

889.065

256.565

6.178.926

Cumulatieve afschrijvingen

-397.803

-626.871

-781.673

-403.536

-

-2.209.883

       

Boekwaarde 30 juni 2023

1.273.338

722.564

1.231.047

485.529

256.565

3.969.043

       

Afschrijvingsperioden in jaren

niet tot 30

25 tot 50

25 tot 75

5 tot 50

niet

 
 

jaar

jaar

jaar

jaar

afgeschreven

 

De materiële vaste activa zijn in de eerste helft van 2023 afgenomen met 0,9 miljoen euro door bruto-investeringen (93,4 miljoen euro), uitgaven voor projecten in de ontwikkelingsfase (4,3 miljoen euro) en afgenomen door afschrijvingen (-/- 75,2 miljoen euro), en bijzondere waardeverminderingen (-/- 0,4 miljoen euro). Daarnaast zijn subsidies toegerekend aan reeds bestaande assets, wat in totaal een effect van -/- 10,3 miljoen euro heeft op de boekwaarde van de materiële vaste activa.

De grootste investeringen in het eerste halfjaar van 2023 zijn de aanleg kademuur Prinses Amaliahaven en aanpassingen aan de leidingstrook Moezelweg.

In de eerste helft van 2023 is 8,0 miljoen euro aan interne personeelslasten geactiveerd (eerste halfjaar 2022: 6,6 miljoen euro). Dit betreft de direct aan de vervaardiging van een actief toerekenbare personeelslasten.